Text Size

100 éve írták

Csatatér, mint zarándokhely. A hadvezetőség már is gondoskodik arról, hogy a csatatereket a harc után megnyissa a közönség számára és hozzáférhetővé tegye azoknak, kiket emlékek fűznek oda. A földművelésügyi minisztérium a napokban több jeles tudóst bízott meg hogy erre a célra tanulmányozza a különböző terepeket és még a háború befejezése előtt készítsék el a tervezeteket. A legérdekesebb az, hogy a munkálatoknak 1918. márciusáig be kell fejeződniök. Akkorra, ugy látszik, már a közönség rendelkezésére akarják bocsátani a harctereket. Nyilvánvalóan a hadvezetőség is bízik abban, hogy ennél az időpontnál nem nyúlik tovább a háború

Veszprémi Hírlap, 1917. június 03. 4. o.

Kőbánya az Aranyosvölgyben. Veszprém Vármegye az Aranyosvölgyben kőbányát óhajt létesíteni. A termelt kőmennyiség elszállítására keskeny vágányú iparvasutat akarnak építeni a jutasi állomáshoz, ahonnan a vármegyei utakra fogják szállítani. Az iparvasút a termelést olcsóbbá teszi a fuvarozás is simább. Az építkezéssel járó hatósági eljárást most van folyamatban.  A szükséges követ sűritett levegővel hajtott kézifurókkal fogják a bányából kifejteni, utána egy naponként 20 köbméter teljesítményű kőtörővel megtörik. Az évi termelés egyenlőre évi hatezer köbméter lesz, ami ezer vagonnak felel meg. A bányát idővel nagyobbitani fogják.

Veszprémi Hírlap, 1917. június 10. 4. o.

Népfürdőt Veszprémnek. Ezekben a kánikulai, forró napokban jelentkezik nagy szüksége egy modern alkotásu, nyilvános, szabad városi uszodának. Elsőrendü érdekek parancsolják, hogy ez a kérdés felszinre kerüljön. A fürdőházi bazén kicsiny és zárt. A város szükségletét ki nem elégítheti. Arról se hallunk, hogy a hosszuutcai uszoda használható állapotban van. Egyébként ez is kicsiny s akkor sem volt kifogások nélkül való, amikor használhatták. Majd mindenütt a városok tartják fönn a népfürdőket s így leghelyesebb, ha Veszprémben is erre az álláspontra helyezkedünk. A katonaságnak se kellene óraszámra a piactéren álldogálni, fürdőzésre várakozva, ha elég tágas nyári fürdőhelyünk volna. Polgármesterünk már sok jó szemét megvalósitott. Fogja pártul a városi szabad fürdő megalkotásának gondolatát is akár tisztitott Séd-vízzel, akár vizvezetéki vizzel. Az előbbi persze azon a tájon lenne alkalmas helyen, ahol még nem piszkítja a csatornák szennyvize. A Betekincs táján vagy a kallómalom mögött elterülő Sédszigeten, vagy itt valamelyik kertnél szép, alkalmas, napsütéses hely kinálkozik. De legyen bárhol is, csak fürödhessünk benne, hiszen nem járhat mindenki a Balatonra.

Veszprémi Hírlap, 1917. június 17. 3. o.

Méhészeti hir. Kránitz József, a méhészeti egyesület titkára a helybeli lábadozó osztagnál a parancsnokság felkérésére méhészeti előadásokat tart. Hallgatóit már két alkalommal meghivta az egyesület méhesébe, ahol gyakorlati előadást tartott s a jelenlévőket mézzel vendégelte meg. Az előadások körül Lukácsi Sándor, az egyesületi méhes kezelője nagy buzgósággal működik.

Veszprémi Hírlap, 1917. június 24. 4. o.

100 éve írták

Napközi otthonok. Hetekkel ezelőtt örömmel jeleztük, hogy a cserháti s temetőhegyi áll. óvodák mellett napközi otthonok lesznek. A mezei és házi munkákra járó szülők dolgán könnyítettek volna ezzel. Ez a terv azonban csak terv marad. A cserháti ovoda vezetője szabadságon van, a temetőhegyi ovodában a helyszük volta miatt térhelyet kellett volna építeni, a deszkaanyag azonban túl drága. Ez a két ok elég volt ahhoz, hogy a tanács tervezte s előző évben is szépen bevált szociális alkotás Veszprémben csak terv maradjon.

Veszprémi Hírlap, 1917. május 13. 3. o.

