Text Size

100 éve írták

A fagyott burgonya is élvezhető. Téves az az általános hit, hogy a fagyos krumplit nem lehet újra élvezhetővé tenni. Az eljárás igen egyszerű. – A fagytól megcsípett vagy akár kőkeményre fagyott krumplit hideg helyen kell tartani, hogy az semmi körülmények között fel ne engedjen. Használat előtt hideg vízbe tesszük és a fagyás fokához képest 10-12 óráig benne hagyjuk. A vizet 1–2-szer meg lehet újítani. Azután kivesszük a burgonyát és hámozás nélkül, héjában megfőzzük. A fagyos krumpli elveszti édeskés ízét és sem ízre, sem táplálóértékre nézve nem különbözik a jó krumplitól.

(Veszprémi Hírlap, 1917. március 4. 6. o.)

Áprilisban vonulnak be a 18 éves tanulók. A vallás és közoktatásügyi magyar királyi miniszternek a hadvezetőséggel történt megállapodása alapján azoknak az 1899. évben született s legutóbbi katonai bemutató szemlén katonai szolgálatra alkalmasnak talált főgimnáziumi, főreáliskolai, felsőkereskedelmi iskolai növendékeknek, kik a folyó tanévben ezen intézetek utolsóelőtti évfolyamát látogatják, nem e hó 10-én, hanem április 18-án kell bevonulniok, hogy bevonulásuk előtt az utolsó évfolyam vizsgálataira elkészülhessenek, a vizsgát letehessék és az érettségi bizonyítványt, illetőleg tanítói oklevelüket megszerezhessék.

(Balatonvidék, 1917. március 18. p. o.)

Diákok és a kertészet. A vallás- és közoktatásügyi miniszter szigorú utasítást küldött a kir. tanfelügyelőséghez, hogy akár személyes utánjárással is kövessen el mindent, hogy az iskolás gyermekek konyhakerteket készítsenek, és azokat gondozzák. A tanulóifjúságból munkáscsapatokat kell szervezni, s velük, ahol munkáshiány van, magánosok kertjeit is művelés alá kell venni.

 (Veszprémi Hírlap, 1917. március 25. 5. o.)

100 éve írták

Cinkezett edények. A rézedények bevonásával kapcsolatban dr. Komjáthy László polgármester a következő felvilágosító hirdetést teszi közzé: A hadicélokra beszolgáltatott háztartásbeli rézedények és rézüstök horganyzott (cinkezett) vasedényekkel cseréltettek ki. Az ilyen edényekről savak és savanyú ételek olyan mennyiségű cinket képesek ennek oldható sói alakjában feloldani, melyek, jóllehet ezen vegyületek nem tartoznak a hevesen ható mérgek közé, az emberi szervezetre mégsem tekinthető közömbösnek, sőt bizonyos körülmények között komoly megbetegedésre adhatnak alkalmat. […] Horganyzott, cinkezett edényekben savanyú ételeket (pl. savanyú káposztát, paradicsomot, gyümölcs-befőttet, gyümölcs-ízeket, lekvárt) főzni, melegíteni vagy eltartani mérgezés veszélye miatt nem tanácsos.

Veszprémi Hírlap, 1917. február 4. 5. o.

Élelmiszercikkeink pótszerei. Valamennyiünk érdeke, hogy megszokott, de egyre fogyó élelmiszercikkeinket olyan anyagokkal pótoljuk, amelyeket eddig az élelmezés terén egyáltalán nem, vagy csak kis mértékben tudták értékesíteni. Így tűntek fel a különböző táplálékpótló szerek is, melyeknél a fő követelmény, hogy többé-kevésbé pótolják az élelmiszer tápláló értékét, ne pedig csak annak külső tulajdonságait: színét, szagát, ízét. Mert táplálkozásunknak nemcsak az éhséget kell csillapítania, nemcsak jóllakottság érzését kell keltenie, hanem az erőt is kell pótolnia, amit naponkint elveszítünk, ami az élet és az egészség fenntartásához szükséges. Már pedig a forgalomban lévő pótszerek nagy része értéknélküli.

Veszprémi Hírlap, 1917. február 4. 6. o.

