Text Size

100 éve történt

Gyermeknap. Az Országos Gyermekvédő Liga. Veszprémmegyei bizottsága augusztus 5-én, azaz a mai napon Veszprémben is gyűjtést rendez. Dr. Óvári Ferenc a bizottság nevében fölkérte az alább megnevezett urnőket, hogy a gyűjtésre vállalkozni szíveskedjenek. A város öt helyén öt gyűjtőperselyt helyeznek el. Ezen kívül a bizottság egykoronás (jegyeket) jelvényeket is készíttet és árusíttat a jótékonycélra. Az elnökség fölkérte az urnakezelő urnőket, hogy az egyórai időtartamra lehetőleg még egy urnőt és 2-3 leánykát kérjenek maguk mellé, hogy a gyűjtés minél sikerültebb lehessen. A gyűjtés eredményét az alispáni, illetve főbírói hivatalhoz kell beküldeni.

A fölkért úrasszonyok a következő helyeken gyűjtenek:

  1. Várfeljárónál: Hordóssy Endréné, Czermak Lipótné, dr. Lányi Sándorné, Boros Andorné és Csapó Kálmánné.
  2. A Korona előtt: Politzer Endréné, Dr. Rainperecht Antalné, dr. Horváth Rezsőné, dr. Tenczlinger Józsefné és Molterer Jánosné.
  3. Kulcsár Károly-üzlet előtt: Kulcsár Károlyné, Pilitz Árminné, Hangay Gézáné, Szélessy Dánielné és Lőwy Béláné.
  4. A főispáni lak előtt: Göndör Ferencné, Pintér Aladárné, dr. Bekő Károlyné, Kisfaludy Gézáné és dr. Wallner Emilné.
  5. Stoll-féle üzlet előtt: Stoll Jánosné, Incze Kálmánné, Halmi Nándorné és Havas Jakabné.

Veszprémi Hírlap, 1917. augusztus 5. 3. o.

Veszprémi színház. Fodor Oszkár az idén is ellátogat hozzánk hat heti szezonra. Mint az előleges szinházi jelentésben olvassuk, folyó hó 14-én kezdik meg előadásaikat. Koronkay Rózsi, Vida Ilus, Mezey Margit énekesnők, Hevessy Mária, Gulyásné, Csipkés Vally, azután meg Falussy, Gulyás, Krémer, Váradi, Pesti stb. neveket találjuk a jelentésben. A műsoron csupa kiváló újdonság szerepel. A társulatnak saját teljes zenekara van, melyet Ador Zsiga ismert jó izléssel és művészetével vezényel. A helyárak a tavalyihoz képest alig érezhetően emelkedtek.

Veszprémi Hírlap, 1917. augusztus 5. 4. o.

100 éve írták

Villany Nemesvámoson. A nemesvámosi képviselőtestület elhatározta, hogy a villanyvilágítást bevezetteti. Megbizta egyuttal a községi jegyzőt, hogy a szükséges előmunkálatokat foganatosítsa. Arról is szó van, hogy az áramot esetleg a veszprémi villanytelepről szerzik meg. Ebben érdemben a község a városi tanácsot már megkereste.

Veszprémi Hírlap, 1917. augusztus 5. 4. o.

Városi fogat orvosok részére. A város megengedte, hogy egyik fogatát az orvosok éjjel, sürgős esetekben igénybe vehetik. Most azonban az abrak- és takarmányhiány, továbbá a személyzet apadása is megnehezíti e szokás fönntartását. Polgármester jelentésére a körgyűlés kimondotta, hogy a viszonyok javulásáig a városi kocsit esti 10 órától kezdve csak a városi tiszti orvos veheti igénybe.

Veszprémi Hírlap, 1917. augusztus 12. 3. o.

Iparosaink figyelmébe. Az országos ipartestület tudatta a veszprémi ipartestülettel, hogy 300 török ifjút óhajt fejlődésképes iparágakban Magyarországon kiképeztetni. Az elnökség fölhívja az érdeklődő iparosokat, hogy a megküldött tanoncszerződés kérdőív-mintáját augusztus 19-ig az ipartestület irodájában megtekintsék.

Veszprémi Hírlap, 1917. augusztus 12. 3. o.

A molnárárok bebetonozása. Özv. Frick Mihályné malmához vezető ugynevezett molnárároknak bebetonozására nézve a városi mérnöki hivatal megtette az előmunkálatokat. Közegészségügyi és közbiztonsági okok késztetik e lépésre a hatóságot, mert gyerekek, sőt felnőttek is többször vízbe estek. A vizjogi kérdések rendezése után megkezdik a munkálatokat.

Veszprémi Hírlap, 1917. augusztus 26. 4. o. 

