100 éve történt

Halálozások. … Háromnapos temetés volt a Jeruzsálemhegy egyik szerény házából, szerény udvarából. Ingyenes temetés. A kanonokplébánnak s két káplánjának jó szive fizette a stólát nemes cselekedettel – önmaguknak. A Wentzl János halt meg. Őt temették tegnap délután. Ugy-e, hogy ismeretlen a név. A „vak Hanzit” temették, a volt harangozót, az orgonafujtató. Ugy-e ismerős a név? A jó vak Hanzi örökre behunyta napot kereső, pislogó szemeit. Letette markos kezéből az öregbotot, amely azelőtt hajnalonta végigkopogott az utcákon, a váron s óránál pontosabban verte az időt. Ha megvolna az öreg templom minden harangja, mind siratta volna az egykori becéző gondozójukat.

Veszprémi Hírlap, 1918. január 6. 4. o.

A hóvihar és a vonatok. A szerdai hóvihar, mely éjszakára orkánná erősödött, a közeli vonatokon nem sok késedelmet okozott. A veszprémi vonalon a déli és a csütörtök hajnali vonattal volt baj, de a gyorsan érkezett segités a késedelmet megszüntette. Alsóörs irányában a délután Veszprémből induló vonat Meggyes pusztánál elakadt. Ezt később visszavontatták, a pályát még éjszaka rendbehozták, ugy hogy a hajnali vonatnak nyilt utja volt.

Legnagyobb akadály volt a balatonparti vonalon. A szerdaesti vonat harminc órás késéssel jutott Alsóörsre. A mi környékünk hegyi vonalain tehát sokkal kevesebb volt az akadály, mint a balatonparti sik vonalon. A hajmáskéri állomásnál két embermagasságu hófuvat volt. A Tüskés-féle vendéglő lakóit csütörtök reggel ugy ásták ki a hóból.

Veszprémi Hírlap, 1917. január 13. 4. o.

Mit fogyasztott Veszprém város 1917. évben. A városi fogyasztási adóhivatal összeállitása szerint Veszprém városban levágásra került és bejelentetett: 1117 drb marha, 370 növ. marha, 1603 borju, 2001 kecske és birka, 10 bárány, 2 frisling, 1922 drb sertés és 1209 kg. hus – Elfogyasztatott 2399418 liter bor, 3767 liter must, 212345 liter pálinkanemü ital, 42004 liter édes pálinka féle. A husfogyasztás több volt mint tavaly, italfogyasztás (bor, pálinka) azonban jóval kevesebb.

Veszprémvármegye, 1918. január 6. 6. o.

100 éve történt

Kicserélik a fürdőkályhák rézhengerét. A honvédelmi miniszter rendeletével hadicélokra igénybevett fürdőkályha rézhengereket, amelyeknek természetben pótlását a tulajdonos kérte, a közeljövőben kicserélik. Mindenki köteles a megbizott szerelőt a szükséges méretek felvétele és a kicserélés végrehajtása céljából lakásába beengedni. A rézhenger leszerelését egyidőben minél gyorsabban és kár okozása nélkül kell végrehajtani. A kicserélés kifogástalan teljesítését a kicserélő szerelő irásban tartozik a kályha-tulajdonossal elismertetni, ennek megtagadása esetén a hatóság fogja a tényállást megállapítani és az igazolást a tényleges viszonyokhoz képest teljesiteni.

Veszprémi Hírlap, 1917. december 2. 4. o.

Nem ég a villanylámpa. Szegény özv. Tuliné hidegfürdőt vett emiatt mult vasárnap este a Müller-féle malomhidnál. A nyöszörgésre hozzásiettek, kihuzták. A híd mellé lépett a sötétség miatt, mert az ott lévő lámpa nem ég. Nem és a láncoshídnál sem. Pedig az ilyen veszedelmes helyek nem lehetnek világosság nélkül. Ajánljuk ezt a villamos igazgatóság becses figyelmébe. Azt is, hogy a sok villanyduc nagyon rozoga. A tövük rohadt s félő, hogy egy erősebb bakonyi szél valamelyiket a járkálókra dönti a nappali áram halálos veszedelmével együtt.

Veszprémi Hírlap, 1917. december 8. 4. o.

Befagyott a Balaton. Ritkaságok közé tartozik, hogy a Balaton egy éjjelen át befagyott. Kedden délután még csónakázni lehetett, szerdán reggel pedig már olyan vastag jégréteg boritotta a Balaton felszinét, hogy vigan lehet korcsolyázni. A korcsolyázó sportkedvelők ki is fogják használni ezt a jó alkalmat és kiveszik a nemes és testedző sportból a részüket. A Korcsolyázó Egylet pedig azt mondja: szabad a jég, tessék korcsolyázni, a vendéglősök pedig már megkezdhetik a nyárra való jég hordását. Legritkább esetek közé tartozik, hogy a Balaton már december elején befagyjon.

Keszthelyi Hírlap, 1917. december 9. 4. o.

100 éve írták

Hadsegélyező olvasójelek. Kedves és hasznos dologgal lepte meg a Hadsegélyező Hivatal a magyar olvasóközönséget: a háboru kiemelkedőbb epizódjaival illusztrált olvasójeleket adott ki. Az illusztrációkat: Heyer Artur, Juszkó Béla, Éder Gyula, Helbing Ferenc, Dudits Andor és Tornai Gyula festőművészek rajzolták. Az olvasójelek nemcsak mint az olvasás hasznos és nélkülözhetetlen eszközei birnak értékkel, de művészi nivójuknál fogva maradandó becsü háborus dokumentumok is. Az olvasójelek, melyeket a hadsegélyező Hivatal az árvák és özvegyek javára darabonkint 20 f.-t árusit, kaphatók a Hadsegélyező Hivatalban V., Akadémia-utca 17., valamint az ország valamennyi jobb papír- és könyvkereskedéseiben.

