100 éve történt

Halálozások. … Háromnapos temetés volt a Jeruzsálemhegy egyik szerény házából, szerény udvarából. Ingyenes temetés. A kanonokplébánnak s két káplánjának jó szive fizette a stólát nemes cselekedettel – önmaguknak. A Wentzl János halt meg. Őt temették tegnap délután. Ugy-e, hogy ismeretlen a név. A „vak Hanzit” temették, a volt harangozót, az orgonafujtató. Ugy-e ismerős a név? A jó vak Hanzi örökre behunyta napot kereső, pislogó szemeit. Letette markos kezéből az öregbotot, amely azelőtt hajnalonta végigkopogott az utcákon, a váron s óránál pontosabban verte az időt. Ha megvolna az öreg templom minden harangja, mind siratta volna az egykori becéző gondozójukat.

Veszprémi Hírlap, 1918. január 6. 4. o.

A hóvihar és a vonatok. A szerdai hóvihar, mely éjszakára orkánná erősödött, a közeli vonatokon nem sok késedelmet okozott. A veszprémi vonalon a déli és a csütörtök hajnali vonattal volt baj, de a gyorsan érkezett segités a késedelmet megszüntette. Alsóörs irányában a délután Veszprémből induló vonat Meggyes pusztánál elakadt. Ezt később visszavontatták, a pályát még éjszaka rendbehozták, ugy hogy a hajnali vonatnak nyilt utja volt.

Legnagyobb akadály volt a balatonparti vonalon. A szerdaesti vonat harminc órás késéssel jutott Alsóörsre. A mi környékünk hegyi vonalain tehát sokkal kevesebb volt az akadály, mint a balatonparti sik vonalon. A hajmáskéri állomásnál két embermagasságu hófuvat volt. A Tüskés-féle vendéglő lakóit csütörtök reggel ugy ásták ki a hóból.

Veszprémi Hírlap, 1917. január 13. 4. o.

Mit fogyasztott Veszprém város 1917. évben. A városi fogyasztási adóhivatal összeállitása szerint Veszprém városban levágásra került és bejelentetett: 1117 drb marha, 370 növ. marha, 1603 borju, 2001 kecske és birka, 10 bárány, 2 frisling, 1922 drb sertés és 1209 kg. hus – Elfogyasztatott 2399418 liter bor, 3767 liter must, 212345 liter pálinkanemü ital, 42004 liter édes pálinka féle. A husfogyasztás több volt mint tavaly, italfogyasztás (bor, pálinka) azonban jóval kevesebb.

Veszprémvármegye, 1918. január 6. 6. o.

100 éve történt

Kicserélik a fürdőkályhák rézhengerét. A honvédelmi miniszter rendeletével hadicélokra igénybevett fürdőkályha rézhengereket, amelyeknek természetben pótlását a tulajdonos kérte, a közeljövőben kicserélik. Mindenki köteles a megbizott szerelőt a szükséges méretek felvétele és a kicserélés végrehajtása céljából lakásába beengedni. A rézhenger leszerelését egyidőben minél gyorsabban és kár okozása nélkül kell végrehajtani. A kicserélés kifogástalan teljesítését a kicserélő szerelő irásban tartozik a kályha-tulajdonossal elismertetni, ennek megtagadása esetén a hatóság fogja a tényállást megállapítani és az igazolást a tényleges viszonyokhoz képest teljesiteni.

Veszprémi Hírlap, 1917. december 2. 4. o.

Nem ég a villanylámpa. Szegény özv. Tuliné hidegfürdőt vett emiatt mult vasárnap este a Müller-féle malomhidnál. A nyöszörgésre hozzásiettek, kihuzták. A híd mellé lépett a sötétség miatt, mert az ott lévő lámpa nem ég. Nem és a láncoshídnál sem. Pedig az ilyen veszedelmes helyek nem lehetnek világosság nélkül. Ajánljuk ezt a villamos igazgatóság becses figyelmébe. Azt is, hogy a sok villanyduc nagyon rozoga. A tövük rohadt s félő, hogy egy erősebb bakonyi szél valamelyiket a járkálókra dönti a nappali áram halálos veszedelmével együtt.

Veszprémi Hírlap, 1917. december 8. 4. o.

Befagyott a Balaton. Ritkaságok közé tartozik, hogy a Balaton egy éjjelen át befagyott. Kedden délután még csónakázni lehetett, szerdán reggel pedig már olyan vastag jégréteg boritotta a Balaton felszinét, hogy vigan lehet korcsolyázni. A korcsolyázó sportkedvelők ki is fogják használni ezt a jó alkalmat és kiveszik a nemes és testedző sportból a részüket. A Korcsolyázó Egylet pedig azt mondja: szabad a jég, tessék korcsolyázni, a vendéglősök pedig már megkezdhetik a nyárra való jég hordását. Legritkább esetek közé tartozik, hogy a Balaton már december elején befagyjon.

