Text Size

100 éve írták

Készülnek az utcák. A város tudott cementet szerezni s így fokozottabban hozzáláthatnak az utcák rendezéséhez. – Ezt polgármesterünk a legutóbbi városi gyűlésen meg is ígérte. A Jeruzsálem-utca betonszegélye is készül. Itt felhívjuk egy dologra a városi főmérnök úr figyelmét. Az északoldali betonszegélyt ne állítsa meg a Nagy-féle ház előtt, hanem vezettesse tovább a Liptay-házig. Egy keskeny kis járda igazi jótétemény lenne itt a két háztulajdonosnak. A Toborzó-utcavize hegyibük folyik, a falat nedvesítik s a Barták-féle házba be is szalad. Mindezt egy kis gyalogjáróval meg lehetne akadályozni. Az utca is szépülne vele. A háztulajdonosok készséggel megfizetik a rájuk háruló költséget.

Veszprémi Hírlap 1916. november 5. 4. o.

Városi hus. Mult számunkban megírtuk, hogy a városi marha-hizlaló üzemet az a veszély fenyegeti, hogy vezető hiányában beszüntetik. A polgármester azonban a képviselőtestület megbízásából sikeresen közbenjárt s a hadvezetőség Oblatt Lajost két hónapra a katonai szolgálattól felmentette. A városi marhahús kimérése tehát nem szűnik meg.

Veszprémi Hírlap 1916. november 5. 4. o.

Pápai hírek. Esterházy Jenő gróf melegedő szobát nyittatott a szegények részére. Egy másik ilyen helyiséget a város állítja fel saját költségére. Savanyu káposzta s zöldség állandó árusítására pedig kereskedőket hív fel. Ha ez nem sikerül, a város gondoskodik róla. A város 15 waggon burgonyát szerzett. Egész évi ellátásra elfogadott jelentkezőket. Pápavidéki földbirtokosok ingyen tejet szállítanak a városi szegények részére. A városi hússzékben nemcsak sertéstölteléket, hanem igen olcsó virslit és szalámit is árusítanak. – (Ha ezt nálunk is meghonosítanák, nem lenne panasz, hogy a sertéshús nem fogy el.)

Veszprémi Hírlap 1916. november 5. 6. o.

Házinyúltenyésztés. A katonai parancsnokság házinyúltenyésztéshez fogott. A telepet a komakúti kaszárnyában rendezték be. Felügyelője s vezetője Perényi József önkéntes tizedes, csepeli áll. tanító. Bárcsak a civil fogyasztóknak is jutna ebből a nagyon jóízű húsból.

Veszprémi Hírlap 1916. november 12. 5. o.

Itt a tél. Sirius bátyánk a mult héten megjövendölte, hogy Erzsébet napra megjön a tél. Mosolyogva vettük a hírt, hisz verőfényes, szép őszi napok nem sejtették a jóslás komolyságát. Tél apó azonban börzönködött mosolygásunkon s búra hajtotta fehér fejét. Ma pedig úgy megrázta nagy szakállát, hogy olyan szaporán hull a hópehely, akárcsak karácsony volna. Fehér takaró lepi be erdőt, hegyet, bércet, völgyet s az örökké víg fiatalság epedve várja, mikor szánkázhat, esetleg a sima jég tükrén tölthet néhány kellemes percet, akiket a szegény ruhátlan, cipőtlen gyerekek kicsi ablakaikból nem egyszer bánatos szemmel nézegetnek. Szóval itt a tél minden örömével, bánatával.

Veszprémi Hírlap 1916. november 19. 4. o.

100 éve írták

A király temetése. Városunk a király halálától egészen a temetésig az események hatása alatt állott. A benső részvét töltött el mindenkit. A temetés napján, d.e. 9 órakor ünnepi gyászmise volt a székesegyházban az összes hatóságok, a katonaság s nagy számú közönség jelenlétében. A szent misét Bíbornok püspök úr Ő Eminenciája végezte nagy segédlettel. A bécsi temetés idején a városban kigyúltak a fekete fátyollal bevont villanylámpák, jelezvén a  nemzet gyászát. – A hivatalos országos gyászmise holnap lesz a Mátyás-templomban a magyar kormány és az országos hatóságok megjelenésével. Ezen gyászmisén – a budapesti lapok jelentése szerint – az egyik abszolúciót Bíbornok megyéspüspök Úr Ő Eminenciája tartja.

Veszprémi Hírlap 1916. december 3. 4. o.

A katonakórház karácsonyának előkészítése. A katonakórházban ápolt sebesültek és betegek karácsonyi megajándékozására összeállott önkéntes ápolónők kimeríthetetlen leleményessége és bámulatos szervezőképessége – mint előrelátható volt – csak fokozta az első hét eredményét és rohamlépésekkel közelednek, hogy akkora összeg álljon a még hátralévő két hét eltelte után rendelkezésükre, hogy minden sebesült nagyon szép ajándékot kaphasson. […] És ha majd karácsony estéjén a férjtől, apától, testvértől, gyermekektől megfosztott családoknál a kiskarácsonyfákon ezer meg ezer gyertya gyullad ki, az el nem sírt, elnyomott és millió könny fényesíti a szemeket, akkor azok, kik szeretteiket kórházban tudják, hálával foglalják imáikba azokat, kik hozzátartozóiknak csak részben adhatták meg azt, amitől ezen borzalmas háború megfosztotta őket.

Veszprémi Hírlap 1916. december 5. 6. o.

Általános és korlátlan rekvirálás. A kormánynak november hó 28-án 3973 M.E. szám alatt megjelent rendelete felhatalmazza és utasítja a közigazgatósági hatóságokat, hogy az Országos Közélelmezési Hivatal utasítására, tekintet nélkül a minisztérium, vagy az egyes miniszterek által eddig kiadott rendeletekben megállapított korlátozásokra, rekvirálja mindama terményeket és őrleményeket, akár termelőnél, akár nem termelőnél, valamint magánháztartásokban is, amelyek emberi élelmezésre használhatók. Ez annyit jelent, hogy nem csak a feleslegeseket, amelyek esetleg idők folyamán keletkeztek, vagy amelyeket egyesek az előző rekvirálás elől elrejtettek, hanem a házi- és gazdasági szükségletre szánt gabona- és kukoricamennyiségeket is rekvirálhatja a közigazgatósági hatóság.

Veszprémvármegye, 1916. december 10. 2. o.

Karácsony a harctéren. A harctéri katonák karácsonyi megajándékozására indult mozgalom, a Hadsegélyző Hivatal és a Vöröskereszt együttes akciója a legszebb eredményeket ígéri. Pénzintézetek, vármegyei és községi hatóságok, egyházak, iskolák, a vidéki Vöröskereszt fiókok nemes vetélkedéssel küldik adományaikat és remélhető, hogy példájukat egyre többen követik. – A katonák karácsonyi ajándékainak csomagolása is megkezdődött és nagy apparátussal folyik.