Veszprémi Hírlap, 1917. december 2. 4. o.

Egy hires professzor kitüntetése. A király vörösberényi dr. Ángyán Béla udv. tanácsos, egyetemi nyilvános rendkivüli tanárnak, a székesfővárosi dunabalparti közkórházak igazgatójának nyugalomba vonulása alkalmából sok évi kiváló működése elismeréséül a Ferenc József-rend középkeresztjét adományozta. – A legfelsőbb helyről jött kitüntetés őszinte és osztatlan örömmel kelt vármegyénk széles társadalmi rétegeiben, ahol nemcsak számos tisztelője van a kiváló professzornak, hanem igen nagy a száma azoknak is, akik hálás szeretettel emlékeznek a jeles belgyógyászra, saját vagy hozzátartozóik egészségének, nem egy esetben életének megmentőjére. De büszkék vagyunk most még inkább, mint eddig Ángyán Bélára, mint földinkre is, mert vármegyénk Mezőszentgyörgy községének szülötte ő és innét emelte őt nagy tudása, kiváló szorgalma és páratlan lelkiismeretessége arra a méltán megérdemelt diszes polcra, amelyben most a fejedelmi kegy reátalált. Dr. Ángyán Bélát kitüntetése alkalmából igen sokan keresték fel gratulációikkal ismerősei és barátai, családja tagjai pedig, köztük Iklódy-Szabó János, nagyvázsonyi képviselő, a veje, meleg szeretettel ünnepelték.

Veszprém Megyei Újság, 1917. december 2. 2. o.

Dr. Rott Nándor megyéspüspök úr Őméltóságát – engedelmével – otthonában lefényképeztem. Értesitem a ftdő Papságot és mindazokat, akiket érdekel, hogy a fevételekről készült, művészien sikerült fényképek műtermemben kaphatók, estleg posta utján megküldhetők. Özv. dr. Lax Jenőné, művészi fényképész.

Veszprémi Hírlap, 1917. december 8. 4. o.

Az egészségügy érdekében. A vallás és közoktatásügyi miniszter az anya, csecsemő és gyermekvédelmi kérdéseknek minden tagozatu iskolákban való oktatását elrendelte a folyó tanév második felétől. Ettől kezdve az iskolai fokozatok szerint ezeket az ismereteket a helyi tantervekbe be kell illeszteni és egyes tantárgyakkal kapcsolatban tanitani. A felsőbb iskolákban pedig külön óraszámokban is tanitani kell. A miniszter kötelességévé teszi a tanfelügyelőknek, hogy iskolai látogatásaik alkalmával behatóan és szigoruan kérjék számon az e tárgyban elért eredményt. Az elemi iskolákra nézve pedig meghagyta, hogy a tanév végén tartandó vizsgálatok alkalmával összefoglalásként minden tanuló feleljen e tárgyból.

Veszprémi Hírlap, 1917. december 8. 4. o.

100 éve történt

A tűztorony harangja. A tűztoronyban két harangocska volt: egyik szives, a másik szivetlen. Az előbbit tűzvészjelzésre is használták. AZ óra kalapácsa ezeken verte ki az időt és pedig a szivesen az órákat, a szivtelenen pedig a negyedeket. Az uj harangrekviráláskor az egyik harangot levették. Elég baj, hogy rosszul vették le. Levették a vészjelzőt, az egész órákat verőt s meghagyták, amelyiknek nincs nyelve, azaz, hogy szive s amelyik csak a negyedórákat tudatja. Amazt kellett volna fennhagyni, amelyikkel órákat is és ha szomoru eshetőség kívánja, tűzvészt is lehet jelezni.

Veszprémi Hírlap, 1917. november 4. 3. o.

 Szive lett a harangnak. A tűztorony szivetlen harangján megkönyörültek. Szivet kapott, hogy megszólaljon, ha – mentsen Isten tőle – ránk találna szakadni a vész. Tóth Árpád harangöntő már fel is szerelte, át is helyezte s így most már csak az órás gondja, hogy az óra ne a negyedeket, hanem az egész órákat üsse.

Keszthelyi Hírlap, 1917. november 18. 4. o.

Elite hangverseny Veszprémben. A veszprémi Nemzeti Színház nov. 7-én esti 8 órakor magas szinvonalu művészhangversenynek lesz szinhelye. Hermann László zeneszerző és hegedűművészt, a székesfehérvári zenede kiváló igazgatója rendezi ezen estén hangversenyét B. Liszt Mária, az előnyösen ismert opera- és dalénekesnő és Waldmann Rózsi zongoraművésznő, a székesfehérvári zenede tanárnője közreműködésével. – Jegyek válthatók Fodor Ferencz könyvkereskedésében.

Veszprémi Hírlap, 1917. november 11. 3. o.

100 éve írták

 

A pápai gróf és a polgármester. A pápai polgármester ellen a sajtóban vádak hangzottak el. Megirtuk, hogy a polgármester emiatt fegyelmit kért maga ellen s egyuttal nyugdijazását kérte. A városi közgyűlés a polgármesternek bizalmat szavazott. Ugyanekkor Esterházy Jenő gróf meleg hangú levélben kérte a polgármester, hogy lemondását vonja vissza. Ennek a levélnek nagy része van abban, hogy Mészáros Károly még ma is érdemes polgármestere Pápa városának.

