Text Size

100 éve írták

 

A pápai gróf és a polgármester. A pápai polgármester ellen a sajtóban vádak hangzottak el. Megirtuk, hogy a polgármester emiatt fegyelmit kért maga ellen s egyuttal nyugdijazását kérte. A városi közgyűlés a polgármesternek bizalmat szavazott. Ugyanekkor Esterházy Jenő gróf meleg hangú levélben kérte a polgármester, hogy lemondását vonja vissza. Ennek a levélnek nagy része van abban, hogy Mészáros Károly még ma is érdemes polgármestere Pápa városának.

Keszthelyi Hírlap, 1917. november 5. 3. o.

Hidak. A városi költségvetés kiadási tételei közt olvassuk: utcák, terek stb. tisztogatása és gondozása. A t. városi hatóság a cimsorozatból kihagyta a hidakat. Pedig ezek közt egy-néhány annyira rossz, hogy készakarva se lehetne a rájuk fordított gondozást dicsérni. Állandóan gondozatlan a piaristák kertjénél átvezető gyaloghid s közveszélyessége miatt elzárva unatkozik a Benedek-téri, kocsiközlekedésre is használt fahid. Hát hiszen drága most a cement is, a vas is. De annyi bizonyos, hogy az eddigi haszontalan tatarozás költségei már jórészben fedezték volna a betonhíd költségét.

Veszprémi Hírlap, 1917. november 11. 4. o.

Káposzta. A vármegye részére kiutalt 25 vaggon káposztából Veszprémnek 8 vaggon jutott. A kiosztás módozatait majd tudatja a hatóság. A tisztviselők beszerzési csoportja részére kiutalt 1½ vaggon káposztát pénteken osztották ki. Ugyanebből a 25 vaggon káposztából Pápa város 3, devecseri járás 4, az enyingi járás 5, a pápai járás 3, a veszprémi járásnak 3  vaggonnyit utaltak ki. A zirci járás nem kapott, mert nem jelentette be igényét. – Érkezett még 2 vaggon sárgarépa is. Ebből Veszprém és Pápa városok szükségletét fedezik majd.

Veszprémi Hírlap, 1917. november 11. 4. o.

A vasúti menetrend. A tanács felirt a vármegyei közigazgatási bizottsághoz a balatoni vicinális menetrendjének javítása ügyében. Az egy órai vonat beszüntetése miatt a balatonvidéki mindkét nembeli tanulóifjúság itt szorul esti öt óráig. Ekkor vagy későbben világitatlan kocsikban utaznak egészen Balatonfüredig. Nem helyes dolog ez. Tanulmányi, főképpen pedig erkölcsi szempontból kifogásolható. Jól tette a tanács, hogy változtatni óhajt ezen. A közig. bizottság e felterjesztésnek helyt adott s elhatározta, hogy a küldöttség utján kéri fel a vasúti igazgatóságot kedvezőbb menetrend: vagyis a kora délutáni vonat visszaállítása érdekében. A küldöttség tagjai dr. Rainprecht Antal főispán, dr. Óvári Ferenc orsz. képviselő s dr. Komjáthy László polgármester.

Veszprémi Hírlap, 1917. november 18. 4. o.

 

100 éve történt

Zalahalápi csirkék ügye a Kurián. Zalapáka községben a mult év julius 5-én este a kutnál találkozott Kiss Gizella tanitónő Csordás Mihályné földművesasszonnyal és megkérdezte tőle, hogy van-e eladó csirkéje. Csordásné fellelte: - Én magam megeszem a csirkét, ha az urak éhen döglenek is, akkor sem adom azokat el a megállapitott áron. Állapitsák meg a ruha és csizma árát és azután a paraszt áruját. Majd meglátjuk, ki birja ki tovább a paraszt a jólétet, vagy az urak a koplalást. A zalaegerszegi törvényszék osztály elleni izgatás büntette miatt Csordásnét három hónapi fogházra itélte ezt az ítéletet a győri tábla helybenhagyta és a Kuria is foglalkozott az üggyel, mely a rátartós parasztasszony védője által benyujtott semmisségi panaszokat elutasitva, szintén helybenhagyta a zalaegerszegi törvényszék itéletét.

Keszthelyi Hírlap, 1917. október 7. 4. o.

Meglepetés vár ma a közönségre az „Urániában” a sok aktualitások után elsősorban egy nagyhatásu drámát mutatnak be, melynek cime „Sellők királynője” ebben a drámában a világrekordot elért, moziszinésznő Rita Sachetto játsza a főszerepet. Befejezésül „Dárius kalapja” vigjátékot adnak. A mai rendkivül érdekes műsort ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Keszthelyi Hírlap, 1917. október 14. 4. o.