Veszprémi Hírlap 1916. december 10. 5. o.

A zsírhiány enyhítése. Alig néhány hete a kormány egyik rendelete oly gazdaságtechnikai reformnak vetette meg alapját Magyarországon, mely rövidesen a zsírpiacon is fogja éreztetni hatását. Arról van szó, hogy több mint százezer métermázsa oly zsiradék kerül forgalomba, mely, ha nem is egyezik meg mindenben a sertészsírral, azt, úgy is mint tápláló hatás és étkezésre való alkalmassága tekintetében tökéletesen pótolja, kellemes és egészséges tulajdonságai folytán csakhamar keresett élelmiszer lesz nálunk is, mint Amerikában, ahol már évek óta mind több háztartásból szorítja ki a sokkal kényesebb és kevésbé higiénikus sertészsírt. Ez a zsiradék a tengeriből készült étolaj, melyet jól meg kell különböztetni az olyan olajféléktől, melyek különösen az olasz konyhákban ismeretesek és éppen nem kellemes hatásúak, kivált a magyar ember gyomrának.

Veszprémvármegye, 1916. december 10. 3. o.

100 éve írták

Tapasztalatok és teendők a Balaton körül. A harmadik háborús nyarat élték át a balatoni fürdők. Egynémelyike, és pedig a kisebb telepek, gazdaságilag rossz helyzetbe került, két fürdőnk azonban, és pedig Siófok és Balatonfüred, oly látogatottságra tett szert, mint még soha.

(…) Balatonfüredet a betegek ezrei látogatták, bár, sajnos ezeket itt is kiszorították elegendő lakás hiányában, a Füredet is feltűnő nagy számban felkereső üdülők és szórakozók.

A kisebb helyek hiányos látogatottságára befolyással volt az is, hogy az ezeket felkereső hivatalnokok, a hadbavonult családapák (…) családjai, anyagi körülményeik miatt nem voltak abban a helyzetben, hogy nyaralni mehettek volna, viszont félt a közönség, hogy a kisebb helyeken nem lesz elegendő élelem, de nagy szerepet játszott az a félelem is, hogy a tavaszi nagy áradások után váltólázak fognak fellépni.

Az árakra vonatkozólag szomorú tapasztalatokat szerezhettünk a nyár folyamán. A szőlő kilója három koronán kezdődött, egy szem őszi baraczk vagy egy szem füge 60-70 fillér. Egy liter tejért Balatonfüreden nemcsak kértek, de meg is kapták az 1 kor. 40 fillért.  Ilyen túlkapások merészen kihívják a közigazgatási hatóságok sürgős és szigorú intézkedéseit.

(Balaton, 1916. szept. 1. 49. o.)

Sebesültek érkezése. Csütörtökön éjjel fél kettőkor újabb sebesültszállítmány érkezett a veszprémi cs. És kir. Tartalékkórházba. A betegek érkezését jelző hivatalos értesítést csak esti 9 órakor kapta meg a kórházparancsnokság. … A betegeket Kleinfeld Ignác és Farkas Jenő főhadnagyok vették át, összesen 240 jött a nyíregyházi barakk-tartalékkórházból, nagyobbára könnyebb sérülésekkel. Valamennyien saját lábukon tudtak bemenni a kórházba és nem egy volt közöttük, kik már kijelentették, hogy bármely pillanatban készek a kórházat itthagyni, hogy a román harctérre mehessenek.

Veszprém, 1916. szeptember 3. 3. oldal

Megnyilnak az iskolák. Az iskolák ajtai most nyílnak meg. Alant is, fent is. Betódul a tanulósereg. … Bekíséri őket  a szülők szeretete, öröme, reménysége. Mert abban bizakodnak, hogy itt is meleg szeretet, csillagszemű öröm fogadja, várva-várja őket. És az a komoly, szent törekvésés elhatározása a bévül várakozóknak: a tanítóknak, hogy a szülők reménye megvalósul, hogy a gyenge csemetékből erős derekú fák növekednek. Az ilyen iskolák megnyílhatnak, amelyekbe a gyermeket bizakodva kísérik, amelyekbe a tanulókat a kötelességet megszépítő lelkes hivatással vonzzák s amelyekből az a tudat sugárzik, hogy az iskola s emberei vannak a tanulókért, nem pedig megfordítva. De bár ne nyílana meg az az iskola, amelyikben nincs belső élet, nincs lélek, csak: hivatal. … És a hivatalos órák végeztével a munkának is vége szakad. A tanuló csak egy-egy akta, amelyet elintéznek s mert polcra nem tehetik, hazaküldik. De nem őrizetlenül. Elkiséri őket az ilyen iskolák egyetlen belső tényezője: a paragrafusos fegyelem, amely előtt nincs gyermeköröm, nincs gyermektemperamentum, hanem csak szigor, amely a gyermeklélek meg nem értése hiányában legtöbbször alakoskodókat, savanyodott kedélyű fiatal öregeket nevel. A háború után új korszak hasad. Ez majd az iskolákat is reformálja. Már jelzik az alapelveket s azt látjuk, hogy minden törekvés a tanulók s általuk a szülők javát keresi. … Életbe látó iskoláké a jövő, melyben – hála Isten – nemcsak azok boldogulnak, akik az iskola mértéke szerint kiválóak. Az élet igen sokszor széjjeltépi az ilyen bizonyítvány-értéket, s viszont szép jövővel boldogítja azokat, akiket iskola terhének minősítenek. Mert jellem, becsületesség, erkölcsösség s későbbi nekifejlődés kevésbé tudósokat is ékesíthet. Jó szülők gondos, erkölcsös munkája segítsen az iskolának; jó iskolák, jó tanítók lelkes buzgalma, fokozott akarata ne csak fényes elméjű, hanem erkölcsben is állhatatos, hazafias, munkaszerető nemzedéket neveljen, akkor erős, műveltségben díszlő, gazdag és boldog lesz a magyar jövendője.

Veszprém, 1916. szeptember 10. 1-2. oldal

A hadiárvák. Ötvenezer hadiárvát írtak össze a napokban. A vérözön szivárvány útján ötvenezer ártatlan apróság. Mögöttük ugyanannyi glóriás hős, előttük ugyanannyi mártírkoszorús asszony. … A hadiárvák ügye az állam ügye. Ám hiszen tegyen a társadalom értük annyit, amennyire jóérzése lelkesíti, de az irányítást, a szervezést az állam vegye a kezébe. Most a hadiárvák ügye nemcsak emberi érdek, hanem nemzeti is.