Keszthelyi Hírlap, 1917. november 5. 3. o.

Hidak. A városi költségvetés kiadási tételei közt olvassuk: utcák, terek stb. tisztogatása és gondozása. A t. városi hatóság a cimsorozatból kihagyta a hidakat. Pedig ezek közt egy-néhány annyira rossz, hogy készakarva se lehetne a rájuk fordított gondozást dicsérni. Állandóan gondozatlan a piaristák kertjénél átvezető gyaloghid s közveszélyessége miatt elzárva unatkozik a Benedek-téri, kocsiközlekedésre is használt fahid. Hát hiszen drága most a cement is, a vas is. De annyi bizonyos, hogy az eddigi haszontalan tatarozás költségei már jórészben fedezték volna a betonhíd költségét.

Veszprémi Hírlap, 1917. november 11. 4. o.

Káposzta. A vármegye részére kiutalt 25 vaggon káposztából Veszprémnek 8 vaggon jutott. A kiosztás módozatait majd tudatja a hatóság. A tisztviselők beszerzési csoportja részére kiutalt 1½ vaggon káposztát pénteken osztották ki. Ugyanebből a 25 vaggon káposztából Pápa város 3, devecseri járás 4, az enyingi járás 5, a pápai járás 3, a veszprémi járásnak 3  vaggonnyit utaltak ki. A zirci járás nem kapott, mert nem jelentette be igényét. – Érkezett még 2 vaggon sárgarépa is. Ebből Veszprém és Pápa városok szükségletét fedezik majd.

Veszprémi Hírlap, 1917. november 11. 4. o.

A vasúti menetrend. A tanács felirt a vármegyei közigazgatási bizottsághoz a balatoni vicinális menetrendjének javítása ügyében. Az egy órai vonat beszüntetése miatt a balatonvidéki mindkét nembeli tanulóifjúság itt szorul esti öt óráig. Ekkor vagy későbben világitatlan kocsikban utaznak egészen Balatonfüredig. Nem helyes dolog ez. Tanulmányi, főképpen pedig erkölcsi szempontból kifogásolható. Jól tette a tanács, hogy változtatni óhajt ezen. A közig. bizottság e felterjesztésnek helyt adott s elhatározta, hogy a küldöttség utján kéri fel a vasúti igazgatóságot kedvezőbb menetrend: vagyis a kora délutáni vonat visszaállítása érdekében. A küldöttség tagjai dr. Rainprecht Antal főispán, dr. Óvári Ferenc orsz. képviselő s dr. Komjáthy László polgármester.

Veszprémi Hírlap, 1917. november 18. 4. o.

 

100 éve történt

Zalahalápi csirkék ügye a Kurián. Zalapáka községben a mult év julius 5-én este a kutnál találkozott Kiss Gizella tanitónő Csordás Mihályné földművesasszonnyal és megkérdezte tőle, hogy van-e eladó csirkéje. Csordásné fellelte: - Én magam megeszem a csirkét, ha az urak éhen döglenek is, akkor sem adom azokat el a megállapitott áron. Állapitsák meg a ruha és csizma árát és azután a paraszt áruját. Majd meglátjuk, ki birja ki tovább a paraszt a jólétet, vagy az urak a koplalást. A zalaegerszegi törvényszék osztály elleni izgatás büntette miatt Csordásnét három hónapi fogházra itélte ezt az ítéletet a győri tábla helybenhagyta és a Kuria is foglalkozott az üggyel, mely a rátartós parasztasszony védője által benyujtott semmisségi panaszokat elutasitva, szintén helybenhagyta a zalaegerszegi törvényszék itéletét.

Keszthelyi Hírlap, 1917. október 7. 4. o.

Meglepetés vár ma a közönségre az „Urániában” a sok aktualitások után elsősorban egy nagyhatásu drámát mutatnak be, melynek cime „Sellők királynője” ebben a drámában a világrekordot elért, moziszinésznő Rita Sachetto játsza a főszerepet. Befejezésül „Dárius kalapja” vigjátékot adnak. A mai rendkivül érdekes műsort ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Keszthelyi Hírlap, 1917. október 14. 4. o.

Pótvásár. Mult csütörtökön tartották meg a keszthelyi pótvásárt. Ezt is elmosta az eső, mint ahogy elmosta a napjára esett vásárt. Már kora reggeli órákban megkezdődött az eső és felváltva szitált egész a déli órákig. Az eső elverte ugy az eladókat, mint a vevőket, ugy, hogy most ismét kérhetünk egy pótvásárt.

Keszthelyi Hírlap, 1917. október 21. 4. o.

Tolvaj cseléd. A devecseri állomáson bécsi lány szolgált. Szereti a változatosságot, mert sűrűn cserélt gazdát. Erről a helyről is távozni akart e héten, de észrevétlenül. Magával vitt azonban vagy kétezer korona értékű női ruhaneműt. Szerencsére a szökést hamar észrevették s még az állomás közelségében elfogták. Ma már a veszprémi ügyészségi fogházban csücsül.

Veszprémi Hírlap, 1917. október 28. 4. o.

100 éve írták

Viszketegség, sömör, rüh leggyorsabban elmulasztja a dr. Flesch-féle eredeti Barna zsír. Nincs szaga. Nem piszkit. Mindig eredeti pecsétes dr. Flesch-félét kérjünk. Próba tégely K 1.60, nagy tégely K 3, családi tégely K9. Kapható a helybeli gyógyszertárakban vagy direkt a készitőnél rendelhető: Dr. Flesch E. „Korona” gyógyszertára Győr.