Pótvásár. Mult csütörtökön tartották meg a keszthelyi pótvásárt. Ezt is elmosta az eső, mint ahogy elmosta a napjára esett vásárt. Már kora reggeli órákban megkezdődött az eső és felváltva szitált egész a déli órákig. Az eső elverte ugy az eladókat, mint a vevőket, ugy, hogy most ismét kérhetünk egy pótvásárt.

Keszthelyi Hírlap, 1917. október 21. 4. o.

Tolvaj cseléd. A devecseri állomáson bécsi lány szolgált. Szereti a változatosságot, mert sűrűn cserélt gazdát. Erről a helyről is távozni akart e héten, de észrevétlenül. Magával vitt azonban vagy kétezer korona értékű női ruhaneműt. Szerencsére a szökést hamar észrevették s még az állomás közelségében elfogták. Ma már a veszprémi ügyészségi fogházban csücsül.

Veszprémi Hírlap, 1917. október 28. 4. o.

100 éve írták

Viszketegség, sömör, rüh leggyorsabban elmulasztja a dr. Flesch-féle eredeti Barna zsír. Nincs szaga. Nem piszkit. Mindig eredeti pecsétes dr. Flesch-félét kérjünk. Próba tégely K 1.60, nagy tégely K 3, családi tégely K9. Kapható a helybeli gyógyszertárakban vagy direkt a készitőnél rendelhető: Dr. Flesch E. „Korona” gyógyszertára Győr.

Keszthelyi Hírlap, 1917. október 7. 6. o.

Kölcsönfuvar. A tisztviselők tüzifa beszerzési csoportja tisztelettel felkéri a ló- tehén vagy ökörfogattal rendelkező birtokosokat, gazdákat vagy fogatosokat, hogy tekintettel a tüzifa sürgős befuvarozására, kölcsönbe segítsenek fuvarozni. Ennek fejében a fa fuvarozása után a tisztviselők igáját (3 pár lófogat) annyi napra, ahányan segítenek, bármily helybeli munkára igénybe vehetik, pl. szántásra is. Jelentkezéseket kér Göndör Ferenc kir. tanfelügyelő.

Veszprémi Hírlap, 1917. október 14. 4. o.

Különös, hogy lépten-nyomon hallatlan uzsoráéról, visszaélésekről, cserekereskedésről stbről beszélnek, panaszkodnak az emberek, de nincs senkiben bátorság feljelenteni az uzsoráskodókat. Tessék, tartsa kötelességének az, aki botrányos uzsorásról tud, följelenteni. Üres, nagyhangu, légbekiáltott panaszokkal, kesergésekkel, jajjainkat nem gyógyítjuk. Igaz, hogy ujabb rendelet szerint szerint még följelentés nélkül, hivatalból is üldözni kell a visszaéléseket, sajnos itt sem látunk orvoslást. Ugy megindult az erkölcstelen rablóuzsoráskodás mint lavina, mintha talán vége se lenne. A panaszok közreadásával mi a helyzeten nem segíthetünk. Ott a hatóság, tessék följelenteni, annak kötelessége a bajt orvosolni, a rabló uzsorásokat megbüntetni.

Tapolcai Lapok, 1917. október 14. 3. o.

Háború és béke. A legtöbb ember, aki a harctéren járt, mondhatja, hogy csak a szerencséjének köszönheti, hogy életben maradt... Békében épen ugy mint a háboruban egyaránt a „szerencsét” kell hajszolni. November 10-én kezdődik az uj m. kir. állami osztálysorsjáték s oly nyereményekkel kecsegtet, melyek gazdagokká teszik a nyerőket. Lányi és Társa bankváltóüzlete, Budapest, IV., Kígyó-tér 3. (Klotild-palota) készséggel küld prospektust mindenkinek, hogy saját maga válassza ki a tetsző sorsjegyeket. Irjon még ma egy levelező-lapot e megbizható banknak.

Keszthelyi Hírlap, 1917. október 14. 5. o.

100 éve írták

A dalegyesületből. A veszprémi dalegyesület a nyári szünet után megkezdi működését. Csajághy Károly elnök fölhívásban buzdítja a tagokat a gyakorló órák pontos megtartására. A gyakorlás napja hétfő és csütörtök s mindenkor a városi adóhivatalban, a szokott esti órában. Az első összejövetel hétfőn lesz d. u. 6 órakor. Új tagok a karmesternél jelentkezzenek.

Veszprémi Hírlap, 1917. szeptember 16. 3. o.