Veszprémi Hírlap, 1916. szeptember 10. 1. oldal

Cukor és még más is. Elég fanyar az életünk s most még az ételünket sem engedik édesíteni. Van-e igaz oka, nincs-e igaz oka, nem keressük, de annyi szent igaz, hogy nincs az a cukros baba, aki a legtöbb boltban akár egy negyedkgnyi cukrot is magához tudna mosolyogni. A kereskedő urak legalább azt mondják, hogy nincs. Szerencsénkre, a napokban a tanácsnak is cukros kedve támadt s megrendelt a cukorközpontban két waggon cukrot közélelmezési célokra. Ha megküldik – ehhez persze még szó fér – maga a hatóság méreti széjjel. Hogy pedig a cukornak társa is legyen, rendelt a tanács köleskását, árpakását s aszalt szilvát is. Mind jó dolog, cukor nélkül is, együtt persze még jobb lesz.  – Kellemes óránk lesz, amelyben megírhatjuk, hogy mindez már itt is van!

Veszprém, 1916. szeptember 24. 5. oldal

100 éve történt

Elrendelték a gabonakészletek rekvirálását: A törvényhatóság első tisztviselője köteles a termelők búza-, rozs-, kétszeres-, árpa- és zabfeleslegének közszükségleti célokra való igénybevételét (rekvirálását) és átvételét haladéktalanul elrendelni és foganatosítani.

Köteles minden termelő a birtokában vagy őrizetében lévő összes gabonakészletet a hatóság utasítása szerint a hatósági küldöttnek, vagy a Haditermény Részvénytársaságnak átadni. A házi és gazdasági szükséglet mértékét a fennálló rendeletek értelmében az eljáró hatóság állapítja meg. Ha a lefoglalt termést 30 napon belül nem venné át a hatóság, úgy az átvételig terjedő időre őrzési díj címén minden hónapra és métermázsánként 20 fillér jár a termelőnek. A rendelet a pénzügyőrséget hatalmazza fel, illetve utasítja arra, hogy az eltitkolt készleteket felkutassa és elkobozza. Mindaddig, amíg a pénzügyőrség az eltitkolt készletet fel nem fedezi, a termelő utólag is büntetlenül bejelentheti eltitkolt készletét. A rendelet megszegése hathónapi elzárással büntethető.

Veszprémvármegye, 1916. szeptember 10. 1. o.

Hirdetmény: A m. kir. minisztérium 2826/1916. számú rendelete alapján tilos olyan ipari cikket előállítani, raktáron tartani, forgalomba hozni vagy nyilvánosan használni, amely vagy amelynek csomagolása alakjánál, a rajta alkalmazott szövegnél vagy képes ábrázolatnál fogva az ellenség iránti rokonszenvnek vagy hazaellenes érzésnek felkeltésére vagy terjesztésére alkalmas, vagy a hazafias érzületet nyilvánvalóan sérti és ilyen minősége következtében a hadviselés érdekének vagy a közrendnek veszélyeztetésére használható.

Ezen rendelet ellen vétők két hónapig terjedő elzárással és hatszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel fognak büntetetni.

Veszprémvármegye, 1916. szeptember 24. 4. o.

A Balatoni Szövetség közgyűlése. A Balatoni Szövetség dr. Óvári Ferenc és Hertelendy Ferenc alelnökök vezetésével nyári közgyűlését tartotta Balatonalmádi fürdőn. A közgyűlés elhatározta, hogy a Szövetség kezelésében és a m. kir. honvédelmi miniszter felügyelete alatt álló balatonvidéki villamos művek átvételére és továbbfejlesztésére részvénytársaságot alapít. A balatoni miniszteri biztos elnöklése mellett bizottságot küldöttek ki, hogy törvényjavaslatot készítsen a Balatonvidék fejlesztése érdekében. Az igazgató-választmányba városunkból s vidékéről a következőket választották be: Ádám Iván kanonok (Veszprém), Lakath János földbirtokos (Berhida), Laczkó Dezső főgimn. igazg. (Veszprém), dr. Rosznagl István felügyelő (Siófok), Molnár Antal igazgató (Balatonarács), dr. Kőszeghy József ügyvéd (Veszprém), Czakó Gyula ref. lelkész (Balatonkenese)

Veszprém, 1916. szeptember 3. 3. oldal

100 éve írták

A vas húszfilléresek

A hivatalos lap aug. 1-i száma közli a pénzügyminiszter rendeletét a vas húszfilléresek kibocsátásáról. Az új pénzérméket augusztus 3-án helyezték forgalomba. Az eddigi 20 filléres nikkelérmék 1917. évi január elsejével törvényes forgalmon kívül helyeztetnek.

Veszprémvármegye, 1916. augusztus 6. 3. o.

Hány puskagolyó talál?

Egy francia statisztikus számítást készített arról, hogy hány puskagolyó talál ebben a háborúban. Számítása szerint száz golyó közül csak egy talál és harmincöt katona közül egynek a sebe halálos. Így tehát 3500 puskagolyó közül csak egy okoz halált.

Veszprémi Hírlap 1916. augusztus 6. 4. o.

Könyveket a sebesülteknek

Amikor a Jutasi úton levő katonakórház felépült, a kórház parancsnoka dr. Zuber György ezredorvos azonnal intézkedett, hogy a kórház részére már régebben adományozott könyvek és folyóiratok a kórházban helyeztessenek el és ott a betegeknek olvasás céljából időközönként kiosztassanak. A kórházparancsnok intenciója ezen intézkedéssel az volt, hogy a betegeknek szellemi élvezetekben is legyen részük azon idő alatt, amíg a kórházban gyógyulásunk tart. A rendelkezésre álló könyvek azonban megközelítőleg sem elegendők avégből, hogy a szükségletet kielégítsék, mert a nagy beteglétszám mellett minden betegre nem is juthat könyv… A kórház parancsnokság azon kéréssel fordul ennélfogva Veszprém közönségéhez, lennének szívesek a sebesültek részére általuk már kiolvasott oly könyveket és folyóiratokat, melyeket nem akarnának saját könyvtárukban elhelyezni, vagy melyeket már kiselejteznének, adományozni. Miután a betegek túlnyomó többsége magyar, elsősorban magyar könyveket kér a kórházparancsnokság, de mivel a kórházban más anyanyelvű betegek is ápoltatnak, szívesen fogad a kórházparancsnokság német, lengyel, vagy tót könyveket is…

Veszprémi Hírlap 1916. augusztus 13. 4. o.

Betiltják a főtt kukoricát

Ínyencek és csemegekedvelők, akik megelégedtek a másszor oly olcsó főtt kukoricával is, készüljenek el a legrosszabbra. Betiltják a főtt kukoricát is, a nyár kedvenc csemegéjének hadat üzentek azok, akik nemzetgazdasági érdekből vigyáznak a tengerire. A Fejérmegyei Napló értesülése szerint a jövő héten rendelet fog megjelenni, amely eltiltja a zöld kukorica forgalomba hozatalát, a kukoricának megfőzését és emberi táplálékra való felhasználását.

Veszprémi Hírlap 1916. augusztus 13. 4. o.