Keszthelyi Hírlap, 1917. október 7. 6. o.

Kölcsönfuvar. A tisztviselők tüzifa beszerzési csoportja tisztelettel felkéri a ló- tehén vagy ökörfogattal rendelkező birtokosokat, gazdákat vagy fogatosokat, hogy tekintettel a tüzifa sürgős befuvarozására, kölcsönbe segítsenek fuvarozni. Ennek fejében a fa fuvarozása után a tisztviselők igáját (3 pár lófogat) annyi napra, ahányan segítenek, bármily helybeli munkára igénybe vehetik, pl. szántásra is. Jelentkezéseket kér Göndör Ferenc kir. tanfelügyelő.

Veszprémi Hírlap, 1917. október 14. 4. o.

Különös, hogy lépten-nyomon hallatlan uzsoráéról, visszaélésekről, cserekereskedésről stbről beszélnek, panaszkodnak az emberek, de nincs senkiben bátorság feljelenteni az uzsoráskodókat. Tessék, tartsa kötelességének az, aki botrányos uzsorásról tud, följelenteni. Üres, nagyhangu, légbekiáltott panaszokkal, kesergésekkel, jajjainkat nem gyógyítjuk. Igaz, hogy ujabb rendelet szerint szerint még följelentés nélkül, hivatalból is üldözni kell a visszaéléseket, sajnos itt sem látunk orvoslást. Ugy megindult az erkölcstelen rablóuzsoráskodás mint lavina, mintha talán vége se lenne. A panaszok közreadásával mi a helyzeten nem segíthetünk. Ott a hatóság, tessék följelenteni, annak kötelessége a bajt orvosolni, a rabló uzsorásokat megbüntetni.

Tapolcai Lapok, 1917. október 14. 3. o.

Háború és béke. A legtöbb ember, aki a harctéren járt, mondhatja, hogy csak a szerencséjének köszönheti, hogy életben maradt... Békében épen ugy mint a háboruban egyaránt a „szerencsét” kell hajszolni. November 10-én kezdődik az uj m. kir. állami osztálysorsjáték s oly nyereményekkel kecsegtet, melyek gazdagokká teszik a nyerőket. Lányi és Társa bankváltóüzlete, Budapest, IV., Kígyó-tér 3. (Klotild-palota) készséggel küld prospektust mindenkinek, hogy saját maga válassza ki a tetsző sorsjegyeket. Irjon még ma egy levelező-lapot e megbizható banknak.

Keszthelyi Hírlap, 1917. október 14. 5. o.

100 éve írták

A dalegyesületből. A veszprémi dalegyesület a nyári szünet után megkezdi működését. Csajághy Károly elnök fölhívásban buzdítja a tagokat a gyakorló órák pontos megtartására. A gyakorlás napja hétfő és csütörtök s mindenkor a városi adóhivatalban, a szokott esti órában. Az első összejövetel hétfőn lesz d. u. 6 órakor. Új tagok a karmesternél jelentkezzenek.

Veszprémi Hírlap, 1917. szeptember 16. 3. o.

 Őrlés hosszabb időre. Rendelet szerint egy negyedévi gabonaszükségletet lehet megőröltetni. Minthogy azonban a lisztrendelet megengedi, hogy a lisztet megbizható helyekre hosszabb időre is kiszolgálhassák, dr. Komjáthy László ugyancsak megbizható helyekre megengedhetőnek tartja nagyobb mennyiségű gabona megőrlését. Az engedélyt a városházán kell kérni, ahol az illetők egy nyilatkozatot írnak alá. A nyilatkozat aláírói elismerik, hogy a lisztfogyasztás mérvét megállapító miniszteri rendeletet ismerik s kijelentik, hogy a lisztmennyiség korábbi elfogyasztása esetén hatósági pótlásra nem számítanak. Ebből tehát kitetszik, hogy hosszabb időre is elégséges gabona őrlését csakis azoknak engedik meg, akiknél a korábbi elfogyasztás veszedelme nem forog fenn.

Veszprémi Hírlap, 1917. szeptember 16. 3. o.

ROSENBERG MÓR divatáruháza értesíti a t. hölgyközönséget, hogy a legujabb őszi és téli női és gyermekfelöltő-, valamint kalapmodellek gyönyörű választékban megérkeztek.

Veszprémi Hírlap, 1917. augusztus 12. 4. o.

Intelligensebb szerény árvaleány szabad óráiban uri házakhoz, elemi osztályba járó leány tanulók mellé instructornak ajánlkozik. Szintugy a rajz és női kézimunka oktatását is vállalja. A kézimunkák tanítását nagyobbaknak is. Az érdeklődők szives megkeresését kéri e lap kiadóhivatalába beadott címmel egy komolyabb árvalány.

Veszprémi Hírlap, 1917. szeptember 30. 4. o.

100 éve történt

Esküvő. F. hó 5-én az Angolkisasszonyok templomában tartotta esküvőjét kishindi Komposcht Nándor cs. és kir. tüzérszázados Illés Lilivel, dr. Illés Dezső ügyvéd és Theindl Matild leányéval. A vőlegény tanúja volt Kárpáthy Ákos cs. és kir. vezérkari alezredes, akit Illés György tart. Honvédhadnagy helyettesített. A menyasszony tanuja Saxlehner Ödön tart. Honvédhuszár főhadnagy volt. Az esküvőn jelen voltak a vőlegény szülei, Komposcht Alfonze cs. és kis. nyug. Tábornok és neje. Az esketést őméltósága dr. Rédey Gyula nagyprépost végezte.