Keszthelyi Hírlap, 1917. december 9. 4. o.

100 éve írták

Hadsegélyező olvasójelek. Kedves és hasznos dologgal lepte meg a Hadsegélyező Hivatal a magyar olvasóközönséget: a háboru kiemelkedőbb epizódjaival illusztrált olvasójeleket adott ki. Az illusztrációkat: Heyer Artur, Juszkó Béla, Éder Gyula, Helbing Ferenc, Dudits Andor és Tornai Gyula festőművészek rajzolták. Az olvasójelek nemcsak mint az olvasás hasznos és nélkülözhetetlen eszközei birnak értékkel, de művészi nivójuknál fogva maradandó becsü háborus dokumentumok is. Az olvasójelek, melyeket a hadsegélyező Hivatal az árvák és özvegyek javára darabonkint 20 f.-t árusit, kaphatók a Hadsegélyező Hivatalban V., Akadémia-utca 17., valamint az ország valamennyi jobb papír- és könyvkereskedéseiben.

Veszprémi Hírlap, 1917. december 2. 4. o.

Egy hires professzor kitüntetése. A király vörösberényi dr. Ángyán Béla udv. tanácsos, egyetemi nyilvános rendkivüli tanárnak, a székesfővárosi dunabalparti közkórházak igazgatójának nyugalomba vonulása alkalmából sok évi kiváló működése elismeréséül a Ferenc József-rend középkeresztjét adományozta. – A legfelsőbb helyről jött kitüntetés őszinte és osztatlan örömmel kelt vármegyénk széles társadalmi rétegeiben, ahol nemcsak számos tisztelője van a kiváló professzornak, hanem igen nagy a száma azoknak is, akik hálás szeretettel emlékeznek a jeles belgyógyászra, saját vagy hozzátartozóik egészségének, nem egy esetben életének megmentőjére. De büszkék vagyunk most még inkább, mint eddig Ángyán Bélára, mint földinkre is, mert vármegyénk Mezőszentgyörgy községének szülötte ő és innét emelte őt nagy tudása, kiváló szorgalma és páratlan lelkiismeretessége arra a méltán megérdemelt diszes polcra, amelyben most a fejedelmi kegy reátalált. Dr. Ángyán Bélát kitüntetése alkalmából igen sokan keresték fel gratulációikkal ismerősei és barátai, családja tagjai pedig, köztük Iklódy-Szabó János, nagyvázsonyi képviselő, a veje, meleg szeretettel ünnepelték.

Veszprém Megyei Újság, 1917. december 2. 2. o.

Dr. Rott Nándor megyéspüspök úr Őméltóságát – engedelmével – otthonában lefényképeztem. Értesitem a ftdő Papságot és mindazokat, akiket érdekel, hogy a fevételekről készült, művészien sikerült fényképek műtermemben kaphatók, estleg posta utján megküldhetők. Özv. dr. Lax Jenőné, művészi fényképész.

Veszprémi Hírlap, 1917. december 8. 4. o.

Az egészségügy érdekében. A vallás és közoktatásügyi miniszter az anya, csecsemő és gyermekvédelmi kérdéseknek minden tagozatu iskolákban való oktatását elrendelte a folyó tanév második felétől. Ettől kezdve az iskolai fokozatok szerint ezeket az ismereteket a helyi tantervekbe be kell illeszteni és egyes tantárgyakkal kapcsolatban tanitani. A felsőbb iskolákban pedig külön óraszámokban is tanitani kell. A miniszter kötelességévé teszi a tanfelügyelőknek, hogy iskolai látogatásaik alkalmával behatóan és szigoruan kérjék számon az e tárgyban elért eredményt. Az elemi iskolákra nézve pedig meghagyta, hogy a tanév végén tartandó vizsgálatok alkalmával összefoglalásként minden tanuló feleljen e tárgyból.

Veszprémi Hírlap, 1917. december 8. 4. o.

100 éve történt

A tűztorony harangja. A tűztoronyban két harangocska volt: egyik szives, a másik szivetlen. Az előbbit tűzvészjelzésre is használták. AZ óra kalapácsa ezeken verte ki az időt és pedig a szivesen az órákat, a szivtelenen pedig a negyedeket. Az uj harangrekviráláskor az egyik harangot levették. Elég baj, hogy rosszul vették le. Levették a vészjelzőt, az egész órákat verőt s meghagyták, amelyiknek nincs nyelve, azaz, hogy szive s amelyik csak a negyedórákat tudatja. Amazt kellett volna fennhagyni, amelyikkel órákat is és ha szomoru eshetőség kívánja, tűzvészt is lehet jelezni.