A katonák szalmacsizmája

A hadvezetőség már előre gondoskodik, hogy egy újabb téli háború borzalmait megenyhítse. Az egyes állomásparancsnokok tehát felhívták a nagyobb földmívelő városok lakosságát, hogy a katonák részére szalmacsizmát készítsenek. Anyagot, helyet a katonaság ad s a készítés módjára is kioktatja a jelentkezőket.

Veszprémi Hírlap 1916. augusztus 20. 6. o.

Újra a palatábla

A néhai jó palatábla meg a „grifli” megint előkerülnek. Divatba hozza a papírhiány s emiatt az irka drágasága. A közoktatásügyi miniszter ugyanis elrendelte, hogy a tanulók irka helyett lehetőség szerint palatáblát használjanak. A takarékosságot annyira megköveteli a miniszter, hogy még azt is meghagyja, hogy az egyes iskolai s házi feladatok ne új oldalon, hanem folytatólagosan kezdődjenek. Kívánja, hogy a tanulók az előző évben meg nem telt irkákat is felhasználják. A kijavított dolgozatok újból való leírását pedig eltiltja.

Veszprémi Hírlap 1916. augusztus 20. 6. o.

100 éve írták

Kitüntetés

Ő császári és apostoli királyi felsége legkegyelmesebben adományozni méltóztatott: a koronás érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján; az ellenség előtt tanúsított kitűnő szolgálatai elismeréséül: Csomay Kálmán egy hadtest erősítési csoportnál beosztott népfölkelő mérnöknek.

Veszprémvármegye 1916. július 9. 3.o.

Hirdetmény

Közhírré teszem, hogy a városi tanács megengedte, hogy a kecsketulajdonosok a Sintér dombon és ennek folytatásában, kivéve a fejesvölgyi forrásokat és a Kiskuti felé lévő bokros helyeket, kecskéiket legeltessék feltéve, ha kellő felügyeletről gondoskodunk. Legelőbér fejében ugyanannyi fizetendő, mint a sertések után.

Közlöm egyben, hogy a kecskék összefognak íratni és az esetben, ha annyi állat volna, hogy a tulajdonosok a felmerülő költséget viselni tudják, a város külön kecskepásztort fog fogadni.

Veszprém, 1916. július hó 3-án.                                                     Dr. Török r. kapitány

Veszprémvármegye 1916. július 9. 5.o.

A kivándorlási tilalom meghosszabbítása

A hivatalos lap folyó hó 8-iki számában közzétett 2223 M.E. számú kormányrendeletet a hadköteles korban lévő férfiszemélyekre nézve a múlt évi 2704. M.E. számú kormányrendelet kapcsán elrendelt a magyar szent korona országainak területéről való kivándorlásra szóló általános tilalmat f. hó 27-től számítandó újabb egy évi évviszonnyal meghosszabbítja.

Veszprémvármegye 1916. július 23. 4.o.

Eljegyzés

Németh Mihály tartalékos tüzér hadnagy eljegyezte dr. Komjáthy László Veszprém város polgármesterének és nejének szül. Tóth Jolánnak leányát: Olgát.

Veszprémvármegye 1916. július 30. 2.o.

A pékek nem dolgozhatnak éjjel

A hivatalos lap rendeletet közölt, mely a sütőiparban az éjjeli munkát eltiltja. A rendelet szerint a kenyérnek, kenyérneműeknek, úgyszintén minden más péksüteménynek előállításához szükséges bármely munkát tilos az esti hat órától reggel hat óráig terjedő időben végezni. Ez a tilalom kiterjed a vendéglősökre, korcsmárosokra, kávésokkra, cukrászokra és fürdőintézetekre is. Aki e tilalmat megszegi, azt két hónapig terjedő elzárással lehet büntetni.

Veszprémi Hírlap 1916. július 2. 4.o.

A badacsonyi kikötő

Tudvalévő, hogy a Balaton magas vízállása miatt a kikötőket feltöltötték. Hosszú fáradtságos és költséges munka volt. A badacsonyi kikötő a múlt hét folyamán teljesen elkészült s így most már semmi akadálya sincs annak, hogy a hajóforgalomba ezt az állomást is fölvegyék.

Veszprémi Hírlap 1916. július 16. 4.o.

Sebesültek érkezése

Pénteken a késő éjjeli órákban 453 sebesült és beteg katonát hozó kórházvonat érkezett. A sebesülteket a veszprémi cs. és kir. katonakórházba s a szemináriumba helyezték el. Köztük 42 sebesült orosz katona is van. Dr. Zuber György kórházparancsnok intézkedett, hogy a betegeket Jutas-állomáson rakják le.

Veszprémi Hírlap 1916. július 16. 3.o.

A veszprémi kórház hadiárvái

A veszprémi kórház nemes szándékáról értesültünk. Dr. Csolnoky Ferenc igazgató-főorvos előterjesztést tett a tanácsnak, hogy a kórház két veszprémi hadiárva nevelését elvállalja. A hadiárvák gondozása a szeretetben gazdag, jószívű kórházi nővérek áldozatos munkáját szaporítja. Ők azonban szíves készséggel vállalkoznak erre az igazán szép feladatra.

Veszprémi Hírlap 1916. július 9. 3.o.

100 éve írták

A László-iskola lefoglalása

A városi hatóság katonai célokra lefoglalta a Szt. László-iskolát, amely a kath. fiúiskola hat népes osztályának adott helyet. – Bár az iskolaév vége közel van, az igazgatóság - nagyon helyesen – az előadások továbbfolytatását kívánja. Kapott is már helyiséget, mert Szente Arnold, a felső keresk. s áll. polgári iskola h.-igazgatója, megengedte, hogy a kilakoltatott tanulók a polg. iskola felszabadult osztályaiba járhatnak – a régi tanonciskolába. Az előadásokat tehát itt folytatják az évzáró vizsgákig.

Veszprémi Hírlap 1916. június 4. 3. o.

A vármegyei közutak

A múlt év végéig Veszprém vármegye törvényhatósági közutjainak hosszúsága 584 km volt. Ebből teljesen kiépítetlen, vagyis földút 10 km, útalappal nincs ellátva, vagyis csak kavicsolva van mintegy 400 km, a többi rendes kőpályával van ellátva, vagyis az évnek minden szakában járható út. Százalékban kifejezve az összes utak 0,6 % kiépítetlen, 70%-t kavicsolással tartanak fenn, ami a közlekedés igényeinek nagyjában megfelel, 28,4% mint teljesen kiépített út rendszeres fenntartással minden követelménynek megfelelő gondozásban részesül.

Veszprémi Hírlap 1916. június 4. 3.o.

Növénygyűjtés

A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletben felhívta a tanítókat, hogy az iskolás gyermekekkel gyűjtsenek mindenféle gyógynövényt a katonaság számára.

Veszprémi Hírlap 1916. június 4. 4.o.