Veszprémi Hírlap, 1917. szeptember 16. 3. o.

 

Párhuzamos osztály a női kereskedelmi szaktanfolyamon. A helybeli női kereskedelmi szaktanfolyamon a beiratások alkalmával oly nagyszámú növendék jelentkezett, hogy párhuzamos osztály felállítása vált szükségessé. Ennélfogva értesítem a t. szülőket, hogy a tanfolyamra uj növendékek felvehetők még s be lehet iratkozni naponta délután 3-5-ig az Óvári-utcai kereskedelmi iskolában. Mattuschek Richárd igazgató.

Veszprémi Hírlap, 1917. szeptember 16. 3. o.

Megyéspüspökünk székfoglalója. Dr. Rédey Gyula c. püspök, káptalani helynök a hét elején kiadott 14. számú körlevelében közzéteszi dr. Rott Nándor megyéspüspök őméltóságának székfoglalójára vonatkozó intézkedéseket, melyeket az idézett körlevélből az alábbiakban közlünk:

Legkegyelmesebben kinevezett megyéspüspökünk a káptalan előzetes meghallgatása mellett annak tanácsára ugy méltóztatott dönteni: hogy tekintettel a még folyton tartó világháboru által okozott szomoru viszonyokra, az utazás, az elszállásolás s méginkább a közélelmezésnek e haza minden polgárát egyaránt sujtó nehézségeire, melyek ily összejövetelek alkalmával szokásos lakomázást már csak a jó példaadás és az lakomázásból könnyen eredő félreértés és megszólás megelőzése céljából is szinte parancsolólag megtiltanak, nem óhajt ünnepies székfoglalást tartani, - hanem alkalmazkodva a nehéz és szomoru idők viszonyaihoz a püspöki székébe leendő beiktatását a legnagyobb csendben, minden ily esetekben szokásos ünnepélyesség és diszküldöttségek fogadása nélkül fogja megtartani.

Veszprémi Hírlap, 1917. szeptember 23. 2. o.

100 éve történt

Gyermeknap. Az Országos Gyermekvédő Liga. Veszprémmegyei bizottsága augusztus 5-én, azaz a mai napon Veszprémben is gyűjtést rendez. Dr. Óvári Ferenc a bizottság nevében fölkérte az alább megnevezett urnőket, hogy a gyűjtésre vállalkozni szíveskedjenek. A város öt helyén öt gyűjtőperselyt helyeznek el. Ezen kívül a bizottság egykoronás (jegyeket) jelvényeket is készíttet és árusíttat a jótékonycélra. Az elnökség fölkérte az urnakezelő urnőket, hogy az egyórai időtartamra lehetőleg még egy urnőt és 2-3 leánykát kérjenek maguk mellé, hogy a gyűjtés minél sikerültebb lehessen. A gyűjtés eredményét az alispáni, illetve főbírói hivatalhoz kell beküldeni.

A fölkért úrasszonyok a következő helyeken gyűjtenek:

  1. Várfeljárónál: Hordóssy Endréné, Czermak Lipótné, dr. Lányi Sándorné, Boros Andorné és Csapó Kálmánné.
  2. A Korona előtt: Politzer Endréné, Dr. Rainperecht Antalné, dr. Horváth Rezsőné, dr. Tenczlinger Józsefné és Molterer Jánosné.
  3. Kulcsár Károly-üzlet előtt: Kulcsár Károlyné, Pilitz Árminné, Hangay Gézáné, Szélessy Dánielné és Lőwy Béláné.
  4. A főispáni lak előtt: Göndör Ferencné, Pintér Aladárné, dr. Bekő Károlyné, Kisfaludy Gézáné és dr. Wallner Emilné.
  5. Stoll-féle üzlet előtt: Stoll Jánosné, Incze Kálmánné, Halmi Nándorné és Havas Jakabné.

Veszprémi Hírlap, 1917. augusztus 5. 3. o.

Veszprémi színház. Fodor Oszkár az idén is ellátogat hozzánk hat heti szezonra. Mint az előleges szinházi jelentésben olvassuk, folyó hó 14-én kezdik meg előadásaikat. Koronkay Rózsi, Vida Ilus, Mezey Margit énekesnők, Hevessy Mária, Gulyásné, Csipkés Vally, azután meg Falussy, Gulyás, Krémer, Váradi, Pesti stb. neveket találjuk a jelentésben. A műsoron csupa kiváló újdonság szerepel. A társulatnak saját teljes zenekara van, melyet Ador Zsiga ismert jó izléssel és művészetével vezényel. A helyárak a tavalyihoz képest alig érezhetően emelkedtek.

Veszprémi Hírlap, 1917. augusztus 5. 4. o.

100 éve írták

Villany Nemesvámoson. A nemesvámosi képviselőtestület elhatározta, hogy a villanyvilágítást bevezetteti. Megbizta egyuttal a községi jegyzőt, hogy a szükséges előmunkálatokat foganatosítsa. Arról is szó van, hogy az áramot esetleg a veszprémi villanytelepről szerzik meg. Ebben érdemben a község a városi tanácsot már megkereste.

Veszprémi Hírlap, 1917. augusztus 5. 4. o.

Városi fogat orvosok részére. A város megengedte, hogy egyik fogatát az orvosok éjjel, sürgős esetekben igénybe vehetik. Most azonban az abrak- és takarmányhiány, továbbá a személyzet apadása is megnehezíti e szokás fönntartását. Polgármester jelentésére a körgyűlés kimondotta, hogy a viszonyok javulásáig a városi kocsit esti 10 órától kezdve csak a városi tiszti orvos veheti igénybe.