100 éve történt

Erdőtűz. A múlt napokban tűz ütött ki a városi Csererdőben. A nagy szárazság miatt a tűz mind jobban terjedt. Szomorú eshetősége látszott, hogy a várost nagy károsodás éri. Ezt azonban a közelben gyakorlatozó harmincegyes honvédek Csasznik Valér vezérőrnagy s Tóth Kálmán őrnagy vezetésével megakadályozták. A város ezért a mentő akcióért köszönő iratot küldött a parancsnokságnak s hálájának kifejezéséül az ezred katonai árva-alapja javára segélyt szavazott meg.

Veszprémi Hírlap, 1917. július 1. 4. o.

Erdei facsemeték adományozása. Az állam által fenntartott erdei facsemetekertek feleslege, mint minden évben, ez idén is szétosztásra kerül.  A csemetéket négyféle célra, illetve ugyanannyi módon utalványozzák, és pedig: hatóságilag kijelölt kopár, vízmosásos, vagy futóhomokos területek befásítására, kivételesen kisbirtokosoknak, közgazdasági érdekből befásítandó területekre. AZ ezek után fennmaradó készletek a termelési költségek megtérítése ellenében adatnak át. Az őszi erdősítésekhez kért csemetékért legkésőbb július 31-ig, a jövő tavaszi ültetéshez szükségesekért pedig november 14-ig kell folyamodni. Az egykoronás bélyegű kérvények az illetékes erdőfelügyelőséghez nyújtandók be, ahol a szétosztás módozataira nézve közelebbi felvilágosítás is kapható.

Veszprémi Hírlap, 1917. július 1. 4. o.

Munkásgyerekek nyaralása. A fővárosi lapok hírül adták, hogy a belügyi kormány kétezer pesti munkásgyereket az ország különböző vidékeire nyári üdülésre küld. Ebből az összegből a veszprémi gyermekmenhely területére a belügyminiszter kettőszáz gyermeket szánt. Dr. Cseresnyés József menhelyi igazgató most fáradozik a a gyermekek elhelyezésén. Termékeny vidéken fekvő, jobb módú falvakban kívánja elhelyezni őket. Eltartásukra havi 25 koronát utaltak ki. Ahol azonban a családok kívánják, a gyermekekre eső liszt- és cukormennyiséget a kormány természetben fogja rendelkezésre bocsátani. Ennek értékét természetesen levonják a tartásdíj összegéből.

Veszprémi Hírlap, 1917. július 22. 4. o.

A város függő kölcsöneinek konverziója. Veszprém várost mintegy egymillió koronát kitevő kölcsön terheli különböző pénzintézeteknél. Ezt az összeget, mint alkalomszerű kölcsönöket, különböző időkben, különböző kamatláb mellett vették fel. Ennek a körülbelül egymillió koronát kitevő függőkölcsönnek konvertálására a város több fővárosi pénzintézetet is felszólított. Eddig 7 pénzintézettől kapott konverziós ajánlatot, melyeket augusztus hó 4-én tartandó rendkívüli közgyűlésen vesznek tárgyalás alá.

Veszprémi Hírlap, 1917. július  29. 4. o.

100 éve írták

Hársvirágot a beteg katonáknak. A honvédelmi miniszter hadsegélyező hivatala kéri a nagyközönséget, hogy az idén minél nagyobb mennyiségben küldjön be hársvirágot. Szórakoztató kirándulások kapcsán kis fáradtsággal értékes gyógyszerrel enyhíthetjük a beteg katonák fájdalmát. A hársvirágot a kis szárnylevelekkel kell szedni és gondosan kiszárítani, mert nedves virág útközben tönkre megy. A gyógynövény jelzésű csomagokat ingyen szállítja a posta a Hadsegélyező Hivatal címére (Budapest, V., Akadémia-utca 17.)

Veszprémi Hírlap, 1917. július 1. 4. 

Katonazene a Méhesben. A helybeli katonai cigányzenekar ma délután a Méheskertben játszik. Belépőjegy nincs, de az elnökség engedelméből gyűjtést rendeznek a 31. honv. gyalogezred hadiözvegyei s árvái javára. A társbirtokosság szívesen lát vendégeket is. Akik azonban érkezni óhajtanak, kenyérről gondoskodjanak.

Veszprémi Hírlap, 1917. július 15. 3. o.