Doktorrá avatás

A budapesti tudományegyetemen tegnap avatták a hittudományok doktorává Gutheil Jenő theológiai tanárt, szemináriumi alkotmányozót. Doktori értekezését a tévedésről, mint házasságbontó akadályról írta. Gratulálunk az új doktornak!

Veszprémi Hírlap 1916. június 11. 3.o.

Üdülőtelep a Bakonyban

A közigazgatási bizottság e hó 10-én tartott ülésén dr. Vadnay Szilárd tiszti főorvos jelentette, hogy a tüdővészes megbetegedések száma vármegyénkben növekedik. A tüdővész meggátlására alakult országos bizottságban Korányi professzor azt ajánlotta, hogy a Tátrában építsenek üdülő-házakat ilyen betegek részére, mert Magyarországon ez az egyetlen klimatikus vidék. Dr. Vadnay úgy látja, hogy a Bakony klímája éppúgy alkalmas erre a célra, mint a Tátra vidéke. Felkérte, tehát a bizottságot, hogy hívja fel a belügyminiszter figyelmét erre a körülményre és mivel a tüdővész a Dunántúlon pusztít leginkább, feliratában kérelmezte, hogy a kormány a Bakonyban is építtessen egy százágyas gyógyintézetet.

Veszprémi Hírlap 1916. június 18. 5.o.

Háztartási fémtárgyak rekvirálása

A honvédelmi miniszter e hó 16-án kelt rendeletével végérvényesen elrendelte a háztartási fémtárgyak beszolgáltatását. Ezen rendelet értelmében beszolgáltatandók lesznek az összes vörösréz, sárgaréz, nikkel, bronz és tombak házi edények és felszerelési tárgyak…..De kapcsolatos lesz a rekvirálás azzal is, hogy időközben a vaskereskedők raktárai a nagy kereslet folytán esetleg kiürülnek és a polgárság beszolgáltatott tárgyaik helyett nem tud póttárgyakat vásárolni és így háztartása a legszükségesebb edény- és felszerelési tárgyak nélkül marad. – Mindenkinek érdeket tehát, hogy háztartási tárgyait a fém beváltóhelyeken a rendelkezésre álló pár hét alatt önkéntesen beszolgáltassa és azoknak pótlásáról idejekorán gondoskodjék.

Veszprémvármegye 1916. június 25. 3-4.o.

100 éve írták

Praktikus idea

Dr. Komjáthy László polgármesterünknek ismét van egy életrevaló ideája. Tekintettel ugyanis arra, hogy a köztisztasági s ezzel szoros kapcsolatban levő közegészségügyi tekintetből is fontos háztartási cikk: a szappan olyan horribilis módon megdrágult, hogy annak megszerzése igazán nehezére esik különösen a szegényebb családoknak. Egy hatósági szappangyár felállítását tervezi, amely minthogy a városnak a hozzávaló anyag saját marha és sertés hizlaldája révén áll rendelkezésre, legalább 30- 40 százalékkal olcsóbb, s ami fő: jobb szappant állíthatna elő, mint a most forgalomban levők, tehát sokkal alkalmasabb is lesz.

Veszprémmegyei Újság, 1916. május 25. 3. o.

 Madarak a háborúban

Hogy a madarakra, amikor ütközet közben a csatatérre szorultak, - milyen hatást gyakorol az ágyúdörgés és puskaropogás arról igen sok levél, számol be, amelyeket katonák írtak. Annyi tény, hogy a madarak nem ijednek meg annyira az ágyúdörgéstől, mint pl. a lovak. Csatamező közelében állandóan nagy varjú-rajok tartózkodnak, amelyek idővel annyira megszokják az ágyúdörgést, hogy ha egy gránát nem közvetlen közelükbe csap le, fel sem rebbennek a földről. A lövészárkok közelében leginkább énekes madarak tartózkodnak. A kis énekes madarak a puskaropogással szemben érzéketlenek, míg a varjak a puskaropogásra ijedten rebbennek el.- A nagyobb madarak minden puskalövésre idegessé lesznek, míg az énekes madarakat épp a puskalövés készteti éneklésre. Ismert dolog, hogy a kanárimadarak összetört üvegdarabok csörömpölésére énekelnek. A madarak különben kitűnően látnak és meg tudják ítélni, hogy a puskaropogás nem feléjük irányul. Ezért van, hogy a lovak egy bizonyos zajtól megijednek, - míg a madarakat ugyanez a zaj megnyugtatja. A különösen éles szemű varjakat a puskatüzelés azért rettenti meg, mert hozzá vannak szokva, hogy az erdészek állandóan puskával lőnek rájuk, míg az ágyúdörrenés nem izgatja őket. Minthogy az énekes madarak a vadászokat nem ismerik, ezért maradnak nyugodtak puskatüzelés közben is.

Veszprémi Hírlap, 1916. május 7. 5. o.

 A veszprémi mentőállomás

A belügyminiszter statisztikai adatokat kér az egyes városoktól arra nézve, hogy van-e ott mentőintézmény, s ha van, minő felszereléssel. Örömünkre szolgálhat, hogy Veszprém ama kevés város közé tartozik, amelyikben teljesen felszerelt mentőegyesület, illetve állomás működik. Az adatokat dr. Rosenberg Jenő városi tisztiorvos írja össze s a kérdőív majd minden, fontos adat után tudakozódó pontjára igennel felelhet. – Múlt évben a mentők hatvan esetben teljesítettek hasznos szolgálatot.

Veszprémi Hírlap, 1916. május 14. 3. o.

Kórházavatás

A veszprémi cs. és kir. Tartalékkórház Jutasi-úton épült barak-osztályának ünnepélyes felavatása folyó évi június hó 4-én, vasárnap d.e. 11 órakor lesz. Erre az ünnepélyes felavatásra ezúton is meghívja a kórházparancsnokság mindazokat, akik a kórház, valamint az abban ápolt betegek és sebesültek iránt mindenkor érdeklődéssel viseltettek.

Veszprémi Hírlap, 1916. május 28. 3. o.

 Török ifjak Pápán

A török kormány a magyar nyelv elsajátítása s mezőgazdasági szakképzés céljából tizenhat török ifjút küldött a pápai földmívelési iskolába.

Veszprémi Hírlap, 1916. május 28. 3. o.

 Balatonvármegye

A Balaton kultusz közhasznú mozgalmából született meg az eszme, hogy a Balaton közvetlen környékét ki kell kapcsolni törvényhatóságaink területéből, s mint Balatonvármegyét kell egyesíteni. Az eszme csakhamar lekerült a napirendről. Most azonban, hogy a Balaton ügyei a vármegyei közegektől függetlenül, egységes vezetés alá jutottak, újra szárnyat öltött a régi gondolat: az új vármegye megalkotása. A tervezők a Balaton vármegyébe Veszprém, Somogy és Zala megyék Balaton parti részét óhajtják egybekapcsolni. Azt hisszük, hogy ehhez a csonkításhoz, az ilyen kedves és értékes részek elvételéhez van maguknak a vármegyéknek is egy-két szavuk.