Háziestély. A színházi nagy estélyeken kívül barátságos háziestélyeket is rendez a Pápai Leányegyesület, Most már a harmadikat a Griff-szálló nagytermében, amelyek éppen olyan jól sikerültek, mint a színházi estélyek. A családias és bizalmas jellegű háziestélyek szintén díszes közönséget vonzanak mindenkor.

Veszprémmegyei Újság 1917. február 15. 3. o.

A hősök emléke. Mindnyájunknak lelkünk legmélyéből fakad a vágy, hogy legendás hőseink iránt a hála és a kegyelet ne csupán a szívünkben éljen, hanem jusson kifejezésre is, még pedig legalábbis olyan mértékben, mint aminő odaadással ők áldoztak a hazának. És bár ebben a vágyban valamennyien egyetértünk, mégis a parlamentben ennek a vágynak, hálánk és kegyeletünk kifejezésének módjára nézve meglehetősen ellentétes felfogások kerültek egymással szembe. A legmesszibbre menő álláspont az ellenzéki pártoké volt. […] A kegyeletre nézve jórészt beérték a kormányjavaslat kereteivel, annál tovább mentek azonban a hála dolgában, amidőn a lövészárok minden harcosa számára hősiességük jutalmául a választójog megadását követelték. Ugy mondták, hogy aki jó volt a hazáért életet és vért áldozni, az épp olyan jó szavazónak is.

Veszprémmegyei Újság 1917. február 18. 1. o.

 

100 éve történt

A sárgaréz ajtóveretek térítése. A honvédelmi miniszter a hadicélokra igénybevett ajtóveretek térítését, amennyiben azok sárgarézből valók, az azokban lévő vasalkatrészek súlyát beleértve, kilogrammonként 3 korona 20 fillérben állapította meg. Vörösrézből, vörösfémből és bronzból való ajtóveretek térítése az átvételi bizottságok által szakértői becslés alapján állapítandó meg.

Veszprémmegyei Újság 1917. február 15. 3. o.

A sertéshus és készítmények ára. Veszprémmegye alispánja rendeletileg állapította meg február 1-től számítva a sertéshús és készítmények árát, ami az eddigieknél valamivel alacsonyabb. Veszprémben a kiskereskedelmi forgalomban, vagyis a fogyasztónak leendő eladásnál az árak a következők: 1. rendű sertéshús comb, pecsenyekaraj 7 korona 60 fillér, 2. rendű sertéshús 7 korona, füstölthús 10 korona. Friss szalonna bőr nélkül 8 korona. Olvasztott disznózsír 9 korona 30 fillér. Töpörtyű 6 korona, tüdő, szív, nyelv 5 korona. Máj 4 korona. Egy sertés vese-velője 2 korona.

Veszprémmegyei Újság 1917. február 18. 3. o.

Amerikába nem küldhetők levelek. Mint a budapesti tudósító közli, az Amerikai Egyesült Államokba és az azokon túl fekvő semleges országokba levelezések német kereskedelmi tengeralattjárókkal további intézkedésig nem küldhetők.

Veszprémvármegye, 1917. február 18. 4. o.

Békefi Remig kitüntetése. Békefi Remiget, a jeles és tudós zirczi apátot a király őfelsége kinevezte öt évre a Múzeumok és Könyvtárak országos főfelügyelőjévé. A megérdemelt kinevezés elnyerése alkalmából a jeles főpapot számosan üdvözölték tisztelői közül.

Veszprémmegyei Újság 1917. február 22. 2. o.

A szénmegtakarítás érdekében. A szénmegtakarítás érdekében Budapesten minden színházat, mozit s efféle vállalatot kormányrendelet folytán zárva kell tartani. A vidéken ezirányban még nincs rendelkezés.

Veszprémvármegye, 1917. február 22. 3. o.

100 éve történt

A városi cukor. A cukorközpont a lakosság cukorszükségletét a városoknak utalványozza. A szükséglet egy részét Veszprém város is megkapta. Ezt cukorjegyek alapján megbízott kereskedők osztják szét. Azok, akik eddig jelentkeztek, egy havi cukorszükségletüket január 6-ika óta, annál a kereskedőnél, akihez utalták, átvehetik. A városi hatóság erről hirdetményben is tájékoztatja a közönséget.