Veszprémi Hírlap, 1917. augusztus 12. 3. o.

Iparosaink figyelmébe. Az országos ipartestület tudatta a veszprémi ipartestülettel, hogy 300 török ifjút óhajt fejlődésképes iparágakban Magyarországon kiképeztetni. Az elnökség fölhívja az érdeklődő iparosokat, hogy a megküldött tanoncszerződés kérdőív-mintáját augusztus 19-ig az ipartestület irodájában megtekintsék.

Veszprémi Hírlap, 1917. augusztus 12. 3. o.

A molnárárok bebetonozása. Özv. Frick Mihályné malmához vezető ugynevezett molnárároknak bebetonozására nézve a városi mérnöki hivatal megtette az előmunkálatokat. Közegészségügyi és közbiztonsági okok késztetik e lépésre a hatóságot, mert gyerekek, sőt felnőttek is többször vízbe estek. A vizjogi kérdések rendezése után megkezdik a munkálatokat.

Veszprémi Hírlap, 1917. augusztus 26. 4. o. 

100 éve történt

Erdőtűz. A múlt napokban tűz ütött ki a városi Csererdőben. A nagy szárazság miatt a tűz mind jobban terjedt. Szomorú eshetősége látszott, hogy a várost nagy károsodás éri. Ezt azonban a közelben gyakorlatozó harmincegyes honvédek Csasznik Valér vezérőrnagy s Tóth Kálmán őrnagy vezetésével megakadályozták. A város ezért a mentő akcióért köszönő iratot küldött a parancsnokságnak s hálájának kifejezéséül az ezred katonai árva-alapja javára segélyt szavazott meg.

Veszprémi Hírlap, 1917. július 1. 4. o.

Erdei facsemeték adományozása. Az állam által fenntartott erdei facsemetekertek feleslege, mint minden évben, ez idén is szétosztásra kerül.  A csemetéket négyféle célra, illetve ugyanannyi módon utalványozzák, és pedig: hatóságilag kijelölt kopár, vízmosásos, vagy futóhomokos területek befásítására, kivételesen kisbirtokosoknak, közgazdasági érdekből befásítandó területekre. AZ ezek után fennmaradó készletek a termelési költségek megtérítése ellenében adatnak át. Az őszi erdősítésekhez kért csemetékért legkésőbb július 31-ig, a jövő tavaszi ültetéshez szükségesekért pedig november 14-ig kell folyamodni. Az egykoronás bélyegű kérvények az illetékes erdőfelügyelőséghez nyújtandók be, ahol a szétosztás módozataira nézve közelebbi felvilágosítás is kapható.

Veszprémi Hírlap, 1917. július 1. 4. o.

Munkásgyerekek nyaralása. A fővárosi lapok hírül adták, hogy a belügyi kormány kétezer pesti munkásgyereket az ország különböző vidékeire nyári üdülésre küld. Ebből az összegből a veszprémi gyermekmenhely területére a belügyminiszter kettőszáz gyermeket szánt. Dr. Cseresnyés József menhelyi igazgató most fáradozik a a gyermekek elhelyezésén. Termékeny vidéken fekvő, jobb módú falvakban kívánja elhelyezni őket. Eltartásukra havi 25 koronát utaltak ki. Ahol azonban a családok kívánják, a gyermekekre eső liszt- és cukormennyiséget a kormány természetben fogja rendelkezésre bocsátani. Ennek értékét természetesen levonják a tartásdíj összegéből.

Veszprémi Hírlap, 1917. július 22. 4. o.

A város függő kölcsöneinek konverziója. Veszprém várost mintegy egymillió koronát kitevő kölcsön terheli különböző pénzintézeteknél. Ezt az összeget, mint alkalomszerű kölcsönöket, különböző időkben, különböző kamatláb mellett vették fel. Ennek a körülbelül egymillió koronát kitevő függőkölcsönnek konvertálására a város több fővárosi pénzintézetet is felszólított. Eddig 7 pénzintézettől kapott konverziós ajánlatot, melyeket augusztus hó 4-én tartandó rendkívüli közgyűlésen vesznek tárgyalás alá.

Veszprémi Hírlap, 1917. július  29. 4. o.

100 éve írták

Hársvirágot a beteg katonáknak. A honvédelmi miniszter hadsegélyező hivatala kéri a nagyközönséget, hogy az idén minél nagyobb mennyiségben küldjön be hársvirágot. Szórakoztató kirándulások kapcsán kis fáradtsággal értékes gyógyszerrel enyhíthetjük a beteg katonák fájdalmát. A hársvirágot a kis szárnylevelekkel kell szedni és gondosan kiszárítani, mert nedves virág útközben tönkre megy. A gyógynövény jelzésű csomagokat ingyen szállítja a posta a Hadsegélyező Hivatal címére (Budapest, V., Akadémia-utca 17.)

Veszprémi Hírlap, 1917. július 1. 4. 

Katonazene a Méhesben. A helybeli katonai cigányzenekar ma délután a Méheskertben játszik. Belépőjegy nincs, de az elnökség engedelméből gyűjtést rendeznek a 31. honv. gyalogezred hadiözvegyei s árvái javára. A társbirtokosság szívesen lát vendégeket is. Akik azonban érkezni óhajtanak, kenyérről gondoskodjanak.

Veszprémi Hírlap, 1917. július 15. 3. o.