Veszprémi Hírlap, 1916. május 28. 5. o.

100 éve írták

Hangszereket a katonáknak!

A Hadsegélyző Hivatal kéri az áldozatkész, hazafias magyar társadalmat, hogy legyen segítségére a harctéri hősöknek gondűző hangszerekkel való ellátásában. A különböző frontok katonáinak egyre sűrűbben megnyilatkozó szükséglete az, hogy a vészes harcok pihenőin a zene hullámaiban mintegy lelki fürdőhöz jussanak, érzéseiket kifejezhessék, és harci kedvüket fokozhassák. Szájharmonikák, húzós harmóniák, hegedűk, réz és fafuvolák, klarinétok, tárogatók, citerák, gramofonok kellenének nagyobb számban. Aki csak teheti, küldjön egyet-mást a Hadsegélyző Hivatal átvételi különítményének, amely a hangszereket készséggel szállítja az összes frontokra.

Veszprémi hírlap, 1916. április 2. 5. o.

 A lakodalmaknak is egy órakor van a zárórája

A belügyminiszter rendelete folytán március 16-tól kezdve éjfél után minden nyilvános helyiséget be kell zárni egy órakor. A vendégfogadókban tartandó lakodalmaknak és banketteknek szintén egy órakor véget kell vetni. A kaszinók, olvasókörök nyilvános helyiségeire is kiterjed a záróra, de nem a kaszinók termeire, mert ezek magánlakás jellegűek.

Veszprémi hírlap, 1916. április 2. 6. o.

Iparvágány építés Pápán

Fa Mihály pápai vállalkozó engedélyt nyert az Esterházy uradalmi téglagyártól Pápa állomásig vezető 60 cm nyomtávú lóerőre berendezett, 1870 méter hosszú iparvágány építésére. A közigazgatási bejárás múlt hó 28-án ment végbe és a bejáróbizottság az építésre az engedélyt megadta.

Veszprémi hírlap, 1916. április 9. 5. o.

Eötvös Károly halála és temetése

A megyei székházon gyászlobogó jelezte, hogy a vármegyének halottja van. – Mezőszentgyörgy jeles elméjű szülöttje. Eötvös Károly, az országos hírű védőügyvéd, politikus és író halt meg Budapesten. – Holttestét Veszprémbe szállították felesége koporsója mellé, a családi sírboltba. Temetéséig a ref. templomban ravatalozzák föl. A temetésre megjelent gyászoló közönség a templomban helyezkedett el. Ott volt a halottat sirató fia, Eötvös Bálint feleségével, több budapesti gyászvendég továbbá a vármegye, város, törvényszék, ügyvédi kar képviselet s a rokoni és baráti körnek sok sok tagja. A templomban Demjén Márton helybeli, a sírnál Eötvös Sándor mezőszentgyörgyi lelkész mondott imát s szép egyházi beszédeket. A sírnál még dr. Perl Soma fővárosi ügyvéd méltatta az elhalt érdemeit.

Veszprémi hírlap, 1916. április 23. 5. o.

Az új időszámítás

A május 1-jén életbe lépő új időszámításról szóló miniszterelnöki rendelet megjelent. A rendelet első szakasza szerint az ország területén 1916. május 1. től kezdve 1916 szeptember 30-ig a jelenleg érvényben lévő egységes közép európai időszámítás úgy módosul, hogy az új időszámítás az eddig általánosan használt egységes közép európai időszámításhoz képest egy órával előbbre lesz. Ezek szerint tehát,1916. május első napja éjjel 11 órakor kezdődi, az 1916. szeptember 30-ik napja pedig – az új időszámításban kifejezve – egy órával éjfél után ér csak véget.

Veszprémi hírlap, 1916. április 23. 7. o.

Folytatják a múzeum építését

A háború kitörésekor a veszprémi múzeum épülete építés alatt állott. A falakat már felépítették, tető alá hozni azonban a háború már nem engedte. Ideiglenesen befödték. Azóta úgy állott, várva a befejezésre. Ez a lépés most megtörtént, amennyiben illetékesek a múzeumot építő Csomay Kálmán építőmestert a katonai szolgálat alól felmentették mindaz ideig, amíg az építés végére ér. Minden intézkedés megtörtént, hogy a múzeum ez év folyamán készen lehessen.

Veszprémi hírlap, 1916. április 23. 5. o.

1916. március

Rendelet a magyar orvosok beosztásáról

Beavatott helyről két új rendeletről kaptunk hírt. Az egyiket febr. 16-án adta ki a hadsereg főparancsnokság és arról szól, hogy a magyar ajkú legénységhez ezentúl magyarul értő orvosok és ápolók osztassanak be. Ezért a mögöttes országrészekből a rendelet szerint ezen túl a hadtápkörletbe magyar állandó tartalékkor házakat is ki fognak helyezni. – A másik rendelet arról szól, hogy olyan sebesülteket akik, nyolc hónapig, vagy tovább voltak egyhuzamban a harctéren és a mögöttes országrészben meggyógyultak, mielőbb újból beosztanák a menetalakulásba, szabadságolni kell, ha szabadságolásukat kérik.

Veszprémi Hírlap, 1916. március 5. 5. o.

Kutatják a gabonát

A veszprémi járásban az eltitkolt gabonakészletek felkutatását megkezdték. Hír szerint több községben tekintélyesebb készleteket foglaltak le a pénzügyőrök. A hatóság ismételten figyelmeztette a közönséget, hogy a törvényes megtorlásnak ne tegye ki magát, néhány községben mutatkozott is eredmény, amennyiben többen is bejelentették feleslegüket.

Veszprémi Hírlap, 1916. március 5. 5. o.

 

A csendőrök új egyenruhája

A magyar csendőrök új egyenruhát kapnak. A forma marad a régi, de a szín csukaszürke lesz úgy a tiszteknél, mint a legénységnél. Az új egyenruha neve tábori ruha, jeléül annak, hogy a csendőr éppen olyan harcos katonája az országnak, mint a többi. A tisztek, tisztviselők és a lovas csendőrök domború dolmánygombokkal ellátott rövid szőrmés kabátot is kapnak. A csendőrség buzérvörös hajtókáit, az azonos hajtókát viselő csapattestektől való megkülönböztetésül, elöl és felül öt milliméteres acél zöld posztószegély veszi körül, a hajtókán túl, hátul pedig egy és fél milliméteres acél zöld nyúlvánnyal toldják meg. A köpeny – és Vál gallér vörös hajtókáit öt milliméteres acél zöld szegély fogja körül. Ugyanilyen egyenruhát kap a horvát-szlavón csendőrség is.

Veszprémi Hírlap, 1916. március 5. 5. o.

