Text Size

1915. augusztus

Fogolytemető

Hajmáskéren elhelyezett foglyok részére a községitől külön 2 temetőterületet hasítottak ki. Egyikbe temetik a fertőző betegségekben elhaltakat, a másikba a többit.

Veszprémi Hírlap, 1915. augusztus 15. 5. o.

Katonáink Lublinban

A veszprémi 31. gy. ezred, amely a háború minden számottevő ütközetében hősiesen küzdött, keresztül vonult Lublinon. Katonáink számos lublini képes levelező lapot küldöttek hozzátartozóiknak s ismerőseinek. Ennyi lublini levelet aligha kézbesített még valaha a magyar posta.

Veszprémi Hírlap, 1915. augusztus 15. 3. o.

Tilos a harctérre utazás

A belügyminiszter leiratban ismételve felhívja a hatóságokat, hogy a harcvonalban levők hozzátartozóinak utazási igazolványokat ne adjanak, mert azokat a kormánybiztosok nem láttamozhatják. Hozzátartozóik látogatásáról le kell tenniök, mert szigorú tilalom folytán csak maguknak okoznak fölösleges fáradtságot és költséget.

Veszprémvármegye, 1915. augusztus 29. 4. o.

1915. július

Esterházy Pál gróf hősi halála

A vármegyeházon fekete zászló jelzi, hogy Veszprémnek gyásza van. Egyik főúri családját, az Esterházy – családot érte a mélységes fájdalom, amelynek gyászos keservét a hazafias áldozattétel magasztossága, szépsége vigasztalhatja. Esterházy Pál gróf, a pápa-ugodi hitbizomány ura 7. huszárezredbeli főhadnagy június 26-án, a galíciai harctéren elesett. Hősi halállal pecsételte meg fiatal szíve lobogó érzését, mely testestől-lelkestől igaz magyar volt. …Halálát felesége szül. Andrássy Ilona grófnő s az Esterházyak és Andrássyak főúri családjai gyászolják. Özvegyének a király őfelsége is részvéttáviratot küldött. Veszprém vármegye részvétét Hunkár Dénes főispán juttatta el a gyászoló családhoz.

Veszprémi Hírlap, 1915. július 4. 4. o.

Foglyok a vármegyében

Veszprém vármegye területén 94 községben foglalkoztatnak hadifoglyokat. Számuk összesen 5136. Mint illetékes helyen hallottuk, a foglyokkal általában meg vannak elégedve. Ez úton is figyelmeztetjük a birtokosokat, hogy a foglyok ellátásánál alkalmazkodjanak a miniszteri rendelet előírásaihoz. Különösen szeszt ne adjanak nekik, amiből különben csak a munkaadónak lenne bajuk.

Veszprémi Hírlap, 1915. július 11. 4. o.

Méhészeti tanfolyam sebesült katonák számára

A pápai katonai klórházak vezetősége ügyes tervet valósított meg.  Míg a könnyebben sebesült katonák egészségüket visszaszerzik, az időt arra használhatják fel, hogy megtanulják és gyakorolják a gazdálkodásnak egyik igen jövedelmező mellékágát, a méhészetet. Július 5-17-ig a pápai állami tanítóképző intézetben 40 sebesült katona részére méhészeti tanfolyamot rendeznek. A tanfolyam vezetésével Varga Sándor marcaltői plébánost bízták meg, aki naponkint vonaton jár le az előadások megtartására. Hasonló tanfolyamot tartottak már Kolozsvárott is a sebesült katonák számára.

Veszprémi Hírlap, 1915. július 18. 5. o.

43-50 éves B. osztályú népfelkelők minden pótdíj nélkül háborúra azonnal érvényes életbiztosításokat köthetnek az Első Magyar Általános Biztosító Társaságnál. Felvilágosítást ad ezen társaság veszprémi főügynöke Suly László úr.

Veszprémvármegye, 1915. július 11. 3. o.

1915. június

A katonakenyér

A honvédelmi miniszter rendelete folytán jobb lesz a katonakenyér. A keverés aránya ezentúl: 100 kg kenyérlisztbe 60 kg nemes liszt s 40 kg kukoricaliszt. A 400 grammos kenyérben, tehát lesz 240 gr nemes liszt a 160 gr kukoricaliszt. Eddig megfordítva volt.

Veszprémi Hírlap, 1915. június 27. 5. o.

Fogolytábor épül Csóth község határában a pápai járásban. A fogolytábor 35 ezer fogoly számára készül. Az építkezést már megkezdték, a tábor építési vállalkozója: Honig Samu Celldömölkről.

Veszprémi Napló, 1915. június 27. 3.o.

Akiről sokáig nem hallottak

Turner Nándor pápai tanító is hadba vonult. Sokáig hírt se hallottak róla, s már halottnak hitték. A múl héten azonban, a pápaiak igaz örömére levelet írt plébánosának Szamarkandból, ahol hadifogoly.

Veszprémi Hírlap, 1915. június 27. 4. o.