Több modorosságot a piacon! Az új budapesti rendőrfőkapitány hivatalbalépése után hamarosan felhívta a rendőrséget, ügyeljenek arra, hogy a vásárcsarnokokban az árusítás alkalmával a lakosságot ingerlő darabosság elő ne forduljon. E tekintetben a veszprémi piacon is volna kívánni való. Mi magunk is észleltük az árusítók gorombáskodásait a vevőkkel szemben. Ismerve rendőrkapitányunk ügybuzgalmát és jóakaratát a publikum iránt, arra kérnők hivatalos közegeit ebben a tekintetben is irányítsa, hogy az élelmezés kérdései miatt különben is ideges városi lakosságit a piaci ízléstelenségek még jobban ne keserítsék.

Veszprémi Hírlap, 1917. július 22. 4. o.

A tanulók könnyebbsége. A közoktatásügyi miniszter elrendelte, hogy további intézkedésig a polgári iskolai tanulók nem kötelesek megvenni a magyar nyelvtant, számtant, mértant, geometriát, énekes könyvet s a növényútmutatót. Ugyancsak a közoktatásügyi miniszter elutasította a tankönyvkiadók kérelmét, melyet a tankönyv árának fölemelése iránt adtak be. A tankönyvek ugyanis jórészben még olcsóbb papírból, puha táblával készültek s a háború alatt az árt is többször emelték, az új áremelést tehát nem tartotta indokoltnak.

Veszprémi Hírlap, 1917. július 22. 4. o.

100 éve írták

Csatatér, mint zarándokhely. A hadvezetőség már is gondoskodik arról, hogy a csatatereket a harc után megnyissa a közönség számára és hozzáférhetővé tegye azoknak, kiket emlékek fűznek oda. A földművelésügyi minisztérium a napokban több jeles tudóst bízott meg hogy erre a célra tanulmányozza a különböző terepeket és még a háború befejezése előtt készítsék el a tervezeteket. A legérdekesebb az, hogy a munkálatoknak 1918. márciusáig be kell fejeződniök. Akkorra, ugy látszik, már a közönség rendelkezésére akarják bocsátani a harctereket. Nyilvánvalóan a hadvezetőség is bízik abban, hogy ennél az időpontnál nem nyúlik tovább a háború

Veszprémi Hírlap, 1917. június 03. 4. o.

Kőbánya az Aranyosvölgyben. Veszprém Vármegye az Aranyosvölgyben kőbányát óhajt létesíteni. A termelt kőmennyiség elszállítására keskeny vágányú iparvasutat akarnak építeni a jutasi állomáshoz, ahonnan a vármegyei utakra fogják szállítani. Az iparvasút a termelést olcsóbbá teszi a fuvarozás is simább. Az építkezéssel járó hatósági eljárást most van folyamatban.  A szükséges követ sűritett levegővel hajtott kézifurókkal fogják a bányából kifejteni, utána egy naponként 20 köbméter teljesítményű kőtörővel megtörik. Az évi termelés egyenlőre évi hatezer köbméter lesz, ami ezer vagonnak felel meg. A bányát idővel nagyobbitani fogják.

Veszprémi Hírlap, 1917. június 10. 4. o.

Népfürdőt Veszprémnek. Ezekben a kánikulai, forró napokban jelentkezik nagy szüksége egy modern alkotásu, nyilvános, szabad városi uszodának. Elsőrendü érdekek parancsolják, hogy ez a kérdés felszinre kerüljön. A fürdőházi bazén kicsiny és zárt. A város szükségletét ki nem elégítheti. Arról se hallunk, hogy a hosszuutcai uszoda használható állapotban van. Egyébként ez is kicsiny s akkor sem volt kifogások nélkül való, amikor használhatták. Majd mindenütt a városok tartják fönn a népfürdőket s így leghelyesebb, ha Veszprémben is erre az álláspontra helyezkedünk. A katonaságnak se kellene óraszámra a piactéren álldogálni, fürdőzésre várakozva, ha elég tágas nyári fürdőhelyünk volna. Polgármesterünk már sok jó szemét megvalósitott. Fogja pártul a városi szabad fürdő megalkotásának gondolatát is akár tisztitott Séd-vízzel, akár vizvezetéki vizzel. Az előbbi persze azon a tájon lenne alkalmas helyen, ahol még nem piszkítja a csatornák szennyvize. A Betekincs táján vagy a kallómalom mögött elterülő Sédszigeten, vagy itt valamelyik kertnél szép, alkalmas, napsütéses hely kinálkozik. De legyen bárhol is, csak fürödhessünk benne, hiszen nem járhat mindenki a Balatonra.

Veszprémi Hírlap, 1917. június 17. 3. o.

Méhészeti hir. Kránitz József, a méhészeti egyesület titkára a helybeli lábadozó osztagnál a parancsnokság felkérésére méhészeti előadásokat tart. Hallgatóit már két alkalommal meghivta az egyesület méhesébe, ahol gyakorlati előadást tartott s a jelenlévőket mézzel vendégelte meg. Az előadások körül Lukácsi Sándor, az egyesületi méhes kezelője nagy buzgósággal működik.

Veszprémi Hírlap, 1917. június 24. 4. o.

100 éve történt

A Dalegyesület vacsorája. Dalegyesületünk derék tagjai is szünidőt tartanak. Megilleti őket szorgalmas, sikeres munkájuk után. Ebből az alkalomból kedélyes társasvacsorát tartottak a Méheskertben. Tiszteletükre sok vendég gyűlt össze a város elitjéből. A vidám kedvű, dalos asztaltársaságot Radocza Vince, a Méhes-társbirtokosság elnöke szép beszédben üdvözölte, szárnyaló lendülettel méltatva nemes törekvésük nagy, kulturális jelentőségét.

