Text Size

100 éve írták

A hálás vendég. Torma János Horgos utcai házába a mult napok egyikén este egy uriasan öltözött egyén állított be azzal, hogy éjjeli szállást keres, mert a vendéglőben nem kapott. A háztu­lajdonos a saját utcai szobáját adta ki az idegen­nek, ki felhasználván az éjjelt, a lakásból minden elvihetőt az ablakon át kipakolt, elhordott és meg­szökött.

Veszprémvármegye, 1918. március 3. 4. o.

A főispánné beszéde. Sajnos, csak a múlt szombati lapzárás után jutottunk ahhoz a szép beszédhez, amelyet dr. Rainprecht Antalné föispánné a nőtisztviselők orsz. egye­sületének megalakítása érdekében febr. 23-án tartott értekezleten mondott. Akik hallották, látták, — irja elragadtatással egy jelenvolt — sohasem felejtik el azt a bájos jelenetet, azt a kedves, művészi előadást, amint a jóságos, szelíd asszony, mint a viharok felett nyugod­tan álló békesség szinte az üdítő balzsam cseppjeivel érintette, csillapította minden sza­vával a lelkeket. Mintha hűsítő lágy, fehér ujakkal simította volna végig a forró homlo­kokat, mindenki feledte egy percre nehéz gondjait. Amig szólt, galambszárnyaknak lágy csattogása, ezüst pataknak zsongitó csörgedezése, szelíden torlódó hullámoknak selymes suhogása töltötte be a terem levegőjét. Mél­tóbban, stílszerübb nyilannyal alig lehetett volna Veszprémben azt a mozgalmat megin­dítani, amely minden gondterhessége mellett is költészet marad, mert azzá teszi, aki maga is az, akiről benne szó van : a nő.

Veszprémmegyei Ujság, 1918. március 7. 3. o.

Az Érdekes Újság husvéti száma ujra szenzációja lesz a könyvpiacnak. Boríté­kait gyönyörű háromszinü mélynyomásban két kiváló magyar festő, Csók István és Vastagh Géza festményei díszítik A húsvéti számnak a gazdag főlapon kivül két külön könyvmelléklete lesz. Nagy Endre "Jönnek a színészek" címmel egy vidám kis könyvet irt, melyet maga illusztrált is. Másik könyv- mellékletként Moly Tamás "Velencei kaland" cimű kötetét adja az Érdekes Ujság hunvéti száma, melyhez mulatságos gyermekjáték is lesz mellékletül. E gazdag husvéti szám ára 2 korona.

Veszprémmegyei Ujság, 1918. március 7. 4. o.

Háztartási cselédek uj könyve. Dr. Török Gyula rendőrkapitány hirdetményben tudatja, hogy a régebben kiállított cselédkönyvek ebben az évben érvényüket vesztik és ezek helyett uj, arcképpel ellátott cselédkönyveket adnak ki. Fel­hívja a város területén levő cselédeket, hogy régi cselédkönyveikkel a rendőrségen minden szerdán és szombaton délelőtt jelentkezzenek. . Hozzanak magukkal egy látogatójegy nagyságu, kartonra fel nem ragasztott arcképet, amelynek hátlapján ille­tőségi községük elöljárósága igazolja, hogy az, kit ábrázol. A kiállításhoz hozni kell egy darab 30 filléres okmánybélyeget is, a kiállításért pedig 1 koronát kell fizetni. Egyuttal figyelmezteti a cseléd­tartókat is, hogy régi cselédkönyvvel többé senkit fölfogadni nem szabad.

Veszprémvármegye, 1918. március 31. 5. o.

100 éve történt

A kenyérsütés dija. Veszprém város tanácsa legutóbb szabályozta a kenyér­sütés diját. És pedig: 2 kilós kenyér 30 f, 2—4 kgr.-ig 30 f., 6—8 kgr-ig 9O f. Ennél nagyobb kenyeret nem köteles a pék meg­sülni. — Ez a tanácsi intézkedés igen üdvös dolog, mert szokásban van Veszprémben, hogy 2 4 kilós kenyerekért 80 filléres sütési dijat is vesznek a pékek.

Veszprémmegyei Ujság, 1918. március 3. 3. o.

Barakkok a szegényeknek. Mivel a hölgybizotttág, amely a szegények cipó- szükséglelének megvizsgálásával foglalkozott, arról értesitette Veszprém város tanácsát, hogy sok helyütt a lakásviszonyok igen rosszak, a tanács elhatározta, hogy felterjesztést intéz az orsz. hadigondozóhoz aziránt, hogy addig is, amíg a tervezett 15 ingyen épületet megépitteti, ideiglenes épületet emeltessen a szegényeknek. Reméljük, hogy ez a szociális szempontból oly fontos javaslat kedvező visszhangra talál.

Veszprémmegyei Ujság, 1918. március 10. 3. o.

A cigaretta. Az is egyik országos háborus jelenség, hogy éretlen kölykek lepik el tömegesen a trafikokat és cigarettát kér­nek. Amit ha — nagyon helyesen — nem ád nekik a trafikos, akkor elönti őket a pulykaméreg és fenyegetőznek, gorombáskodnak. Zirczen be is váltotta a fenyegetését két suhanc, akik a fölötti dühükben, hogy nem kaptak cigarettát, özv. Waldhauser Miksáné szatócsüzlet tulajdonolnak összes abla­kait beverték, amiért a csendőrség tanítja meg őket — pipálni.

Veszprémvármegye, 1918. január 10. 3. o.