A vitézségi érem öröklése

A Külügy-Hadügy értesülése szerint az elhalt egyének vitézségi érme minden körülmények között a hátramaradottak tulajdona. A hadsereg múzeum azonban elhatározta, hogy összegyűjti az elesettek vitézségi érmeit és megőrzi, mint feledhetetlen emléket. Épp ezért a vitézségi érmeket vagy megveszi, a hátramaradottaktól, vagy átveszi megőrzés végett, tulajdonjoguk fenntartása mellett.

Veszprémi Hírlap, 1915. június 6. 5. o.

1915. május

Veszteségeink

A harctéri veszteségeinkről eddig megjelent 150 veszteségi kimutatásnak pontos összegzésének adatait közöljük le az alábbiakban, amim bizonyára érdekelni fogja olvasóinkat. E szerint elesett:

tiszt 3549, legénység 63640, összesen 67189. - Megsebesült : tiszt 12275,  legénység 347479, összesen: 359754.- Fogságba került: tiszt 1644, legénység 44919, összesen 46563. – Az összes veszteség március 27-ig tisztekben 17468, legénységben 456028, összesen 473496. Ebből a számból azonban levonandó, a felépült sebesültek száma, amire nézve nincsenek adataink. – Büszkesége lehet a magyar nemzetnek, hogy a fogságba esettek számaránya elég kicsiny. Hiába! A gárda meghal, de meg nem adja magát.

Veszprémmegyei Ujság, 1915. május 2. 3.o.

Vigasztalásul

Nemrég közöltünk egy hírt, mely megvigasztalhatta azokat, akik hónapok óta nem kaptak hírt a bevonult családtagokról. Ismét közölhetünk ilyen vigasztaló hírt. Hili Sándor veszprémi születésű jegyző és Radovics Sándor veszprémi lakos még szeptemberben orosz fogságba kerültek, s onnan csak kilenc hónap múlva adtak életjelt. Kobarovszk városában vannak, Szibériában, az Amur folyó partján. Azt írják, hogy több veszprémi fiú is van közöttük.

Veszprémi hírlap, 1915. május 30. 5.o.

Lókiosztás

A hadsereg számára használhatatlanná vált 35 lovat szállítottak csütörtökön Veszprémbe. Kiosztják őket a veszprémi járás kisgazdái között, akik gazdasági munkálatokra vagy tenyészállatnak felhasználhatják. A szétosztás múlt pénteken volt Veszprémben.

Veszprémi Hírlap, 1915. május 9. 5.o.

Hévíz, mint katonai üdülőtelep

A Keszthely szomszédságában levő világhírű fürdőnk Hévíz rövidesen benépesedik. 1200 katonát küld a központi Vöröskereszt Egyesület Hévízre., hogy a háborúban szerzett bajaikból itt kigyógyuljanak. A katonák egyik fele Hévízszentandráson kap szállást, a másik Hévízen és benépesítve marad a két hely még háború után is hosszabb időre. Forgách Károly gróf, a balatoni katonai üdülőtelepek szervezésével megbízott a napokban járt Keszthelyen a Balatoni Szövetség titkárával. A Vöröskereszt központja örömmel küldi a beteg katonákat a mi gyógyító fürdőnkre, mert tudja, hogy itt biztos és tökéletes a gyógyulás. Néhány pavilonban alkalmasint tisztek jönnek, úgy hogy a magyar fürdők között Hévíz lesz az, amelyik a legtöbb katona gyógyításáról fog gondoskodni.

Veszprémi Hírlap, 1915. május 9. 5.o.

1915. április

Iskolából a harctérre

A veszprémi főgimn. VII. osztályából egy, a VIII. osztályából pedig 7 lelkes ifjú vált be katonának. Ápr. 8-án fogják megkapni az osztály és érettségi bizonyítványokat.

Veszprémmegyei Újság, 1915. április 8. 3. o.

Értesítés sebesült és beteg katonákról

A hadügyminiszter rendelete alapján ezentúl a sebesült és beteg katonák hozzátartozóit az egészségügyi intézetek tábori levelezőlapon értesíteni tartoznak a sebesült vagy beteg állapotáról. Ha az ily értesítések a hozzátartozóktól „kézbesíthetetlen” jelzéssel jutnak vissza az egészségügyi osztályhoz, akkor ezeket a levelezőlapokat a központi tudósító irodában helyezik el.

Veszprémi Hírlap, 1915. április 11. 5. o.

Fizet a katonaság

A hadügyi kincstár 161 ezer koronát utalt ki a veszprémi járás mindazon gazdáinak, akiknek fogatát vagy egyéb járművét hadiszolgálatra felhasználták.  A vételár összegét a postatakarékpénztár útján folyósítják.

Veszprémi Hírlap, 1915. április 4. 8.o.