Veszprémi Hírlap, 1917. november 4. 3. o.

 Szive lett a harangnak. A tűztorony szivetlen harangján megkönyörültek. Szivet kapott, hogy megszólaljon, ha – mentsen Isten tőle – ránk találna szakadni a vész. Tóth Árpád harangöntő már fel is szerelte, át is helyezte s így most már csak az órás gondja, hogy az óra ne a negyedeket, hanem az egész órákat üsse.

Keszthelyi Hírlap, 1917. november 18. 4. o.

Elite hangverseny Veszprémben. A veszprémi Nemzeti Színház nov. 7-én esti 8 órakor magas szinvonalu művészhangversenynek lesz szinhelye. Hermann László zeneszerző és hegedűművészt, a székesfehérvári zenede kiváló igazgatója rendezi ezen estén hangversenyét B. Liszt Mária, az előnyösen ismert opera- és dalénekesnő és Waldmann Rózsi zongoraművésznő, a székesfehérvári zenede tanárnője közreműködésével. – Jegyek válthatók Fodor Ferencz könyvkereskedésében.

Veszprémi Hírlap, 1917. november 11. 3. o.

100 éve írták

 

A pápai gróf és a polgármester. A pápai polgármester ellen a sajtóban vádak hangzottak el. Megirtuk, hogy a polgármester emiatt fegyelmit kért maga ellen s egyuttal nyugdijazását kérte. A városi közgyűlés a polgármesternek bizalmat szavazott. Ugyanekkor Esterházy Jenő gróf meleg hangú levélben kérte a polgármester, hogy lemondását vonja vissza. Ennek a levélnek nagy része van abban, hogy Mészáros Károly még ma is érdemes polgármestere Pápa városának.

Keszthelyi Hírlap, 1917. november 5. 3. o.

Hidak. A városi költségvetés kiadási tételei közt olvassuk: utcák, terek stb. tisztogatása és gondozása. A t. városi hatóság a cimsorozatból kihagyta a hidakat. Pedig ezek közt egy-néhány annyira rossz, hogy készakarva se lehetne a rájuk fordított gondozást dicsérni. Állandóan gondozatlan a piaristák kertjénél átvezető gyaloghid s közveszélyessége miatt elzárva unatkozik a Benedek-téri, kocsiközlekedésre is használt fahid. Hát hiszen drága most a cement is, a vas is. De annyi bizonyos, hogy az eddigi haszontalan tatarozás költségei már jórészben fedezték volna a betonhíd költségét.

Veszprémi Hírlap, 1917. november 11. 4. o.

Káposzta. A vármegye részére kiutalt 25 vaggon káposztából Veszprémnek 8 vaggon jutott. A kiosztás módozatait majd tudatja a hatóság. A tisztviselők beszerzési csoportja részére kiutalt 1½ vaggon káposztát pénteken osztották ki. Ugyanebből a 25 vaggon káposztából Pápa város 3, devecseri járás 4, az enyingi járás 5, a pápai járás 3, a veszprémi járásnak 3  vaggonnyit utaltak ki. A zirci járás nem kapott, mert nem jelentette be igényét. – Érkezett még 2 vaggon sárgarépa is. Ebből Veszprém és Pápa városok szükségletét fedezik majd.

Veszprémi Hírlap, 1917. november 11. 4. o.

A vasúti menetrend. A tanács felirt a vármegyei közigazgatási bizottsághoz a balatoni vicinális menetrendjének javítása ügyében. Az egy órai vonat beszüntetése miatt a balatonvidéki mindkét nembeli tanulóifjúság itt szorul esti öt óráig. Ekkor vagy későbben világitatlan kocsikban utaznak egészen Balatonfüredig. Nem helyes dolog ez. Tanulmányi, főképpen pedig erkölcsi szempontból kifogásolható. Jól tette a tanács, hogy változtatni óhajt ezen. A közig. bizottság e felterjesztésnek helyt adott s elhatározta, hogy a küldöttség utján kéri fel a vasúti igazgatóságot kedvezőbb menetrend: vagyis a kora délutáni vonat visszaállítása érdekében. A küldöttség tagjai dr. Rainprecht Antal főispán, dr. Óvári Ferenc orsz. képviselő s dr. Komjáthy László polgármester.

Veszprémi Hírlap, 1917. november 18. 4. o.