Pályázat. A balatonarácsi filiálisban kántortanitóságra pályázat hirdettetik. Javadalmazás: lakás (2 szoba, konyha, kamra, pince) és kert­illetmény természetben, a többi törvényes készpénz. Választás március 15-én délelőtt. Személyes meg­jelenés kívánatos. Kántorpróba lesz. Útiköltség nem téríttetik meg. Kántorságra képes nők is pá­lyázhatnak. Posta és vasútállomás helyben. Okmá­nyok Plébánia Hivatal Paloznak (u. p. Csopak, Zala m.) címre küldendők.

Veszprémvármegye, 1918. március 10. 2. o.

100 éve történt

Halálozások. … Háromnapos temetés volt a Jeruzsálemhegy egyik szerény házából, szerény udvarából. Ingyenes temetés. A kanonokplébánnak s két káplánjának jó szive fizette a stólát nemes cselekedettel – önmaguknak. A Wentzl János halt meg. Őt temették tegnap délután. Ugy-e, hogy ismeretlen a név. A „vak HAnzit” temették, a volt harangozót, az orgonafujtató. Ugy-e ismerős a név? A jó vak Hanzi örökre behunyta napot kereső, pislogó szemeit. Letette markos kezéből az öregbotot, amely azelőtt hajnalonta végigkopogott az utcákon, a váron s óránál pontosabban verte az időt. Ha megvolna az öreg templom minden harangja, mind siratta volna az egykori becéző gondozójukat.

Veszprémi Hírlap, 1918. január 6. 4. o.

 A hóvihar és a vonatok. A szerdai hóvihar, mely éjszakára orkánná erősödött, a közeli vonatokon nem sok késedelmet okozott. A veszprémi vonalon a déli és a csütörtök hajnali vonattal volt baj, de a gyorsan érkezett segités a késedelmet megszüntette. Alsóörs irányában a délután Veszprémből induló vonat Meggyes pusztánál elakadt. Ezt később visszavontatták, a pályát még éjszaka rendbehozták, ugy hogy a hajnali vonatnak nyilt utja volt.

Legnagyobb akadály volt a balatonparti vonalon. A szerdaesti vonat harminc órás késéssel jutott Alsóörsre. A mi környékünk hegyi vonalain tehát sokkal kevesebb volt az akadály, mint a balatonparti sik vonalon. A hajmáskéri állomásnál két embermagasságu hófuvat volt. A Tüskés-féle vendéglő lakóit csütörtök reggel ugy ásták ki a hóból.

Veszprémi Hírlap, 1917. január 13. 4. o.

Mit fogyasztott Veszprém város 1917. évben. A városi fogyasztási adóhivatal összeállitása szerint Veszprém városban levágásra került és bejelentetett: 1117 drb marha, 370 növ. marha, 1603 borju, 2001 kecske és birka, 10 bárány, 2 frisling, 1922 drb sertés és 1209 kg. hus – Elfogyasztatott 2399418 liter bor, 3767 liter must, 212345 liter pálinkanemü ital, 42004 liter édes pálinka féle. A husfogyasztás több volt mint tavaly, italfogyasztás (bor, pálinka) azonban jóval kevesebb.

Veszprémvármegye, 1918. január 6. 6. o.

100 éve írták

Nincs lugkő. Az egész város területén nem lehet lugkövet kapni. A mult hónapban sem lehetett, pedig vasuton csak egy helyre érkezett január 4-én négy métermázsa. Persze a falusiak részére, akik cserélnek s akik az uzsoraárakat nem ütik dobra, van. Csak helybelinek nincs. Jó lenne kutatást tartani egyes helyeken, egyuttal pedig hatósági uton intézkedni, hogy legyen lugkő. Szappan nincs, vagy ha van is, rosz is, kevés is. Akárhány háztartásban szappant főznének, ha lugkőre tudnának szert tenni. Győrött a tisztviselők csoportja is kapott lugkövet s kgrját 1 K-ért mérik, holott boltokban 5-10 K. Talán a veszprémi csoport részére is lehetne kijárni. Próbálja meg a vezetőség, hogy a tisztviselőknek ne kelljen drága ár mellett is egyik „nincs”-et a másik után zsebre vágniok.

Veszprémvármegye, 1918. február 2. 4. o.

Kicsi, nagyon kicsi ez a város, kérem szeretettel. Itt mindenki „kérlek alássan” van egymással, és bizony az embernek kibicsaklik a kalapja széle, míg egyszer végig méri a korzónak csufolt, még jobb időkben uj olvasztásra érdemesült aszfaltot. Itt kérem belenéznek az ember tányérjába, délután kettőkor már pontosan tudják hogy Nemtudomkicsodáék mit ebédeltek, vagy ebédeltek-e egyáltalán; itt kérem a szemek röntgen erejü sugarai szétfeszítik kabátod oldalzsebe fölött az elnyütt posztót, széthasítják szakadozott bőrtárcád fedelét, s pontosan számon tartják a benne szégyenkező nincstelenséget; itt tudják, hogy lyukas a harisnyád, hogy egy hetes a gallérod, tudják, hogy a szabónak, hentesnek, fűszeresnek, és egyébb-nak-nek-nek mennyivel „jössz”; itt a kivácsiság és a pletyka éhség tüzes hazafifogói kicsikarják belőled féltett álmaidat, épugy, mint zsebkendőid és törülközőid számát. Itt megfigyelik, hogy János Zsuzsikával, Piroska Béluskával hányszor „szemez” egy nap, és itt sok ilyenfélét megfigyelnek és elleltároznak, amiket jóízlésű ember, ha mindjárt az arcába robbanóan is orditanak, nem figyel meg.
Szóval itt mindent tudnak, óh jámbor olvasó, sőt egész dekadensül kifejezve MINDENT. Csak azt nem tudják, amit illene tudni, csak azt nem figyelik, ami belezuhan a szemükbe.