A szegényházból

A veszprémi szegényházban eddig a megszokott rendben szolgálták ki az ételeket. Minden napnak megvan u.i. az étlapja. A háború kényszere azonban most ide is betört, mert biz nem csak a szegényházi ápoltakat ápolják itt, hanem a rendőrségen elzárt rabokat, toloncokat, szerb foglyokat is. Ezentúl tehát a tanács rendelkezése alapján itt is hadikoszt lesz s hetenkint csak egyszer kapnak húst.

Veszprémi Hírlap, 1915. április 4. 8. o.

Nincs tanulmányi kirándulás

A vallás- és közoktatásügyi miniszter erre az iskolai évre az állami tanintézetetekben beszüntette a tanulmányi kirándulásokat.

Veszprémi Hírlap, 1915. április 4. 8. o.

1915. március

 

A harcvonalban lévő katonák meglátogatását a hadsereg parancsnokság eltiltotta. Ilyen célból vasúti igazolványt ennélfogva a jövőben senki sem fog kapni.

Veszprémvármegye, 1915. március 21. 3.o.

Hadiárva-otthon Veszprémben

A város legutóbbi tanácsülésén Komjáthy László dr. polgármester indítványozta, hogy a háborúban elesett veszprémiek árváinak nevelésére a város létesítsen hadiárva-otthont. Az otthonban az elhagyottá nyilvánított gyermekeket gondoznák 7 éves koruktól kezdve 15 éves korukig. Az otthont részint a városi alapoknak e célra fordításával, részint közadakozással összegyűjtendő összeggel alapítanák és tartanák fönn. – A tanács általános helyesléssel fogadta a polgármester előterjesztését és megbízta őt, hogy javaslatát részletesen dolgozza ki.

Veszprémvármegye, 1915. március 28. 2.o.

Rósenberg Mór veszprémi divatáru kereskedő követésre méltó cselekedetre határozta el magát: április 1-től április 30-ig terjedő idő alatt eladott árukból befolyt teljes összegnek 2%-át a háborúban megvakult szegény katonák javára ajánlotta föl. Hazafias cselekedte bizonyára méltánylásra talál.

Veszprémvármegye, 1915. március 28. 3.o.

Gróf Esterházy Pál kitüntetése

A király elrendelte, hogy gróf Esterházy Pálnak, a pápai uraságnak, néhai gróf Esterházy Móric volt Veszprém megyei főispán fiának, aki a 7-ik huszárezred főhadnagya és a háború kitörése óta parancsőrtiszti szolgálatot teljesít a harctéren, az ellenséggel szemben tanúsított vitéz magatartásáért a legfelsőbb elismerés tudtul adassék.

Veszprémmegyei Újság, 1915. március 28. 3.o.

 

1915. február

Nincs gabonahozatal

A maximális árak, továbbá a környéken megindult hatósági rekvirálás következtében teljesen megszűnt a gabona hozatal a veszprémi piacra, hogy ez milyen anyagi kárt jelent Veszprém városának, azt ma még nem lehet áttekinteni.

Veszprémi Napló, 1915. február 7. 3. o.

Zabért –korpa

Közzéteszem, hogy a katonai kincstár zab ellenében ugyan annyi korpát ad. Az ajánlatokat a legközelebbi katonai élelmezési raktárhoz (Pozsony, Komárom, Sopron, Szombathely, Győr) kell, intézni ahol a cserét a rendelkezésre álló korpa készlethez képest keresztül fogják vinni. Veszprém, 1915. évi február hó 22-én.

Dr. Horváth polgármester h.

Veszprémvármegye, 1915. február 28. 3.o.

Küldjünk katonáinknak thermosüvegeket, teát, konyakot, likőrt, csokoládét, caces-t.

Veszprémvármegye, 1915. február 21. 3.o.

Bevonuló katonák figyelmébe!

1 kitűnő minőségű dupla Jeger trico ing

1 kitűnő minőségű dupla Jeger trico nadrág

1 rendkívül praktikus nyakvédő plastrom,

1 hósapka kötött berliner anyagból,

1 pár gyapjú jéger sockni,

1 pár érmelegítő (stutzni),

1 pár kesztyű előírásos

7 darab összesen csak K 12.70. – Minden egyes ilyen vásárláshoz külön ajándékozunk 3 pár jó strappa socknit.

WINTER divatáruház Veszprém, városháza épület, telefon 124.

Veszprémvármegye, 1915. február 28. 4.o.

1915. január

Szegény gyermekek ruházása

Dr. Komjáthy László Veszprém város agilis és gondos polgármestere mozgalmat indított, hogy a jóléti bizottság gyűjtsön gyermekruha cikkeket, vagy ilyenekre készpénz adományokat, a hadbavonultak gyermekei részére, mivel az államsegély felemészti az élelem és tüzelőanyag beszerzése. A nemes mozgalom vezetését Hunkár Dénesné ő méltósága volt kegyes magára vállalni e célból meg is hívta a jóléti bizottság hölgy tagjait s a város mecénásait e hó 17-ére a vármegye kistermében tartott értekezletre, amelyen a széles körű akció részleteit megbeszélték és megállapították.