Nincs faszeg

Ezt a cikket ez idő szerint megszerezni nem lehet. A magyarországi faszegszükséglet nagyrészt békeidőben Amerika szállítja. Az Amerikából való behozatal most egészen szünetel, és úgy látszik, hogy a hazai gyárak egyáltalán nem foglakoznak ez idő szerint e cikk előállításával, mert faszeget most még elenyésző kis mennyiségben sem lehet beszerezni.

Veszprémi Hírlap, 1916. március 12. 6. o.

A 18 évesek összeírása

A hivatalos lap keddi száma közli a honvédelmi miniszter rendeletét. E rendelet szerint az 18998. évben született népfelkelésre kötelezettek sürgősen összeírandók. Ezen kívül elrendeli a miniszter az 1865. évben született és ennél fiatalabb katonai szolgálatot nem teljesítő orvosok jelentkezését, úgy szintén az 1865. januát 1-je és 1898. december 31. között született galíciai és bukovinai illetőségű és a Magyarországon tartózkodók hadkötelezettségi viszonyának megállapítását. A honvédelmi miniszter rendelete szerint a 18 évesek és az előzetes szemlékről elmaradt népfölkelők bemutató szemléjét április 14 és május 3. között fogják megtartani. Ausztriában már meg van határozva a bevonulás napja is, - május 3. Magyarországon a magyar állampolgároknak a tényleges szolgálatra való bevonulási időpontját később állapítják meg.

Veszprémi Hírlap, 1916. március 19. 5. o.

Új záróra

A belügyminiszter legutóbbi, közismert rendelete alapján dr. Török Gyula veszprémi rendőrkapitány is megállapította az új zárórát. Hatályon kívül helyzete a városi tanácsnak ama további határozatát, amely szerint a kávéházak a háború tartama alatt éjjel 2 óráig voltak nyitva tarthatók és elrendelte, hogy az összes kávéházat éjfél után 1 órakor bezárassanak. ellenben fenntartotta a háború alatt kiadott ama saját rendelkezését, hogy a kocsmák és vendéglők üzleteiket este 10 órakor bezárni tartoznak. Kivételt csupán a jutasi vendéglő képez, tekintettel a nagy idegenforgalomra.

Veszprémmegyei Újság, 1916. március 12. 3.o.

100 éve írták

Gabona és lisztnyomozás

Veszprémben is nyomozzák az elrejtett lisztet, a gabonát. A nyomozást pénzügyőrök végzik rendőrségi segítség mellett. Úgy halljuk, hogy az eddig való fáradozás nem volt sikertelen. A hatóság a nyomozás befejezéséről, s eredményéről bizonyára tájékoztatni fogja a helybeli sajtó útján a veszprémi közönséget.

Veszprémi Hírlap, 1916. febr. 13. 4. o.

Vasárnapi munkaszünet

A kereskedelmi miniszter 7134/916.sz. rendelete a vasárnapi munkaszünetet visszaállítja s kivételt csak a napi élelmezési cikkek árusítására berendezett üzletekkel tesz. Ezek reggel 6 órától az illető helyen megállapított záróráig, legkésőbb 9 óráig vasárnap is árusíthatnak.

Veszprémi Hírlap, 1916. febr. 13. 4. o.

Koráll vörös zománcos edény nem készül

A zománcos edénygyárak eladási irodája közli, hogy koráll vörös színű zománcos edényeket a gyárak a megállapított maximális árak mellett előállítani nem tudnak. Ennélfogva ilyen edényt további intézkedésig nem gyártanak, és nem szállítanak.

Veszprémi Hírlap, 1916. febr. 13. 5. o.

A sárgaréz mozsarak ára

A honvédelmi miniszter a hadi célokra igénybevettnek kijelentett sárgaréz mozsarakért és mozsártörőkért járó térítést kilogrammonként 2 kor 50 fillérben állapította meg.

Veszprémvármegye, 1916. február 6. 3. o.

1916. január

Adjunk látcsövet katonáinknak

Jó távcső egész csapatokat megmenthet a meglepetés veszedelmétől és az ellenség kikémlelésére is a legbiztosabb segítő eszköz. Küldjük el látcsöveinket hős katonáink számára a Hadsegélyző Hivatal címére (Budapest, IV. Váczi utca 38.)

Veszprémvármegye, 1916. január 1. 2. o.

Alapítvány a hadiárvák javára

A hadbavonult veszprémiek árvái javára Óvári Ferenc dr. országgyűlési képviselő és felesége Silber Mária 10.000 koronás alapítványt tettek. Az alapítványtételt Komjáthy László dr. polgármesterhez intézett levélben jelentették be a városnak.

Veszprémvármegye, 1916. január 1. 4. o.

Újabb bevonulás

A kibocsátott falragaszok szerint az 1873., 1874., 1875., 1876.. és 1877., valamint az 1891., 1895. és 1896. évben született népfölkelők, akik a novemberi és decemberi pótszemléken alkalmasnak találtattak – ha közben név szerint fölmentve nem lettek – január 17-én tartoznak bevonulni az igazolványi lapon föltüntetett parancsnoksághoz.

Veszprémvármegye, 1916. január 9. 4. o.

Zár alá vett ásványolaj (benzin, motorolaj, gázolaj) beszerzése céljából beszerzési engedély végett folyamodni kell az illetékes minisztériumhoz. A folyamodványhoz fölhasználandó űrlapot a polgármesteri hivatalban lehet kapni.

Veszprémvármegye, 1916. január 9. 4. o.

1915. december

Hadifoglyaink érdekében

Jankovich Bésán Endréné Gicen már régebben tudakozó irodát rendezett be, ahol készséggel jár kezére a hozzá fordulóknak, akik fogságban levő hozzátartozózik iránt érdeklődnek. Elvállalja levelezések, csomag- és pénzküldemények lebonyolítását. A nemes úrnő tevékenységét újabban a veszprémi járásra is kiterjesztette. A tegnap tartott jegyzői értekezlet szintén támogatja az ügyet, amennyiben a falvak lakóinak hivatalosan tudomására hozzák, hogy az irodát igénybe vehetik. Csak gratulálni tudunk Jankovich Bésán Endréné munkásságához, aki több irányú elfoglaltsága mellett így is megkönnyebbítést kíván nyújtani annyi szomorú szívnek.

Veszprémi Hírlap, 1915. december 5. 5. o.

Emlék az elesett hősöknek

A veszprémi állomásparancsnokság gyönyörű eszmét pendített meg. A 31-es honvédek hadkiegészítő kerületéből elesett hősök tiszteletére óhajt emelni alkalmas helyen egy kápolnaszerű nagyszerű emlékművet. Veszprém, Győr, Komárom s Nyitra megyék honvéd hőseinek emlékműve lenne. A katonai s polgári bizottság munkálkodik az előkészítésen. A pápai 7-es huszárok is hasonló eszmét valósítanak meg. A gyűjtőíveket már meg is küldték a veszprémi városi hatóságnak, támogatást kérve. A hatóság a gyűjtést megindítja.