Veszprémvármegye, 1918. február 10. 2. o.

A diszeli villanytelep. Praktikus, élelmes emberek a diszeliek. Van egy gyorsfutásu patakjuk s azon malmuk. Ebben a malomban villanyfejlesztő telepet rendeztek be s ma Diszelnek villanyvilágitása van, utcákon is, házakban is. Megtehetik ezt másutt is, ha észreveszik a diszeliek példáját.

Veszprémvármegye, 1918. február 24. 5. o.

100 éve írták

Szép példa. Régen volt, mikor joggal mondogatták magukat a szinészek a nemzet napszámosainak, amikor a szinészet tényleg a nemzeti nyelv és kultura fejlesztésének tényezője volt. Ma a szinművészet nem annyira fejleszti az ízlést, inkább csak szolgai módon szolgálja, sőt egyenesen kihasználja; szinműirás éppugy, mint az előadás. Sokkal több jogon a nemzet napszámosai kivált a falusi tanitók és tanitónők, akik valóban a magyar nyelv és nemzeti kultúra képviselői. Nemcsak nehéz hivatásukat szolgálják hazafias idealizmussal, hanem minden dicséretet megérdemlő ambicióval vállalkoznak sziv- és léleknemesítés egyéb alkalmaira is. Ilyen nemes gondolkodásnak adta tanujelét Molnár Gizella gyulafirátóti tanitónő, mikor kis tanitványaival Jézus születése c. pásztorjátékot, a nagyobb ifjusággal pedig a Szobalány c. vigjátékot rendezte szinre. Buzgó fáradozása a nemes tett erkölcsi tőkéjét még 309 korona tiszta bevétellel gyarapitotta, amivel ismét özvegyek gondján könnyit és szegény árvák könnyeit akarja törölni.

Veszprémi Hírlap, 1918. január 6. 4. o.

Sötétség a városban. Pénteken este Veszprémben a villamos lámpák rövid félórai világitás után fél hat óra körül fölmondták a szolgálatot és teljes sötétség borult a városra. Az üzleteket bezárták s a vak sötétben csak itt-ott világitott ki a házakból egy-egy darab gyertya, vagy egy-egy mindenszenteki mécs pislogó fénye. A gyertya és petróleum hiány miatt a legtöbb ház sötétben maradt. Dr. Komjáthy László polgármester és dr. Horváth Béla polgármester helyettes személyesen siettek ki a villamos telepre s Bokrossy Jenő főmérnökkel megtették a szükséges intézkedéseket, hogy az áramszolgáltatás ujra meginduljon. A háborus viszonyok miatt a fűtőolaj nem elég tiszta, a készletek annyira lefogytak, hogy csak a besürüsödött alja áll rendelkezésre; a gépek e miatt eldugultak s rendbehozataluk hosszabb időt kívánt. Esti fél nyolc óra körül az áramszolgáltatás ujra megindult.

Veszprémvármegye, 1918. január 13. 4. o.

A vizfogyasztás korlátozása. Veszprémben a vizfogyasztás a téli idő dacára óriási mértékü. Naponta 2800-2900 köbméter víz fogy, mig rendes körülmények között a legmelegebb nyári napokban sem kellett több 1800-2000 köbméternél. A gépek elérkeztek a teljesitő képesség szélső határáig. Hogy ez a megokolatlanul nagy vizfogyasztás rendes mederbe tereltessék, a városi tanács akként intézkedett, hogy a vizműtelep személyzete éjjeli razziákat fog tartani, s ahol esti 9 óra után vizfogyasztást észlel, a vezetéket azonnal lezárják. Figyelmezteti ezért a hatóság a város közönségét, hogy esti 9 óra után vizet egyáltalán ne vegyen a vezetékből és gondosan zárjon el minden csapot.

Veszprémvármegye, 1918. január 13. 4. o.

100 éve történt

Halálozások. … Háromnapos temetés volt a Jeruzsálemhegy egyik szerény házából, szerény udvarából. Ingyenes temetés. A kanonokplébánnak s két káplánjának jó szive fizette a stólát nemes cselekedettel – önmaguknak. A Wentzl János halt meg. Őt temették tegnap délután. Ugy-e, hogy ismeretlen a név. A „vak Hanzit” temették, a volt harangozót, az orgonafujtató. Ugy-e ismerős a név? A jó vak Hanzi örökre behunyta napot kereső, pislogó szemeit. Letette markos kezéből az öregbotot, amely azelőtt hajnalonta végigkopogott az utcákon, a váron s óránál pontosabban verte az időt. Ha megvolna az öreg templom minden harangja, mind siratta volna az egykori becéző gondozójukat.

Veszprémi Hírlap, 1918. január 6. 4. o.

A hóvihar és a vonatok. A szerdai hóvihar, mely éjszakára orkánná erősödött, a közeli vonatokon nem sok késedelmet okozott. A veszprémi vonalon a déli és a csütörtök hajnali vonattal volt baj, de a gyorsan érkezett segités a késedelmet megszüntette. Alsóörs irányában a délután Veszprémből induló vonat Meggyes pusztánál elakadt. Ezt később visszavontatták, a pályát még éjszaka rendbehozták, ugy hogy a hajnali vonatnak nyilt utja volt.