Kenyér helyett bab. Köztudomásu, hogy a liszttel nagyon szükösen kell bánni, mert különben a legnagyobb zavaroknak nézünk eléje. A kenyeret kitűnően lehet pótolni babbal. Tápértéke csaknem a kenyérével egyenlő. Sósvízben elkészítve, vagy megpirítva különösen a  gyermekek táplálkozására felette alkalmas, azért a közönség figyelmét nyomatékosan felhívjuk rá.

Veszprémi Hírlap, 1917. május 13. 4. o.

Dohánypótló. A szarvasi tanítóképző egyik tanára dohánypótló növényt fedezett fel. Ez a növény a fekete bodza Sambucus nigra levele, amelyet megszárítanak, dohánylében kifőznek, azután pedig ismét megszárítanak. Az ilyenképpen kapott dohányszerű levelek nem nagyon erősek és állítólag jóízűek. Dohányosainkat nagy mértékben fogja megörvendeztetni a hír, ugy hisszük. A találmány csak akkor lesz tökéletes, ha a dohánypótló növényből készült szivarnak és cigarettának éppen ugy fognak majd örülni a nikotin hívei, mint a találmányról szóló hírnek.

Veszprémi Hírlap, 1917. május  27. 5. o.

Hirdetmény. Felhívom a közönséget, hogy Oroszországban lévő hadifoglyok részére legfeljebb kéthetenkint küldjön egy levelezőlapot rövid és a legszükségesebb közlésre szoritkozó tartalommal, mert a rendkívüli arányokban folytatott levelezés a kézbesítéseket annyira megnehezíti, hogy a foglyok emiatt hónapokon keresztül nem jutnak póstához. Dr. Török, rkapitány.

Veszprémi Hírlap, 1917. május 27. 5. o.

100 éve történt

Az önkéntes fémbeszolgáltatást végső határidejét a honvédelmi miniszter április 30-ban állapította meg. Ezen utolsó határidő tartama alatt bizonyára minden késedelmező beszolgáltatja heverő fémkészleteit, amelyekre a hadseregnek most már nagyobb és sürgősebb szüksége van, mint bárkinek. Még mielőtt a büntető rendelkezések életbe lépnek, készpénzben és rögtön beváltják a fémeket a hivatalos fémbeváltók a hatóságilag megállapított árakon.

Veszprémi Hírlap, 1917. április 1. 3. o.

 A gazdasági szükséglet címén visszatartható burgonya. A burgonya kötelező bejelentésére és rekvirálására vonatkozó eddigi rendelkezésekkel szemben, - mint a hivatalos lap 4-iki száma közli – ezentúl gazdasági szükséglet címén csakis annyi burgonya tartható vissza, amennyi a gazdaság vitele és az állatállomány föntartása érdekében feltétlenül szükséges. Ez a mennyiséget a rekviráló-bizottság állapítja meg.

Veszprém Vármegye, 1917. április 8. 5. o.

Adományok. Csiszárik János apátkanonok a húsvéti ünnepekre 7 drb. Sonkát és 4 drb. bárányt, a veszprémi püspöki uradalom pedig 1 drb. bárányt adományozott a városi kórház részére. A kórház igazgatósága a nemes szívű adományozóknak ez uton is hálás köszönetét nyilvánítja.

Veszprémi Hírlap, 1917. április 15. 4. o.

A kávé fogyasztás szabályozása. A vármegye alispánja az Országos Közélelmezési Hivatal rendelkezése alapján 7353-1917. számú határozatával elrendelte, hogy Veszprém r. t. városban folyó évi április hó 1-től kezdődőleg a kávénak vagy az ennek felhasználásával készült italoknak forgalomba hozatalával foglalkozó összes üzletekre (kávéház, cukrászda, tejcsarnok, kávémérés, étterem, kifőzés, stb.) nézve a kávéfelhasználásával készülő mindennemű italoknak vagy ételeknek kiszolgáltatása, tekintet nélkül arra, hogy az előállításnál a kávénak minő neme (maláta, konserv, pótkávé, stb.) használtatott fel délután 2 órától 8 óráig további rendelkezésig tilos. Aki ezen rendelkezés ellen vét, az 1914. évi L. t. c. 9. §-a alapján 2 hónapig terjedő elzárással és 600 koronáig terjedő pénzbüntetéssel büntettetik. Az alkalmazottak cselekményeiért az üzlet tulajdonosai is felelősek.

Veszprém Vármegye, 1917. április 15. 3. o.