Veszprémmegyei Újság, 1915. január 21. 3.o.

A háború következtében árvaságra jutott kiskorúak elhelyezése

Veszprémvármegye árvaszéke által a vármegye társadalmához intézett 18559/914.sz. kérelmére Méltóságos gróf Esterházy Pál és neje Andrássy Ilona grófné megbízásából a pápaugodi hitbizományi uradalmak igazgatósága bejelentette, hogy Ő méltóságaik a már gondozásuk alatt lévő 60 árva gyermeken felül egy fiú és egy lány gyermeket, kiknek atyja a harctéren esett el hajlandók magukhoz venni s további nevelésükről, taníttatásukról gondoskodni. Ugyan csak Ns. Dr. Óváry Ferenc orsz. gyűlési képviselő úr egy katona árva menhelyi költségeire az 1915. évre 120 kor. a gyámpénztárba befizetett. Ns. Reiner Gyula apátkanonok úr veszprémi lakos egy katona árváért a menhelyi költségek viselését magára vállalta.

Veszprémvármegye, 1915. január 24. 3. o.

Hadifoglyoknak levelek, levelezőlapok, portómentesen küldhetők: Franciaországba, Japánba, Montenegroba, Nagy-Britanniába, Szerbiába és Oroszországba. A levelek nyitva adandók fel. Nyelv: a rendeltetési ország nyelve vagy német, francia. Ajánlva nem küldhetők; a levélbélyeg helyére „prisonnier de guerreÍ” szavak írandók. A címben a csapattest, melyben a fogoly itthon szolgált, megjelölendő. – Ugyanezen országokba hadifoglyok számára utalványok is küldhetők 200 koronáig; az utalványok nem portómentesek; megírásuk előtt a kitöltésre vonatkozólag a postahivatalok adnak felvilágosítást.

Veszprémi Hírlap, 1915. január 3. 6. o.

Barakk-kórház

A lábadozó katonai betegek részére, mivel a városban eddig igénybe vett helyiségek nem elégségesek, más alkalmas helyiség pedig nincsen, a honvédelmi miniszter ezer személy befogadására alkalmas barakk- kórházat fog építtetni Veszprémben. A kiszállt bizottság a kórház helyéül a Jutasi úton a Weisz-féle földet, a tüzérségi barakkokkal szemben jelölte ki e célra.

Veszprémi Napló, 1915. január 10. 3. o.

 

Karácsony a háború idején

kepeslap-1914-kar

Karácsony régi képeslapokon

(Bp. Terra, 1986.) 

 Katonák karácsonya

„A veszprémi m.kir. honvéd állomásparancsnokság, a harctéren küzdő katonáknak karácsonyi ajándék gyűjtése végett az alábbi lelkes felhívás közzétételére kérte fel lapunkat:

… A hadsereg parancsnokság a m.kir. honvéd állomásparancsnokság útján hívja fel most Veszprém város és környéke lelkes polgárait, hogy adományaikkal járuljanak hozzá eme cél eléréséhez.

Adományozhat mindenki meleg ruhát, romlásnak ki nem tett élelmiszereket, teasüteményt, csokoládét, szivart, cigarettát. A készített csomagok az adakozó nevével ellátva december 14-én délután 4 óráig a honvéd állomásparancsnokságnál adhatók át. A csomagokon megjelölhető, hogy az adakozó adományát az északi, vagy a déli harctérre szánta-e.

Ugyanitt az állomásparancsnokságnál gyűjtetnek azoknak a csomagjai is, akik hozzátartozóiknak kívánnak a harctérre karácsonyi ajándékot küldeni.”

Veszprémi Napló 1914. dec. 13. 3. o.

Karácsonyi ajándék a katonáknak

„Jól tette a magyar iskolák minisztere, hogy a tanulósereget is ajándékozásra buzdította”

Veszprémi Hírlap, 1914. december 6. 5. o.

Katonák karácsonya

„A veszprémvármegyei iskolák tanítószemélyzete több mint 4200 koronát küldött a tanfelügyelőséghez a katonák karácsonyi ajándéka címen.”

Veszprémi Hírlap 1914. december 13. 6. o.

Legszebb karácsonyi ajándék

„Gyönyörű kivitelű, művészi munkájú fém plakett jelent meg a közeli karácsony alkalmából a világháború hős katonáinak emlékére”

Veszprémi Hírlap 1914. december 13. 6. o.

 

Az alábbiakat ajánljuk még Olvasóink figyelmébe:

frontra indulóknak ajándékok 1914 - érdekes újság

Ajándékok a frontra induló katonáknak

(Érdekes Újság 1914. december)

Karácsonyi ajándékot katonáinknak

Veszprémi Hírlap, 1914. november 15. 4. o.

 

Adomány katonáink karácsonyfájára

Veszprémi Hírlap, 1914. november 15. 5. o.

 

Karácsonyi pásztorjáték

Veszprémi Hírlap, 1914. november 22. 5. o.