Legnagyobb akadály volt a balatonparti vonalon. A szerdaesti vonat harminc órás késéssel jutott Alsóörsre. A mi környékünk hegyi vonalain tehát sokkal kevesebb volt az akadály, mint a balatonparti sik vonalon. A hajmáskéri állomásnál két embermagasságu hófuvat volt. A Tüskés-féle vendéglő lakóit csütörtök reggel ugy ásták ki a hóból.

Veszprémi Hírlap, 1917. január 13. 4. o.

Mit fogyasztott Veszprém város 1917. évben. A városi fogyasztási adóhivatal összeállitása szerint Veszprém városban levágásra került és bejelentetett: 1117 drb marha, 370 növ. marha, 1603 borju, 2001 kecske és birka, 10 bárány, 2 frisling, 1922 drb sertés és 1209 kg. hus – Elfogyasztatott 2399418 liter bor, 3767 liter must, 212345 liter pálinkanemü ital, 42004 liter édes pálinka féle. A husfogyasztás több volt mint tavaly, italfogyasztás (bor, pálinka) azonban jóval kevesebb.

Veszprémvármegye, 1918. január 6. 6. o.

100 éve történt

Kicserélik a fürdőkályhák rézhengerét. A honvédelmi miniszter rendeletével hadicélokra igénybevett fürdőkályha rézhengereket, amelyeknek természetben pótlását a tulajdonos kérte, a közeljövőben kicserélik. Mindenki köteles a megbizott szerelőt a szükséges méretek felvétele és a kicserélés végrehajtása céljából lakásába beengedni. A rézhenger leszerelését egyidőben minél gyorsabban és kár okozása nélkül kell végrehajtani. A kicserélés kifogástalan teljesítését a kicserélő szerelő irásban tartozik a kályha-tulajdonossal elismertetni, ennek megtagadása esetén a hatóság fogja a tényállást megállapítani és az igazolást a tényleges viszonyokhoz képest teljesiteni.

Veszprémi Hírlap, 1917. december 2. 4. o.

Nem ég a villanylámpa. Szegény özv. Tuliné hidegfürdőt vett emiatt mult vasárnap este a Müller-féle malomhidnál. A nyöszörgésre hozzásiettek, kihuzták. A híd mellé lépett a sötétség miatt, mert az ott lévő lámpa nem ég. Nem és a láncoshídnál sem. Pedig az ilyen veszedelmes helyek nem lehetnek világosság nélkül. Ajánljuk ezt a villamos igazgatóság becses figyelmébe. Azt is, hogy a sok villanyduc nagyon rozoga. A tövük rohadt s félő, hogy egy erősebb bakonyi szél valamelyiket a járkálókra dönti a nappali áram halálos veszedelmével együtt.

Veszprémi Hírlap, 1917. december 8. 4. o.

Befagyott a Balaton. Ritkaságok közé tartozik, hogy a Balaton egy éjjelen át befagyott. Kedden délután még csónakázni lehetett, szerdán reggel pedig már olyan vastag jégréteg boritotta a Balaton felszinét, hogy vigan lehet korcsolyázni. A korcsolyázó sportkedvelők ki is fogják használni ezt a jó alkalmat és kiveszik a nemes és testedző sportból a részüket. A Korcsolyázó Egylet pedig azt mondja: szabad a jég, tessék korcsolyázni, a vendéglősök pedig már megkezdhetik a nyárra való jég hordását. Legritkább esetek közé tartozik, hogy a Balaton már december elején befagyjon.

Keszthelyi Hírlap, 1917. december 9. 4. o.

100 éve írták

Hadsegélyező olvasójelek. Kedves és hasznos dologgal lepte meg a Hadsegélyező Hivatal a magyar olvasóközönséget: a háboru kiemelkedőbb epizódjaival illusztrált olvasójeleket adott ki. Az illusztrációkat: Heyer Artur, Juszkó Béla, Éder Gyula, Helbing Ferenc, Dudits Andor és Tornai Gyula festőművészek rajzolták. Az olvasójelek nemcsak mint az olvasás hasznos és nélkülözhetetlen eszközei birnak értékkel, de művészi nivójuknál fogva maradandó becsü háborus dokumentumok is. Az olvasójelek, melyeket a hadsegélyező Hivatal az árvák és özvegyek javára darabonkint 20 f.-t árusit, kaphatók a Hadsegélyező Hivatalban V., Akadémia-utca 17., valamint az ország valamennyi jobb papír- és könyvkereskedéseiben.

Veszprémi Hírlap, 1917. december 2. 4. o.

Egy hires professzor kitüntetése. A király vörösberényi dr. Ángyán Béla udv. tanácsos, egyetemi nyilvános rendkivüli tanárnak, a székesfővárosi dunabalparti közkórházak igazgatójának nyugalomba vonulása alkalmából sok évi kiváló működése elismeréséül a Ferenc József-rend középkeresztjét adományozta. – A legfelsőbb helyről jött kitüntetés őszinte és osztatlan örömmel kelt vármegyénk széles társadalmi rétegeiben, ahol nemcsak számos tisztelője van a kiváló professzornak, hanem igen nagy a száma azoknak is, akik hálás szeretettel emlékeznek a jeles belgyógyászra, saját vagy hozzátartozóik egészségének, nem egy esetben életének megmentőjére. De büszkék vagyunk most még inkább, mint eddig Ángyán Bélára, mint földinkre is, mert vármegyénk Mezőszentgyörgy községének szülötte ő és innét emelte őt nagy tudása, kiváló szorgalma és páratlan lelkiismeretessége arra a méltán megérdemelt diszes polcra, amelyben most a fejedelmi kegy reátalált. Dr. Ángyán Bélát kitüntetése alkalmából igen sokan keresték fel gratulációikkal ismerősei és barátai, családja tagjai pedig, köztük Iklódy-Szabó János, nagyvázsonyi képviselő, a veje, meleg szeretettel ünnepelték.