Több modorosságot a piacon! Az új budapesti rendőrfőkapitány hivatalbalépése után hamarosan felhívta a rendőrséget, ügyeljenek arra, hogy a vásárcsarnokokban az árusítás alkalmával a lakosságot ingerlő darabosság elő ne forduljon. E tekintetben a veszprémi piacon is volna kívánni való. Mi magunk is észleltük az árusítók gorombáskodásait a vevőkkel szemben. Ismerve rendőrkapitányunk ügybuzgalmát és jóakaratát a publikum iránt, arra kérnők hivatalos közegeit ebben a tekintetben is irányítsa, hogy az élelmezés kérdései miatt különben is ideges városi lakosságit a piaci ízléstelenségek még jobban ne keserítsék.

Veszprémi Hírlap, 1917. július 22. 4. o.

A tanulók könnyebbsége. A közoktatásügyi miniszter elrendelte, hogy további intézkedésig a polgári iskolai tanulók nem kötelesek megvenni a magyar nyelvtant, számtant, mértant, geometriát, énekes könyvet s a növényútmutatót. Ugyancsak a közoktatásügyi miniszter elutasította a tankönyvkiadók kérelmét, melyet a tankönyv árának fölemelése iránt adtak be. A tankönyvek ugyanis jórészben még olcsóbb papírból, puha táblával készültek s a háború alatt az árt is többször emelték, az új áremelést tehát nem tartotta indokoltnak.

Veszprémi Hírlap, 1917. július 22. 4. o.

100 éve történt

A Dalegyesület vacsorája. Dalegyesületünk derék tagjai is szünidőt tartanak. Megilleti őket szorgalmas, sikeres munkájuk után. Ebből az alkalomból kedélyes társasvacsorát tartottak a Méheskertben. Tiszteletükre sok vendég gyűlt össze a város elitjéből. A vidám kedvű, dalos asztaltársaságot Radocza Vince, a Méhes-társbirtokosság elnöke szép beszédben üdvözölte, szárnyaló lendülettel méltatva nemes törekvésük nagy, kulturális jelentőségét.

Veszprémi Hírlap, 1917. június 10. 3. o.

Madárnap. A veszprémi kath. Fiuiskola növendékei pénteken délután tartották meg a madarak és fák napját a jutasi erdőben. A tanulók vidáman énekeltek, szépen szavaltak s a madarak hasznáról s a fák megbecsülő szeretetéről szóló kedves mondókákat beillesztették Jósa Ernő tanító nagyon tanulságos s figyelmet vonzó közvetlenséggel előadott beszédébe. Perényi Antal plébános husz koronát adományozott a kicsinyeknek még háborus időkben is kedves édességre. Megható volt néhány osztály jobbmodu tanulóinak nemesszivüsége. A saját ozsonnarészüket a jó mamák gondosságból jól megpótolták s a fölösleget szegény, ellátatlanabb tanulótársaik között kiosztották. A tanulók az esti órákban csapongó, dalos jókedvű hangulatban a madárvédelem megfogadásának szép emlékével s a szabadban töltött édes órák sok örömével siettek haza.

Veszprémi Hírlap, 1917. június 10. 4. o.

Tudósok védelme. Dr. Lóczy Lajos, dr. Szontagh Tamás, dr. Taegel Henrik, ifj. dr. Lóczy Lajos és dr. Vigh Gyula geológusok vármegyénk területén földtani műveleteket végeznek. Alispánunk fölhivja a hatóságokat, hogy a kutatókat személybiztonság s hivatalos működés tekintetében támogassák. A felvételeknél működő tudósok magyar cimeres s „Magyar földtani intézet” fölirásu nemzetiszínű karszalagot viselnek.

Veszprémi Hírlap, 1917. június 17. 3. o.

Szökevény. Egy rableány a héten kiszökött a helybeli fogházból s a tűztorony alatt az első ház udvarában meghuzódott. Este felé történt ez, amikor is a ház egyetlen lakója csakhamar sétálni ment. A leány a házban kosarat szerzett, abba tojásokat rakott, kendővel letakarta s a faház tetejéről átugrott a szomszédos kanonoki kertbe. – Ott a kertészlegény, majd az udvaron egyik női alkalmazott kérdőre vonták a szökevényt, hogy hogyan jutott oda. A leány azt mondta, hogy keres valakit s eltévedt. A tojásos kosárral nem keltett gyanut s így a zárt kapun kieresztették. Másnap a Jeruzsálemhegyen egyik uri házban ruhát lopott. A tulajdonos az utcán elfogadta s addig, amíg rendőr érkezett, elzárta. Így azután a szökevény a rendőrség közvetítésével visszakerült a fogházba. Meg lett a kosár is, a tojás is. Csak a kendő hiányzik s tulajdonosa azóta egyre azt dudorássza: „Gyöngyvirágos selyem kendőm esketőre varrattam…”

Veszprémi Hírlap, 1917. június 17. 3-4. o.

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, továbbá a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.
Adatkezelési tájékoztató Ok