 

Katonák karácsonya (ajándékozok névsora)

Veszprémmegyei újság, 1914. december 25. 3. o.

 

I.VH karácsonyi bizottság p.43

A Veszprémvármegyei Magyar Közművelődési Egyesület Naptára az 1915-iki közönséges évre

(Veszprém: Pósa, 1914.)

Sebesültek karácsonya

 

(részletes beszámoló a dec. 22-i karácsony ünnepségről Angolkisasszonyok intézetében)

Veszprémvármegye, 1914. december 25. 1., 2. o.

 

Karácsony-est

 

(beszámoló a Veszprém városi kórházban dec. 23-án tartott karácsony estről)

Veszprémi Hírlap, 1914. december 25. 5-6. o.

 

Egyszer volt, hol nem volt… 

 

Sebesültek hálaírásai

Veszprémi Hírlap, 1914. december 25. 8. o.

 

A 31-es népfölkelők karácsonya

Veszprémmegyei újság, 1914. december 31. 3. o.

Küldjünk karácsonyi ajándékot a katonáknak

Veszprémvármegye, 1914. december 13. 2. o.

1914. december

Bezárt a gimnázium

A veszprémi főgimnáziumot szerdán január hó 5-ig terjedő időre bezárták. A gimnázium helyiségeit katonai kórháznak rendezik be. Legközelebb ezer üdülő beteg katona érkezik Veszprémbe. Úgy halljuk, hogy a Nemzeti Kaszinó helyiségeit is kórháznak rendezik be.

Veszprémi Napló, 1914. december 13. 3. o.

Só és petróleumhiány van már hetek óta Veszprémben. A közönség boltról boltra jár, hogy e két fontos háztartási cikket beszerezze. A sóhiány még nagyobb, mint a petróleumhiány. Mindkét cikknek tetemesen felment az ára, de még felemelt árakon sem tudja a közönség szükségletét beszerezni.

Veszprémi Napló, 1914. december 6. 3. o.

Hallgat a reklám

„Az ipart és a kereskedelmet a háború idején is kell foglalkoztatni, mert az nem elég az üdvösségre, hogy csak a háborúval szorosan összefüggő ipari és kereskedelmi ágazatok lendülnek föl. Az ipar és kereskedelem minden terén forgalomra van szükség, hogy az ország gazdaságilag is fönntarthassa az egyensúlyt.” „A közönségnek a legádázabb háborúk ideje alatt is megvannak a szükségletei, ha élénkebb az üzleti kínálat, az üzleti leleményesség, fokozódik a vásárlási hajlandóság is. Amint a reklám dobja elhallgat, a vásárló közönség is elalszik. Most mély csend van minden vonalon, csak az ágyúk dörögnek a messze távolban.”

Veszprémi Napló, 1914. december 6. p. 3.

Királyi kitüntetés

Ő felsége a király Bokrossy Jenő 31. honvéd gyalogezredbeli tart. Hadnagyot a harctéren tabusított vitézségéért érdemkereszttel tüntette ki.

Veszprémi Napló, 1914. december 13. 3. o.

Nem lesz az idén jégpálya

Halifax hívei élénk kíváncsisággal várták a korcsolyázás reményében a telet. Az idén azonban alig lesz a püspökkertben jégpálya. A helybeli Korcsolyázó Egyesület – mint halljuk – úgy vélekedik, hogy akkor, a midőn a harcmezőkön ezrek és ezrek véreznek a hazáért, nem szükséges a jégpálya.

Veszprémi Napló, 1914. december 25. 3. o.

Dísz-síremlék az elesett hősöknek

Komjáthy László dr. polgármester előterjesztést tett a tanácsnak, hogy a harctéren megsebesült s Veszprémben elhalt vagy ideszállított hősök számára a város díszsírhelyet adjon a köztemetőben s a sírokat emlékkel, jelölje meg. És pedig külön egy nagyobb díszsírhelyet a legénységbeli, egy díszsírboltot pedig a tiszti állományú hősök számára. A sírhely és sírbolt rendezési és felállítási költségeit a város fogja viselni, az emlékoszlop költségeit társadalmi úton gyűjtik össze. A tanács természetesen általános helyesléssel fogadta a polgármester előterjesztését s helyesléssel, vette tudomásul, hogy az eddig eltemetett legénységbeli katonák már eddig is a köztemető egyik főútja mellett általa kijelölt díszsírhelyen lettek eltemetve.

Veszprémvármegye, 1914. december 25. 3. o.

 

Az alábbiakat ajánljuk még Olvasóink figyelmébe:

Apolló mozi műsora „kitört a háború” dráma 6 felvonásban

Veszprémmegyei újság, 1914. december 3. p. 3.

Magán csomagforgalom a tábori postákkal

Veszprémvármegye, 1914. december 13. p. 3.

3000 korona a legjobb harctéri felvételekért

„Az érdekes Újság és a Kis Érdekes szerkesztőség pályázata a legszebb, legérdekesebb és legszenzációsabb harctéri felvételekért.”