Veszprémi Hírlap, 1915. december 19. 4. o.

Karácsonyfára

A katonák karácsonyfájára a veszprémi elemi kath. fiúiskola növendékei 51 kor. 19 fillért gyűjtöttek. Ez összeget az igazgatóság illetékes helyre beküldte.

Veszprémi Hírlap, 1915. december 25. 9. o.

A vármegye összes iskoláihoz

A kir. tanfelügyelőség, ezen az úton értesíti a vármegyei összes iskolákat, hogy az általuk összegyűjtött csalánt jó száraz állapotban, jól csomagoltan a kir. tanfelügyelőség címére portómentesen küldjék be. A szállítás költségeit a minisztérium visszatéríti.

Veszprémi Hírlap, 1915. december 25. 9. o.

Vaspénz

Az aprópénz pótlására az osztrák és magyar jegybank vaspénzt veret. A váltópénzhez szükséges más fém ugyanis most egyéb célokat szolgál. A vasaprópénz már készül, s mint a jegybank hirdeti, négy-öt hónap múlva forgalomba kerül.

Veszprémi Hírlap, 1915. december 25. 9. o.

1915. október

Iskolák fémtárgyai

A vallás- és közoktatásügyi miniszter felhívta az állami iskolák vezetőit, hogy az iskolákban rendelkezésre álló s nélkülözhető összes fémtárgyakat azonnal szállítsák be.

Veszprémi Hírlap, 1915. október 10. 5. o.

Levél az orosz fogságból

A napokban a Veszprémi Hírlap levelet kapott Oroszországból. Hadifogoly tisztek arra kérnek bennünket, hogy ezúton értesítsük a sorsuk iránt érdeklődőket, hogy fogságba estek. A levél szeptember 19-én kelt, a helyet világosan nem lehet a bélyegzőn kivenni. Valószínűleg Moszkva. A levél küldői: Breyer József kadett Veszprém, Ányos utca 12., Haidekker Nándor zászlós Ercsi, Horváth Miklós hadapródjelölt Györ, Fácán utca 12., Reistadter József zászlós Veszprém és Varga Imre hadapródjelölt Pápa, Korona utca 26.

Veszprémi Hírlap, 1915. október 31. 5. o.

Harangokat ad Veszprém város az országos fémközpontnak. A három városi köztemető mindegyikében van két kis harang, összesen tehát hat harang, amelyekre nincs okvetlenül szükség. A tanács elhatározta, hogy a hat harangot a hadsereg rendelkezésére bocsátja.

Veszprémvármegye, 1915. október 24. 3. o.

Kivágott gyümölcsfák értékesítése

A fegyveragyaknak készítéséhez a hadvezetőségnek nagymennyiségű keményfára van szüksége. Kísérletek szerint eme célra minden gyümölcsfajta, de főleg dió, cseresznye, körte, alma, szilva és nemes gesztenye bizonyultak legalkalmasabbaknak. A hadügyminisztérium mindezen fenti fajú gyümölcsfatörzseket, melyek elélés, sérülés, szóval bárminemű ok miatt kivágattak vagy kivágásra kerülnek, ha azok törzse legalább 2 méter hosszú és vékonyabb végükön hántott állapotban legalább 28 cm átmérőjűek, 100 kg-ként maximális 10 kor. vételárban megvásárolja.

Veszprémvármegye, 1915. október 24. 3. o.

1915. november

A hadiszolgáltatásokra vonatkozólag a honvédelmi miniszter rendeletet bocsátott ki, mely szerint az, aki a hatóság személyes vagy dologi hadiszolgáltatására kötelez, köteles a hatóság rendelkezésének eleget tenni az abban megszabott módon és időben. Hadiszolgáltatásra igénybe vehető tárgyat az átengedési kötelezettség kijátszása végett elrejteni, eltitkolni, használhatatlanná tenni, vagy a hatósági rendelkezés vétele után rendes helyéről eltávolítani nem szabad. Aki a rendelkezést megszegi, kihágást követ el, úgy az is, aki mást e rendelet megszegésére szándékosan reábír, vagy reábírni törekszik.

Veszprémvármegye, 1915. november 21. 4. o.

Gabonavásárlási tilalom

A kereskedelmi miniszter táviratilag eltiltotta a közvetlen gabonavásárlást, mint amely előmozdította a készletek elrejtését, s megállapította, hogy november 1-től fogva kizárólag a Haditermény Részvénytársaság van jogosítva vásárolni.

Veszprémmegyei Újság, 1915. november 18. 3. o.

Sürgős bejelentés

A kir. tanfelügyelőség ezúttal is kéri az iskolák vezetőségét, hogy a gyűjtött szederlevél mennyiségét a kir. tanfelügyelőségnél sürgősen jelentsék be, mivel erre a harctéren küzdő katonáknak szükségük van.

Veszprémi Hírlap, 1915. november 14. 6. o.

Összeírják a szánokat

A honvédelmi miniszter rendeletet adott ki, hogy a hatóságok összeirassák a hadvezetőség részére szükséges szánokat. Beleszámítják a személy- és teherszállító s kézi szánokat s a ródlikat is. Az összeírást hamarosan megkezdik, mert eredményéről sürgős jelentést kell küldeni a hadvezetőségnek.

Veszprémi Hírlap, 1915. november 21. 5. o.

1915. szeptember

Népfelkelők sorozása

Újra szemlére kell jelentkezniük az 1873-77-ig terjedő, valamint az 1881., 1895. és 1896. években született népfelkelésre kötelezetteknek, akik még fegyveres népfelkelői szolgálatot nem teljesítenek. Az alkalmasokat, népfelkelő szolgálatra, előreláthatólag nov. 15-re behívják.

Veszprémi Hírlap, 1915. szeptember 26. 5. o.

Katonai kinevezés

A cs. és kir. 5. hadsereg-parancsnoksága Bokrossy Jenő népfölkelő mérnököt a 31. népfölkelő parancsnokság nyilvántartásában népfölkelő mérnökhadnaggyá nevezte ki.

Veszprémvármegye, 1915. szeptember 26. 2. o.

Szabadságolják a fronton lévő katonákat

A hadügyminiszter elrendelte, hogy a fronton egyhuzamban a háború eleje óta szolgáló legénység megfelelő turnusokban két hétre szabadságoltassék. A rendelet, amely erőnknek újabb ragyogó dokumentuma, már az összes katonai parancsnoksághoz megérkezett és a fronton levő csapatparancsnokok, most amint kedvező alkalom kínálkozik, a háború eleje óta megszakítás nélkül szolgáló legénységet szabadságolni fogják. Ma már leírhatatlan örömmel újságolják a háború kezdete óta családjaiktól távollevő katonák, hogy nemsokára két hétre hazalátogathatnak.

 

Veszprémvármegye, 1915. szeptember 19. 3. o.

 

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, továbbá a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.
Adatkezelési tájékoztató Ok