Veszprémi Hírlap, 1917. június 10. 3. o.

Madárnap. A veszprémi kath. Fiuiskola növendékei pénteken délután tartották meg a madarak és fák napját a jutasi erdőben. A tanulók vidáman énekeltek, szépen szavaltak s a madarak hasznáról s a fák megbecsülő szeretetéről szóló kedves mondókákat beillesztették Jósa Ernő tanító nagyon tanulságos s figyelmet vonzó közvetlenséggel előadott beszédébe. Perényi Antal plébános husz koronát adományozott a kicsinyeknek még háborus időkben is kedves édességre. Megható volt néhány osztály jobbmodu tanulóinak nemesszivüsége. A saját ozsonnarészüket a jó mamák gondosságból jól megpótolták s a fölösleget szegény, ellátatlanabb tanulótársaik között kiosztották. A tanulók az esti órákban csapongó, dalos jókedvű hangulatban a madárvédelem megfogadásának szép emlékével s a szabadban töltött édes órák sok örömével siettek haza.

Veszprémi Hírlap, 1917. június 10. 4. o.

Tudósok védelme. Dr. Lóczy Lajos, dr. Szontagh Tamás, dr. Taegel Henrik, ifj. dr. Lóczy Lajos és dr. Vigh Gyula geológusok vármegyénk területén földtani műveleteket végeznek. Alispánunk fölhivja a hatóságokat, hogy a kutatókat személybiztonság s hivatalos működés tekintetében támogassák. A felvételeknél működő tudósok magyar cimeres s „Magyar földtani intézet” fölirásu nemzetiszínű karszalagot viselnek.

Veszprémi Hírlap, 1917. június 17. 3. o.

Szökevény. Egy rableány a héten kiszökött a helybeli fogházból s a tűztorony alatt az első ház udvarában meghuzódott. Este felé történt ez, amikor is a ház egyetlen lakója csakhamar sétálni ment. A leány a házban kosarat szerzett, abba tojásokat rakott, kendővel letakarta s a faház tetejéről átugrott a szomszédos kanonoki kertbe. – Ott a kertészlegény, majd az udvaron egyik női alkalmazott kérdőre vonták a szökevényt, hogy hogyan jutott oda. A leány azt mondta, hogy keres valakit s eltévedt. A tojásos kosárral nem keltett gyanut s így a zárt kapun kieresztették. Másnap a Jeruzsálemhegyen egyik uri házban ruhát lopott. A tulajdonos az utcán elfogadta s addig, amíg rendőr érkezett, elzárta. Így azután a szökevény a rendőrség közvetítésével visszakerült a fogházba. Meg lett a kosár is, a tojás is. Csak a kendő hiányzik s tulajdonosa azóta egyre azt dudorássza: „Gyöngyvirágos selyem kendőm esketőre varrattam…”

Veszprémi Hírlap, 1917. június 17. 3-4. o.

100 éve írták

Napközi otthonok. Hetekkel ezelőtt örömmel jeleztük, hogy a cserháti s temetőhegyi áll. óvodák mellett napközi otthonok lesznek. A mezei és házi munkákra járó szülők dolgán könnyítettek volna ezzel. Ez a terv azonban csak terv marad. A cserháti ovoda vezetője szabadságon van, a temetőhegyi ovodában a helyszük volta miatt térhelyet kellett volna építeni, a deszkaanyag azonban túl drága. Ez a két ok elég volt ahhoz, hogy a tanács tervezte s előző évben is szépen bevált szociális alkotás Veszprémben csak terv maradjon.

Veszprémi Hírlap, 1917. május 13. 3. o.

Kenyér helyett bab. Köztudomásu, hogy a liszttel nagyon szükösen kell bánni, mert különben a legnagyobb zavaroknak nézünk eléje. A kenyeret kitűnően lehet pótolni babbal. Tápértéke csaknem a kenyérével egyenlő. Sósvízben elkészítve, vagy megpirítva különösen a  gyermekek táplálkozására felette alkalmas, azért a közönség figyelmét nyomatékosan felhívjuk rá.

Veszprémi Hírlap, 1917. május 13. 4. o.

Dohánypótló. A szarvasi tanítóképző egyik tanára dohánypótló növényt fedezett fel. Ez a növény a fekete bodza Sambucus nigra levele, amelyet megszárítanak, dohánylében kifőznek, azután pedig ismét megszárítanak. Az ilyenképpen kapott dohányszerű levelek nem nagyon erősek és állítólag jóízűek. Dohányosainkat nagy mértékben fogja megörvendeztetni a hír, ugy hisszük. A találmány csak akkor lesz tökéletes, ha a dohánypótló növényből készült szivarnak és cigarettának éppen ugy fognak majd örülni a nikotin hívei, mint a találmányról szóló hírnek.

Veszprémi Hírlap, 1917. május  27. 5. o.

Hirdetmény. Felhívom a közönséget, hogy Oroszországban lévő hadifoglyok részére legfeljebb kéthetenkint küldjön egy levelezőlapot rövid és a legszükségesebb közlésre szoritkozó tartalommal, mert a rendkívüli arányokban folytatott levelezés a kézbesítéseket annyira megnehezíti, hogy a foglyok emiatt hónapokon keresztül nem jutnak póstához. Dr. Török, rkapitány.

Veszprémi Hírlap, 1917. május 27. 5. o.