Veszprémi Napló, 1914. december 25. p. 3.

Katonai lovak beszerzése

Veszprémi Napló, 1914. december. 25. p. 3.

1914. november

Szép cselekedet

A hazafisággal párosult humanizmusnak szép példáját szolgáltatta Szalai Mór veszprémi mozi tulajdonos. A Veszprémben lévő könnyebb sebesült katonáknak ugyanis szombat és vasárnap kivételével teljesen díjtalan belépést enged a mozielőadásokra. Hogy pedig teljesen igazságosan, egyenlő mértékben részesülhessenek a katonák e kedvezményben, értesítette Szalai a kórházparancsnokságot, hogy ingyen jegyeket bocsát a rendelkezésre, amelyeket szíveskedjék a sebesültek között méltányosság szerint kiosztani. – Ez a szép s humánus cselekedet a legteljesebb elismerést és dicséretet érdemli meg.

Veszprémmegyei Újság, 1914. november 1. 5. o.

Készítsünk konzerveket

A földmívelésügyi miniszter felhívja az ország lakosságát, hogy azt a sok gyümölcsöt, mely máskor elkallódott, most a háborúra való tekintettel takarítsuk meg és gyártsunk belőlük konzerveket a vitéz katonáink számára. Aszalógépeket az összes állami szakintézetek kölcsönöznek.

Veszprémmegyei Újság, 1914. november 1. 5. o.

A téli háború borzalmai ellen katonáinknak prémre van szükségük. Akiknek van ilyen küldje e címre: Hadsegélyző hivatal Budapest, Váci utca 38. szám. A posta ingyen viszi.

Veszprémmegyei Újság, 1914. november 12. 1. o.

Hírek a hadikórházból

A veszprémi katonakórházról közölt hírek és leírásokban említettük már, hogy több Veszprém körüli helységben gyógyuló-félben levő sebesültek elhelyeztetése iránt intézkedés történt. A Vörös Kereszt egyesület volt az amely  a helyeket a hadvezetőségnek megjelölte. Lehetetlen, hogy ezek között külön is ki ne emeltessék Zirc, ahol dr. Szemmelweisz ottani orvos páratlan igyekezettel kifogás nélküli kórházat rendezett be az ottani iskolában s oly odaadással kezeli a sebesülteket, hogy ez tette lehetővé pl. legutóbb is 130 sebesültnek ottani elhelyezését. De Zircen az egész lakosság igaz hazafisággal teszi meg kötelességét. Maga az apátság legmesszebb menő támogatásába részesíti azt az igyekezetet, hogy a sebesültek minél jobban legyenek ellátva…..

Veszprémmegyei Újság, 1914. november 15. 4. o.

Rozs János a cs. kir. 19. gyalogezred 7-ik századának közvitéze a mozgósítás folytán még augusztus havában eltávozott az ezredével s azóta semmi életjelt nem adott magáról. – Kéretnek azok, akik valamit tudnak felőle, legyenek szívesek azt közölni Kaszap Mariskával Mezőszentgyörgyön.

Veszprémmegyei Újság, 1914. november 22. 4. o.

Sorozás

E hó 16-án kezdődött meg Veszprémben a 24-36 éves népfelkelők bemutató szemléje a Veszprémben lakók vizsgálatával. A sorozás még egyre tart, és egész december 19-ig fog tartani, amely idő alatt a megyebeli járások népfelkelői kerülnek vizsgálat alá. A sorozás alkalmával eddig mintegy 70 százalék vált be katonának.

Veszprémmegyei Újság, 1914. november 26. 4. o.

1914. október

Menedékhelyek

A közoktatásügyi miniszter felhívta a kir. tanfelügyelőséget, hogy a községekben menedékhelyeket szerveznek. Helyről, fűtésről, felszerelésről a községeknek kell gondoskodniuk. A kir. tanfelügyelő ez ügyben már megkereste a községeket.

Veszprémi Hírlap, 1914. október 4. 5. o.

Sebesültek ápolása

A Vörös Kereszt Egyesület balatonfüredi fiókja, mint már egyszer megírtuk, a Szent Benedekrend tulajdonát képező Erzsébetszanatóriumban kétszáz ágyas hadikórházat létesített. Ebben egyenlőre 140 sebesült talál kitűnő elhelyezést és ápolást. A hadikórház, Ajtós Dr. főorvos vezetése alatt áll és röntgenlaboratórium felett is rendelkezi. Igen jó szolgálatot teljesít ez a siófoki és veszprémi hadikórházaknak is, amelyekből igen gyakran utalnak át sebesülteket röntgenezés céljából. A kórház betegeinek Balatonfüred összes gyógytényezői, valamint a szénsavas fürdők is ingyen állnak rendelkezésre. A vöröskereszt elnöke Vaszari Ernő fürdőigazgató és titkára Mangold Gusztáv, a „Balatonvidéki  Hírmondó” szerkesztője állandóan a kórházban foglalatoskodnak, és kellő módón gondoskodnak , hogy a sebesültek semmiben sem szenvedjenek hiányt. Langer István főszolgabíró, aki a helyi segítőbizottság vezetője, sok száz fehérneműt gyűjtött össze, úgy, hogy a sebesültek a hadikórház gőzmosodájából mindig kellő mennyiségű fehérneművel láthatók el.