100 éve írták

Bírósági cipők. Az igazságügyi miniszter a táblai elnökök útján közölte a bíróságokkal, hogy a bírák és bírósági alkalmazottak részére háromféle minőségben, az állam a fegyházak készítményeiből önköltségi áron fog kiutalványozni cipőket. Sajnos, hogy a rendeletben a gyerekcipőkről említés nem történt.

Veszprémi Hírlap, 1917. április 1. 5. o.

Hadimunkára osztják be a munkanélkülieket. A honvédelmi miniszter rendeletet intézett az összes törvényhatóságokhoz, amely szerint egyes hadianyagok előállításával foglalkozó és az üzem folytatására kötelezett gyárak és vállalatok kapnak ipari munkásokat. A kormány ennélfogva felhívja a törvényhatóságokat, hogy a munkanélküli szakmunkásokat írják össze és az erről szóló kimutatásban ezeket a munkásokat név szerint sorolják föl.

Veszprém Vármegye, 1917. április 1. 4. o.

Húsvét – pirostojás nélkül. A háború annyi éves már, hogy gyermeknemzedék nő fel benne. Ezek majd nem is tudnak a húsvéti pirostojás örömeiről. Nem volt szabad tojást festeni tavaly se, az előtt se. Az Orsz. Közélelmezési hivatal ezt a rendeletet idénre is kiterjeszti. Tehát idén se lesz piros tojás.

Veszprémi Hírlap, 1917. április  1. 6. o.

Óránként egymillió korona a hadikiadásunk. A budapesti Krisztinavárosi Kaszinóban érdekes előadást tartott Exner Kornél közigazgatási bíró a világháború költségeiről és az államoknak a háború okozta adósságairól. Az előadó elmondta, hogy Magyarország háborús kiadása naponta huszonnégymillió korona. Ebből tehát minden órára kerek egymillió korona hadiköltség jut.

Veszprém Vármegye, 1917. április 15. 4. o.

100 éve történt

Hadifénykép levelezőlapok. A Hadsegélyező Hivatal hadifényképkiállításán kiállított legszebb képek lemezeiről készült 150 féle felvétel a legkülönbözőbb harcterekről és harcmozzanatokról. Eredeti brómezüst képek. 10 darab ára 2 kor. 50 fillér.

(Veszprémi Hírlap, 1917. március 4. 6. o.)

Sürgetik a petróleumot. A Vacuum Oil Company Rt. Sürgetés ellenére sem szállította a Veszprém Vármegyének kiutalt petróleummennyiséget. Ezért dr. Véghely Kálmán alispán az Orsz. Közélelmeztetési Hivatal elnökéhez, valamint a kereskedelmi miniszterhez távirati úton felterjesztést intézett, hogy a hátralevő petróleum kontingens iránt intézkedjék.

(Veszprémi Hírlap, 1917. március 11. 5. o.)

Városi hentesboltok. A sok-sok kérés végre meghallgatásra talált. Úgy halljuk, hogy a hentesboltot decentralizálják. Kár volt ezt már előbb meg nem tenni, hogy a Kossuth Lajos-utca szintere fölszabadult volna az ottan szorongó, zsírkereső tömeg éppen nem épületes látványától, a közönség pedig az óraszámra kiterjedő ácsorgástól. Most hentesboltot kap a Temetőhegy is, a piactéren pedig a Róna- féle hússzék árulja maximális áron a városi sertéshúst. Egész és fél sertések még mindig kaphatók. A városi tisztviselők részletfizetésre is megvehetik. Akinek módjában van, vásároljon, mert hozzáértők nagy húshiányt jósolnak.

(Veszprémi Hírlap, 1917. március 11. 5. o.)

Mezőgazdasági szabadságok meghosszabbítása. A zavartalan mezőgazdasági munka érdekében legújabb kormányintézkedés szerint a mezőgazdasági felmentéseket meghosszabbítják. Ez a rendelkezés rövid idő alatt megtörténik. A földművelésügyi miniszter útján nyert szabadságok meghosszabbítására irányuló kérvényeket a főispáni hivatal nem terjeszti fel a földművelésügyi miniszterhez. Ellenben a hivatásos gazdasági gépészek és fűtők felmentésének meghosszabbítását kérő megokolt folyamodványokat, valamint katonai parancsnokságok engedélyezte gazdasági felmentések meghosszabbítására irányuló kérvények sürgősen felterjesztendők a földművelésügyi miniszterhez.

(Veszprémi Hírlap, 1917. március 18. 5. o.)

 

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, továbbá a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.
Adatkezelési tájékoztató Ok