Veszprém Megyei Újság, 1917. december 2. 2. o.

Dr. Rott Nándor megyéspüspök úr Őméltóságát – engedelmével – otthonában lefényképeztem. Értesitem a ftdő Papságot és mindazokat, akiket érdekel, hogy a fevételekről készült, művészien sikerült fényképek műtermemben kaphatók, estleg posta utján megküldhetők. Özv. dr. Lax Jenőné, művészi fényképész.

Veszprémi Hírlap, 1917. december 8. 4. o.

Az egészségügy érdekében. A vallás és közoktatásügyi miniszter az anya, csecsemő és gyermekvédelmi kérdéseknek minden tagozatu iskolákban való oktatását elrendelte a folyó tanév második felétől. Ettől kezdve az iskolai fokozatok szerint ezeket az ismereteket a helyi tantervekbe be kell illeszteni és egyes tantárgyakkal kapcsolatban tanitani. A felsőbb iskolákban pedig külön óraszámokban is tanitani kell. A miniszter kötelességévé teszi a tanfelügyelőknek, hogy iskolai látogatásaik alkalmával behatóan és szigoruan kérjék számon az e tárgyban elért eredményt. Az elemi iskolákra nézve pedig meghagyta, hogy a tanév végén tartandó vizsgálatok alkalmával összefoglalásként minden tanuló feleljen e tárgyból.

Veszprémi Hírlap, 1917. december 8. 4. o.

100 éve történt

A tűztorony harangja. A tűztoronyban két harangocska volt: egyik szives, a másik szivetlen. Az előbbit tűzvészjelzésre is használták. AZ óra kalapácsa ezeken verte ki az időt és pedig a szivesen az órákat, a szivtelenen pedig a negyedeket. Az uj harangrekviráláskor az egyik harangot levették. Elég baj, hogy rosszul vették le. Levették a vészjelzőt, az egész órákat verőt s meghagyták, amelyiknek nincs nyelve, azaz, hogy szive s amelyik csak a negyedórákat tudatja. Amazt kellett volna fennhagyni, amelyikkel órákat is és ha szomoru eshetőség kívánja, tűzvészt is lehet jelezni.

Veszprémi Hírlap, 1917. november 4. 3. o.

 Szive lett a harangnak. A tűztorony szivetlen harangján megkönyörültek. Szivet kapott, hogy megszólaljon, ha – mentsen Isten tőle – ránk találna szakadni a vész. Tóth Árpád harangöntő már fel is szerelte, át is helyezte s így most már csak az órás gondja, hogy az óra ne a negyedeket, hanem az egész órákat üsse.

Keszthelyi Hírlap, 1917. november 18. 4. o.

Elite hangverseny Veszprémben. A veszprémi Nemzeti Színház nov. 7-én esti 8 órakor magas szinvonalu művészhangversenynek lesz szinhelye. Hermann László zeneszerző és hegedűművészt, a székesfehérvári zenede kiváló igazgatója rendezi ezen estén hangversenyét B. Liszt Mária, az előnyösen ismert opera- és dalénekesnő és Waldmann Rózsi zongoraművésznő, a székesfehérvári zenede tanárnője közreműködésével. – Jegyek válthatók Fodor Ferencz könyvkereskedésében.

Veszprémi Hírlap, 1917. november 11. 3. o.

100 éve írták

 

A pápai gróf és a polgármester. A pápai polgármester ellen a sajtóban vádak hangzottak el. Megirtuk, hogy a polgármester emiatt fegyelmit kért maga ellen s egyuttal nyugdijazását kérte. A városi közgyűlés a polgármesternek bizalmat szavazott. Ugyanekkor Esterházy Jenő gróf meleg hangú levélben kérte a polgármester, hogy lemondását vonja vissza. Ennek a levélnek nagy része van abban, hogy Mészáros Károly még ma is érdemes polgármestere Pápa városának.

Keszthelyi Hírlap, 1917. november 5. 3. o.

Hidak. A városi költségvetés kiadási tételei közt olvassuk: utcák, terek stb. tisztogatása és gondozása. A t. városi hatóság a cimsorozatból kihagyta a hidakat. Pedig ezek közt egy-néhány annyira rossz, hogy készakarva se lehetne a rájuk fordított gondozást dicsérni. Állandóan gondozatlan a piaristák kertjénél átvezető gyaloghid s közveszélyessége miatt elzárva unatkozik a Benedek-téri, kocsiközlekedésre is használt fahid. Hát hiszen drága most a cement is, a vas is. De annyi bizonyos, hogy az eddigi haszontalan tatarozás költségei már jórészben fedezték volna a betonhíd költségét.

Veszprémi Hírlap, 1917. november 11. 4. o.

Káposzta. A vármegye részére kiutalt 25 vaggon káposztából Veszprémnek 8 vaggon jutott. A kiosztás módozatait majd tudatja a hatóság. A tisztviselők beszerzési csoportja részére kiutalt 1½ vaggon káposztát pénteken osztották ki. Ugyanebből a 25 vaggon káposztából Pápa város 3, devecseri járás 4, az enyingi járás 5, a pápai járás 3, a veszprémi járásnak 3  vaggonnyit utaltak ki. A zirci járás nem kapott, mert nem jelentette be igényét. – Érkezett még 2 vaggon sárgarépa is. Ebből Veszprém és Pápa városok szükségletét fedezik majd.