Veszprémi Hírlap, 1914. október 4. 5.o.

Mi mindenre van szükségük a sebesülteknek.

A hadikórházaknak sok mindenre szükségük van. A szükségletek egy részét a kincstár fedezi, mindazáltal közben-közben a kórházvezetőség a társadalom támogatását is kénytelen igénybe venni. Újabban ismét kellene valami, aminek beszerzése a kórházakna sokba kerül, míg a társadalom meg sem érzi. A vezetőség arra kér mindnyájunkat, hogy akinek botja van s nélkülözheti, küldje el a gyógyuló katonáknak, nagy szolgálatot teszünk neki ilyen látszólag kis segítséggel.

Veszprémi Hírlap, 1914. október 11. 5.o.

1914. szeptember

Katonák elvonulása

A városunkba behívott népfölkelők közül ezen a héten a harctérre utazott egy teljes zászlóalj. Két század kedden este gyülekezett a vásártéren s felbokrétázva, lelkes nótaszó mellett s a nagyközönség tüntető szeretete mellett vonult az állomásra.

A jó Isten segítségére áldja s az otthonmaradtak imádsága, kísérje őket.

Veszprémi Hírlap, 1914. szeptember 6. 5.o.

Népkonyha

A hadbavonultak családjai közül többeknek államsegélye kiutalás alatt van. Hogy azonban a szegényebbek addig se maradjanak segítség nélkül, a jóléti bizottság a Holles-féle házban népkonyhát állít fel s az említettek részére főzet. Az ételt hazavihetik. Csak a hadbavonultak családjait segélyezik innen. A népkonyha felügyeletét dr. Komjáthy Lászlómé úrasszony volt szíves elvállalni.

Veszprémi Hírlap, 1914. szeptember 6. 5.o.

Sebesültek

Csütörtök este 329 sebesült katonát hoztak városunkba. Közöttük 117 súlyosan sebesültet. A polgármester az elszállításhoz kirendelt egy mentőkocsit, egy gyalogkocsit, öt hordágyat s három szalmával bélelt parasztkocsit.

Veszprémi Hírlap, 1914. szeptember 20. 5.o.

Pótkórház

A városi tanács a Holles-féle házat átengedte a lábadozó betegek részére pótkórháznak. A berendezéshez Rauschnitz bútorkereskedő hat. Weisz Lipót bútorgyáros tíz ágyat küldött használatra. Jótékonyságuk megérdemli a nyilvános elismerést és köszönetet.

Veszprémi Hírlap, 1914. szeptember 27. 6.o.

1914. július

Veszprém gyásza

Városunkban is mély megdöbbenést s fájdalmas érzést váltott ki az a világszerte lelki utálatot keltő merénylet, mely Szarajevóban a magyar trón várományosát, Ferenc Ferdinánd trónörököst és szerető hitvesét kívánta ártatlan áldozatul. A vasárnap délutáni híradás hihetetlenül hangzott mindaddig, míg a kifüggesztett sürgönyök után szét nem futott a szörnyű valóság szomorú híre. Középületekre, magánházakra kitűzték a gyászlobogót és a járókáló közönség szemében, arcán ott ült a mély megilletődés és igazi sajnálat bensőséges érzése.

Veszprémi Hírlap 1914. július 5.

1914. augusztus

Hadüzenet

Ő császári és apostoli királyi fölsége 1914. évi július hó 28-án kelt legfelső elhatározása alapján július 29-én a szerb királyi kormányhoz francia nyelven hadüzenetet intézett, mely magyar fordításban következőképen szól:

„Mivel a szerb királyi kormány ama jegyzékre, mely Ausztria-Magyarország belgrádi követe által 1914. évi július hó 23-án átadatott, kielégítő választ nem adott, a császári és királyi kormány kénytelen maga gondoskodni jogainak és érdekeinek védelméről és ezen célból a fegyverek erejéhez fordulni. Ausztria-Magyarország ennél fogva a jelen pillanattól kezdve Szerbiával szemben hadi állapotban levőnek tekinti magát.

Ausztria-Magyarország külügyminisztere:

Gróf Berchtold s. k.”

Veszprém város közönségéhez!

A veszprémi m. kir. honvédállomás parancsnoksága királyunk Őfelségének  következő rendeletét tudatja Veszprém város közönségével:

Tek. „Veszprémi Hírlap” szerkesztőségének. Veszprém

„Ő cs. és kir. ap. Felsége a közös hadsereg, a haditengerészet és mindkét honvédség általános mozgósítását, valamint a népfelkelés felhívását és behívását legkegyelmesebben elrendelte.