 Őrlés hosszabb időre. Rendelet szerint egy negyedévi gabonaszükségletet lehet megőröltetni. Minthogy azonban a lisztrendelet megengedi, hogy a lisztet megbizható helyekre hosszabb időre is kiszolgálhassák, dr. Komjáthy László ugyancsak megbizható helyekre megengedhetőnek tartja nagyobb mennyiségű gabona megőrlését. Az engedélyt a városházán kell kérni, ahol az illetők egy nyilatkozatot írnak alá. A nyilatkozat aláírói elismerik, hogy a lisztfogyasztás mérvét megállapító miniszteri rendeletet ismerik s kijelentik, hogy a lisztmennyiség korábbi elfogyasztása esetén hatósági pótlásra nem számítanak. Ebből tehát kitetszik, hogy hosszabb időre is elégséges gabona őrlését csakis azoknak engedik meg, akiknél a korábbi elfogyasztás veszedelme nem forog fenn.

Veszprémi Hírlap, 1917. szeptember 16. 3. o.

ROSENBERG MÓR divatáruháza értesíti a t. hölgyközönséget, hogy a legujabb őszi és téli női és gyermekfelöltő-, valamint kalapmodellek gyönyörű választékban megérkeztek.

Veszprémi Hírlap, 1917. augusztus 12. 4. o.

Intelligensebb szerény árvaleány szabad óráiban uri házakhoz, elemi osztályba járó leány tanulók mellé instructornak ajánlkozik. Szintugy a rajz és női kézimunka oktatását is vállalja. A kézimunkák tanítását nagyobbaknak is. Az érdeklődők szives megkeresését kéri e lap kiadóhivatalába beadott címmel egy komolyabb árvalány.

Veszprémi Hírlap, 1917. szeptember 30. 4. o.

100 éve történt

Esküvő. F. hó 5-én az Angolkisasszonyok templomában tartotta esküvőjét kishindi Komposcht Nándor cs. és kir. tüzérszázados Illés Lilivel, dr. Illés Dezső ügyvéd és Theindl Matild leányéval. A vőlegény tanúja volt Kárpáthy Ákos cs. és kir. vezérkari alezredes, akit Illés György tart. Honvédhadnagy helyettesített. A menyasszony tanuja Saxlehner Ödön tart. Honvédhuszár főhadnagy volt. Az esküvőn jelen voltak a vőlegény szülei, Komposcht Alfonze cs. és kis. nyug. Tábornok és neje. Az esketést őméltósága dr. Rédey Gyula nagyprépost végezte.

Veszprémi Hírlap, 1917. szeptember 16. 3. o.

 

Párhuzamos osztály a női kereskedelmi szaktanfolyamon. A helybeli női kereskedelmi szaktanfolyamon a beiratások alkalmával oly nagyszámú növendék jelentkezett, hogy párhuzamos osztály felállítása vált szükségessé. Ennélfogva értesítem a t. szülőket, hogy a tanfolyamra uj növendékek felvehetők még s be lehet iratkozni naponta délután 3-5-ig az Óvári-utcai kereskedelmi iskolában. Mattuschek Richárd igazgató.

Veszprémi Hírlap, 1917. szeptember 16. 3. o.

Megyéspüspökünk székfoglalója. Dr. Rédey Gyula c. püspök, káptalani helynök a hét elején kiadott 14. számú körlevelében közzéteszi dr. Rott Nándor megyéspüspök őméltóságának székfoglalójára vonatkozó intézkedéseket, melyeket az idézett körlevélből az alábbiakban közlünk:

Legkegyelmesebben kinevezett megyéspüspökünk a káptalan előzetes meghallgatása mellett annak tanácsára ugy méltóztatott dönteni: hogy tekintettel a még folyton tartó világháboru által okozott szomoru viszonyokra, az utazás, az elszállásolás s méginkább a közélelmezésnek e haza minden polgárát egyaránt sujtó nehézségeire, melyek ily összejövetelek alkalmával szokásos lakomázást már csak a jó példaadás és az lakomázásból könnyen eredő félreértés és megszólás megelőzése céljából is szinte parancsolólag megtiltanak, nem óhajt ünnepies székfoglalást tartani, - hanem alkalmazkodva a nehéz és szomoru idők viszonyaihoz a püspöki székébe leendő beiktatását a legnagyobb csendben, minden ily esetekben szokásos ünnepélyesség és diszküldöttségek fogadása nélkül fogja megtartani.

Veszprémi Hírlap, 1917. szeptember 23. 2. o.

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, továbbá a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.
Adatkezelési tájékoztató Ok