Veszprémi Hírlap, 1917. november 11. 4. o.

A vasúti menetrend. A tanács felirt a vármegyei közigazgatási bizottsághoz a balatoni vicinális menetrendjének javítása ügyében. Az egy órai vonat beszüntetése miatt a balatonvidéki mindkét nembeli tanulóifjúság itt szorul esti öt óráig. Ekkor vagy későbben világitatlan kocsikban utaznak egészen Balatonfüredig. Nem helyes dolog ez. Tanulmányi, főképpen pedig erkölcsi szempontból kifogásolható. Jól tette a tanács, hogy változtatni óhajt ezen. A közig. bizottság e felterjesztésnek helyt adott s elhatározta, hogy a küldöttség utján kéri fel a vasúti igazgatóságot kedvezőbb menetrend: vagyis a kora délutáni vonat visszaállítása érdekében. A küldöttség tagjai dr. Rainprecht Antal főispán, dr. Óvári Ferenc orsz. képviselő s dr. Komjáthy László polgármester.

Veszprémi Hírlap, 1917. november 18. 4. o.

 

100 éve történt

Zalahalápi csirkék ügye a Kurián. Zalapáka községben a mult év julius 5-én este a kutnál találkozott Kiss Gizella tanitónő Csordás Mihályné földművesasszonnyal és megkérdezte tőle, hogy van-e eladó csirkéje. Csordásné fellelte: - Én magam megeszem a csirkét, ha az urak éhen döglenek is, akkor sem adom azokat el a megállapitott áron. Állapitsák meg a ruha és csizma árát és azután a paraszt áruját. Majd meglátjuk, ki birja ki tovább a paraszt a jólétet, vagy az urak a koplalást. A zalaegerszegi törvényszék osztály elleni izgatás büntette miatt Csordásnét három hónapi fogházra itélte ezt az ítéletet a győri tábla helybenhagyta és a Kuria is foglalkozott az üggyel, mely a rátartós parasztasszony védője által benyujtott semmisségi panaszokat elutasitva, szintén helybenhagyta a zalaegerszegi törvényszék itéletét.

Keszthelyi Hírlap, 1917. október 7. 4. o.

Meglepetés vár ma a közönségre az „Urániában” a sok aktualitások után elsősorban egy nagyhatásu drámát mutatnak be, melynek cime „Sellők királynője” ebben a drámában a világrekordot elért, moziszinésznő Rita Sachetto játsza a főszerepet. Befejezésül „Dárius kalapja” vigjátékot adnak. A mai rendkivül érdekes műsort ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Keszthelyi Hírlap, 1917. október 14. 4. o.

Pótvásár. Mult csütörtökön tartották meg a keszthelyi pótvásárt. Ezt is elmosta az eső, mint ahogy elmosta a napjára esett vásárt. Már kora reggeli órákban megkezdődött az eső és felváltva szitált egész a déli órákig. Az eső elverte ugy az eladókat, mint a vevőket, ugy, hogy most ismét kérhetünk egy pótvásárt.

Keszthelyi Hírlap, 1917. október 21. 4. o.

Tolvaj cseléd. A devecseri állomáson bécsi lány szolgált. Szereti a változatosságot, mert sűrűn cserélt gazdát. Erről a helyről is távozni akart e héten, de észrevétlenül. Magával vitt azonban vagy kétezer korona értékű női ruhaneműt. Szerencsére a szökést hamar észrevették s még az állomás közelségében elfogták. Ma már a veszprémi ügyészségi fogházban csücsül.

Veszprémi Hírlap, 1917. október 28. 4. o.

100 éve írták

Viszketegség, sömör, rüh leggyorsabban elmulasztja a dr. Flesch-féle eredeti Barna zsír. Nincs szaga. Nem piszkit. Mindig eredeti pecsétes dr. Flesch-félét kérjünk. Próba tégely K 1.60, nagy tégely K 3, családi tégely K9. Kapható a helybeli gyógyszertárakban vagy direkt a készitőnél rendelhető: Dr. Flesch E. „Korona” gyógyszertára Győr.

Keszthelyi Hírlap, 1917. október 7. 6. o.

Kölcsönfuvar. A tisztviselők tüzifa beszerzési csoportja tisztelettel felkéri a ló- tehén vagy ökörfogattal rendelkező birtokosokat, gazdákat vagy fogatosokat, hogy tekintettel a tüzifa sürgős befuvarozására, kölcsönbe segítsenek fuvarozni. Ennek fejében a fa fuvarozása után a tisztviselők igáját (3 pár lófogat) annyi napra, ahányan segítenek, bármily helybeli munkára igénybe vehetik, pl. szántásra is. Jelentkezéseket kér Göndör Ferenc kir. tanfelügyelő.

Veszprémi Hírlap, 1917. október 14. 4. o.