A közelebbi tudnivalók a nyilvánosan kifüggesztett hirdetményekből vehetők ki.

P.f.  Hautzinger. „

Veszprémi Hírlap, 1914. augusztus 2.

A főispán és az újságok

Hunkár Dénes főispán azt a figyelmeztetést intézte a vármegye területén megjelenő hírlapok szerkesztőihez, hogy rendkívüli horderejű  felelősségük tudatában hadi eseményekről kizárólag csak a sajtóirodától kapott közleményeket használják fel, mert ellenesetben a törvény által biztosított legszigorúbb rendszabályok lesznek a szerkesztőséggel szemben alkalmazva.

Az iskolakötelezettség és a háború

A tanfelügyelőség intézkedni fog az iránt is, hogy olyan családok iskolaköteles gyermekei, melyekben a családfő katonai szolgálatra bevonult, mentesíttessenek az iskolalátogatás kötelezettsége alól, ha a családnak a gazdasági munkában, vagy a háztartásban okvetlenül szüksége van rájuk.

Igazi hazafiság

Hazaszeretetből gróf Nádasdy Tamás nádasdladányi kastélyához tartozó épületében 80 személyre lazarettet állít, hogy a háborúban megsebesültek, ott a szükséges gondozásban, gyógykezelésben és teljes ellátásban részesüljenek.

A polgármester felhívása

Veszprém város polgármestere felhívja mindazokat, akiknek kocsijuk és lovuk van, hogy f.é. augusztus 11-én reggel 6 órakor a nagymezőn kocsival és lóval jelenjenek meg, mert ellenkező esetben intézkedett aziránt, hogy katonai karhatalommal legyenek előállítva….Figyelmezeti a város közönségét, hogy a hadiállapotra tekintettel hazafiúi és törvényes kötelességüknek tegyenek eleget….

Veszprémi Hírlap, 1914. augusztus 9.

Irgalmas nővérek a háborúban

A pápai irgalmas nővérek közül tizenkét nővért jelöltek ki harctéri ápolónőül.  A keresztény szeretet jámbor leányai örömmel várják a felsőbbség hívó szózatát.

Szentgál új lakosai

Ismeretes, hogy a szerb katonaszökevényeket s a már haza nem térhetett szerb lakosokat országunk belsejébe, internálták. Így jutott Szentgál község is két szerb hadifogolyhoz. Ott persze dologra fogják őket a rendes napi bérért, amelyből levonják az eltartás összegét, a többit pedig kézhez kapják.

Veszprémi Hírlap, 1914. augusztus 15.

Honvédeink búcsúja

A 31-es honvéd gyalog háziezred szerdán vonult a harctérre. Két csoportra osztódva vettek búcsút a várostól. A búcsúzás a vásártéren játszódott le, ahol a városi hivatalos egyéniségek s az ezred vezetősége beszélte. A legénységet a lakosság a szeretet különböző jeleivel halmozta el, gyalogszerrel kikísérte a jutasi állomásra s élénken tüntetett mellettük.

Új önkéntes ápolónők vizsgája

Miként értesülünk, az önkéntes ápolónők tanfolyamának vizsgáját f. hó 30-án tartják meg. Azt hisszük, hogy a nemes ambíciónak szép eredménye is lesz.

 

Elesettek és sebesültek jegyzéke

A hadvezetőség számolt közönség részéről megnyilvánult kívánságnak. Kifüggesztik a sebesültekről és elesettekről a hivatalos jegyzéket. A jegyzéket bárki betekintheti a hadsereg, haditengerészet és honvédség kiegészítő parancsnokságainál, az alispáni hivataloknál, rendezett tanácsú városok polgármestereinél, főszolgabírói hivatalban, valamint minden község községházánál.

Veszprémi Hírlap, 1914. augusztus 23.

Záróra kilenckor

Koller Sándor Veszprémvármegye alispánja életre való rendeletet adott ki, mikor a mulató helyek: kávéházak és vendéglők bezárását esti 9 órára rendelte. Helyén való intézkedés, hogy akik a haza védelmére fegyverbe állnak, magukkal hozott filléreiket haszontalanul el ne pocsékolhassák. Mindenkit takarékosságra int a háború…

 

Hol tanulnak a veszprémi kereskedelmisták és polgáristák? 

Tudvalevőleg a veszprémi állami kereskedelmi és polgári iskolát kórházzá alakították át. Ott ennél fogva előadások nem tarthatók. Az iskola igazgatósága a várossal egyetértve, abban állapodott meg, hogy az iskola pótlására a városi iparostanonc-iskolát és a régi ipariskolát veszi igénybe. 

Munkaközvetítő Veszprémben

A jóléti bizottság legutolsó ülésén az a terv merült fel, hogy a város állítson fel munkaközvetítő irodát ahol a hadbavonultak munkaképes feleségei esetleg nagyobb gyermekei munkát kaphatnának…

Veszprémi Hírlap, 1914. augusztus 30. 

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, továbbá a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.
Adatkezelési tájékoztató Ok