Különös, hogy lépten-nyomon hallatlan uzsoráéról, visszaélésekről, cserekereskedésről stbről beszélnek, panaszkodnak az emberek, de nincs senkiben bátorság feljelenteni az uzsoráskodókat. Tessék, tartsa kötelességének az, aki botrányos uzsorásról tud, följelenteni. Üres, nagyhangu, légbekiáltott panaszokkal, kesergésekkel, jajjainkat nem gyógyítjuk. Igaz, hogy ujabb rendelet szerint szerint még följelentés nélkül, hivatalból is üldözni kell a visszaéléseket, sajnos itt sem látunk orvoslást. Ugy megindult az erkölcstelen rablóuzsoráskodás mint lavina, mintha talán vége se lenne. A panaszok közreadásával mi a helyzeten nem segíthetünk. Ott a hatóság, tessék följelenteni, annak kötelessége a bajt orvosolni, a rabló uzsorásokat megbüntetni.

Tapolcai Lapok, 1917. október 14. 3. o.

Háború és béke. A legtöbb ember, aki a harctéren járt, mondhatja, hogy csak a szerencséjének köszönheti, hogy életben maradt... Békében épen ugy mint a háboruban egyaránt a „szerencsét” kell hajszolni. November 10-én kezdődik az uj m. kir. állami osztálysorsjáték s oly nyereményekkel kecsegtet, melyek gazdagokká teszik a nyerőket. Lányi és Társa bankváltóüzlete, Budapest, IV., Kígyó-tér 3. (Klotild-palota) készséggel küld prospektust mindenkinek, hogy saját maga válassza ki a tetsző sorsjegyeket. Irjon még ma egy levelező-lapot e megbizható banknak.

Keszthelyi Hírlap, 1917. október 14. 5. o.

100 éve írták

A dalegyesületből. A veszprémi dalegyesület a nyári szünet után megkezdi működését. Csajághy Károly elnök fölhívásban buzdítja a tagokat a gyakorló órák pontos megtartására. A gyakorlás napja hétfő és csütörtök s mindenkor a városi adóhivatalban, a szokott esti órában. Az első összejövetel hétfőn lesz d. u. 6 órakor. Új tagok a karmesternél jelentkezzenek.

Veszprémi Hírlap, 1917. szeptember 16. 3. o.

 Őrlés hosszabb időre. Rendelet szerint egy negyedévi gabonaszükségletet lehet megőröltetni. Minthogy azonban a lisztrendelet megengedi, hogy a lisztet megbizható helyekre hosszabb időre is kiszolgálhassák, dr. Komjáthy László ugyancsak megbizható helyekre megengedhetőnek tartja nagyobb mennyiségű gabona megőrlését. Az engedélyt a városházán kell kérni, ahol az illetők egy nyilatkozatot írnak alá. A nyilatkozat aláírói elismerik, hogy a lisztfogyasztás mérvét megállapító miniszteri rendeletet ismerik s kijelentik, hogy a lisztmennyiség korábbi elfogyasztása esetén hatósági pótlásra nem számítanak. Ebből tehát kitetszik, hogy hosszabb időre is elégséges gabona őrlését csakis azoknak engedik meg, akiknél a korábbi elfogyasztás veszedelme nem forog fenn.

Veszprémi Hírlap, 1917. szeptember 16. 3. o.

ROSENBERG MÓR divatáruháza értesíti a t. hölgyközönséget, hogy a legujabb őszi és téli női és gyermekfelöltő-, valamint kalapmodellek gyönyörű választékban megérkeztek.

Veszprémi Hírlap, 1917. augusztus 12. 4. o.

Intelligensebb szerény árvaleány szabad óráiban uri házakhoz, elemi osztályba járó leány tanulók mellé instructornak ajánlkozik. Szintugy a rajz és női kézimunka oktatását is vállalja. A kézimunkák tanítását nagyobbaknak is. Az érdeklődők szives megkeresését kéri e lap kiadóhivatalába beadott címmel egy komolyabb árvalány.

Veszprémi Hírlap, 1917. szeptember 30. 4. o.

100 éve történt

Gyermeknap. Az Országos Gyermekvédő Liga. Veszprémmegyei bizottsága augusztus 5-én, azaz a mai napon Veszprémben is gyűjtést rendez. Dr. Óvári Ferenc a bizottság nevében fölkérte az alább megnevezett urnőket, hogy a gyűjtésre vállalkozni szíveskedjenek. A város öt helyén öt gyűjtőperselyt helyeznek el. Ezen kívül a bizottság egykoronás (jegyeket) jelvényeket is készíttet és árusíttat a jótékonycélra. Az elnökség fölkérte az urnakezelő urnőket, hogy az egyórai időtartamra lehetőleg még egy urnőt és 2-3 leánykát kérjenek maguk mellé, hogy a gyűjtés minél sikerültebb lehessen. A gyűjtés eredményét az alispáni, illetve főbírói hivatalhoz kell beküldeni.

A fölkért úrasszonyok a következő helyeken gyűjtenek:

  1. Várfeljárónál: Hordóssy Endréné, Czermak Lipótné, dr. Lányi Sándorné, Boros Andorné és Csapó Kálmánné.
  2. A Korona előtt: Politzer Endréné, Dr. Rainperecht Antalné, dr. Horváth Rezsőné, dr. Tenczlinger Józsefné és Molterer Jánosné.
  3. Kulcsár Károly-üzlet előtt: Kulcsár Károlyné, Pilitz Árminné, Hangay Gézáné, Szélessy Dánielné és Lőwy Béláné.
  4. A főispáni lak előtt: Göndör Ferencné, Pintér Aladárné, dr. Bekő Károlyné, Kisfaludy Gézáné és dr. Wallner Emilné.
  5. Stoll-féle üzlet előtt: Stoll Jánosné, Incze Kálmánné, Halmi Nándorné és Havas Jakabné.

Veszprémi Hírlap, 1917. augusztus 5. 3. o.

Veszprémi színház. Fodor Oszkár az idén is ellátogat hozzánk hat heti szezonra. Mint az előleges szinházi jelentésben olvassuk, folyó hó 14-én kezdik meg előadásaikat. Koronkay Rózsi, Vida Ilus, Mezey Margit énekesnők, Hevessy Mária, Gulyásné, Csipkés Vally, azután meg Falussy, Gulyás, Krémer, Váradi, Pesti stb. neveket találjuk a jelentésben. A műsoron csupa kiváló újdonság szerepel. A társulatnak saját teljes zenekara van, melyet Ador Zsiga ismert jó izléssel és művészetével vezényel. A helyárak a tavalyihoz képest alig érezhetően emelkedtek.

Veszprémi Hírlap, 1917. augusztus 5. 4. o.

100 éve történt

Esküvő. F. hó 5-én az Angolkisasszonyok templomában tartotta esküvőjét kishindi Komposcht Nándor cs. és kir. tüzérszázados Illés Lilivel, dr. Illés Dezső ügyvéd és Theindl Matild leányéval. A vőlegény tanúja volt Kárpáthy Ákos cs. és kir. vezérkari alezredes, akit Illés György tart. Honvédhadnagy helyettesített. A menyasszony tanuja Saxlehner Ödön tart. Honvédhuszár főhadnagy volt. Az esküvőn jelen voltak a vőlegény szülei, Komposcht Alfonze cs. és kis. nyug. Tábornok és neje. Az esketést őméltósága dr. Rédey Gyula nagyprépost végezte.

Veszprémi Hírlap, 1917. szeptember 16. 3. o.

 

Párhuzamos osztály a női kereskedelmi szaktanfolyamon. A helybeli női kereskedelmi szaktanfolyamon a beiratások alkalmával oly nagyszámú növendék jelentkezett, hogy párhuzamos osztály felállítása vált szükségessé. Ennélfogva értesítem a t. szülőket, hogy a tanfolyamra uj növendékek felvehetők még s be lehet iratkozni naponta délután 3-5-ig az Óvári-utcai kereskedelmi iskolában. Mattuschek Richárd igazgató.

Veszprémi Hírlap, 1917. szeptember 16. 3. o.

Megyéspüspökünk székfoglalója. Dr. Rédey Gyula c. püspök, káptalani helynök a hét elején kiadott 14. számú körlevelében közzéteszi dr. Rott Nándor megyéspüspök őméltóságának székfoglalójára vonatkozó intézkedéseket, melyeket az idézett körlevélből az alábbiakban közlünk:

Legkegyelmesebben kinevezett megyéspüspökünk a káptalan előzetes meghallgatása mellett annak tanácsára ugy méltóztatott dönteni: hogy tekintettel a még folyton tartó világháboru által okozott szomoru viszonyokra, az utazás, az elszállásolás s méginkább a közélelmezésnek e haza minden polgárát egyaránt sujtó nehézségeire, melyek ily összejövetelek alkalmával szokásos lakomázást már csak a jó példaadás és az lakomázásból könnyen eredő félreértés és megszólás megelőzése céljából is szinte parancsolólag megtiltanak, nem óhajt ünnepies székfoglalást tartani, - hanem alkalmazkodva a nehéz és szomoru idők viszonyaihoz a püspöki székébe leendő beiktatását a legnagyobb csendben, minden ily esetekben szokásos ünnepélyesség és diszküldöttségek fogadása nélkül fogja megtartani.

Veszprémi Hírlap, 1917. szeptember 23. 2. o.

100 éve írták

Villany Nemesvámoson. A nemesvámosi képviselőtestület elhatározta, hogy a villanyvilágítást bevezetteti. Megbizta egyuttal a községi jegyzőt, hogy a szükséges előmunkálatokat foganatosítsa. Arról is szó van, hogy az áramot esetleg a veszprémi villanytelepről szerzik meg. Ebben érdemben a község a városi tanácsot már megkereste.

Veszprémi Hírlap, 1917. augusztus 5. 4. o.

Városi fogat orvosok részére. A város megengedte, hogy egyik fogatát az orvosok éjjel, sürgős esetekben igénybe vehetik. Most azonban az abrak- és takarmányhiány, továbbá a személyzet apadása is megnehezíti e szokás fönntartását. Polgármester jelentésére a körgyűlés kimondotta, hogy a viszonyok javulásáig a városi kocsit esti 10 órától kezdve csak a városi tiszti orvos veheti igénybe.

Veszprémi Hírlap, 1917. augusztus 12. 3. o.

Iparosaink figyelmébe. Az országos ipartestület tudatta a veszprémi ipartestülettel, hogy 300 török ifjút óhajt fejlődésképes iparágakban Magyarországon kiképeztetni. Az elnökség fölhívja az érdeklődő iparosokat, hogy a megküldött tanoncszerződés kérdőív-mintáját augusztus 19-ig az ipartestület irodájában megtekintsék.

Veszprémi Hírlap, 1917. augusztus 12. 3. o.

A molnárárok bebetonozása. Özv. Frick Mihályné malmához vezető ugynevezett molnárároknak bebetonozására nézve a városi mérnöki hivatal megtette az előmunkálatokat. Közegészségügyi és közbiztonsági okok késztetik e lépésre a hatóságot, mert gyerekek, sőt felnőttek is többször vízbe estek. A vizjogi kérdések rendezése után megkezdik a munkálatokat.

Veszprémi Hírlap, 1917. augusztus 26. 4. o. 

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, továbbá a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.
Adatkezelési tájékoztató Ok