Veszprémi Hírlap, 1917. január 7. 4. o.

Állategészségügy. A hasznos háziállatok egészségi állapota december hónapban annyiban mondható kedvezőtlennek, amennyiben a ragadós száj- és körömfájást három községben (Hánta, Mezőkomárom, Siómaros) és egy r.t. városban (Pápa) megállapítást nyert. Viszont annyiban kedvező, amennyiben több község ezen betegség miatt a zárlat alól felszabadult. Sertésvészt Szücs községben állapítottak meg. Pápán veszettség esetét is megállapították, a veszett eb azonban embert nem mart meg.

Veszprémi Hírlap, 1917. január 14. 3. o.

Jelentkeznek a fiatalok. Az 1915. évi II. t-c. szerint az 1899. évben született ifjak népfölkelésre kötelezettek. Ezeket most országosan felhívják, hogy összeírásuk végett a tartózkodási hely községi elöljáróságánál (városi hatóságnál), kisközségben a körjegyzőségek székhelyén 1917. január 14-18-ig jelentkezzenek. A Veszprémben tartózkodók a polgármesteri hivatal katonai ügyosztályában tartoznak jelentkezni a hivatalos órák alatt.

Veszprémi Hírlap, 1917. január 14. 5. o.

A kisgazdák termeljenek cikóriát. A Veszprémvármegyei Gazdasági Egyesület a cikória termelés ügyében mozgalmat indított. Hazafias ok indította az egyesületet arra, hogy a cikória termelést forszírozza, mert ha a jövő termelési évben cikóriát nem termelünk, ugy sem a katonaságnak, sem a polgárságnak nem lesz pótkávé készlete.

Veszprémi Hírlap, 1917. január 14. 6. o.

A megyei telefonálás korlátozása. A kereskedelmi miniszter a háború következtében beállott elháríthatatlan forgalmi nehézségek miatt a környékbeli és törvényhatósági távbeszélő forgalomban váltott beszélgetések időtartamát a helyközi beszélgetések időtartamával egyezően, öt perc helyett három percben állapította meg. Az állami és szolgálati beszélgetéseket nem korlátozza.

Veszprémvármegye, 1917. január 14. 3. o.

 

100 éve történt

A vármegye és a város gyásza. I. Ferencz József királyunk elhalálozása alkalmából a vármegye ünnepélyes formában ad kifejezést részvétének. Ebből a célból hétfőn f. hó 4-én d.e. 10 órakor rendkívüli közgyűlést tart, melyen a gyászbeszédet dr. Rédey Gyula c. püspök mondja. – Veszprém város képviselőtestülete ugyancsak hétfőn d.u. 3 órakor tartja gyászünnepélyét, melynek szónoka Kránitz Kálmán felsz. Püspök lesz.
– A vármegye a közgyűlés második részében hódolatteljesen üdvözli IV. Károly király őfelségét.

Veszprémi Hírlap 1916. december 3. 4. o.

Pályázat. A kővágóörsi kántortanítói állásra december 12-re pályázat hirdettetik. Jövedelme: kétszobás lakás, konyha, kamra, pince, istálló és ólak, 4388 négyszögöl szántóföld, értéke 100 korona, 5 öl tűzifa, értéke 200 korona, készpénz a hitközségtől 800 korona, havi előleges részletekben, széna- és szalmaváltság címén 41, 60 fillér, legeltetési jog 56 korona, káptalani alapítványból 25,20 fillér, hegyvámváltsági kamat 5 korona, mise, stólajövedelem 20 kor. Ferenc József-alapból 47,50. Összesen 1295 korona 30 fillér. Ebből helyijárulék 800 kor. A többi megfelelő államsegély. Kötelessége az egyik tanteremben a mindennapi fiúismétlősöket tanítani, a kántoriakat végezni, a „Gondviselés” alapba beiratkozni. Személyes megjelenés kívántatik. Pályázatok Cséby János lelkész címére küldendők.

Veszprémi Hírlap 1916. december 3. 2. o.

Karácsony a harctéren. A harctéri katonák karácsonyi megajándékozására indult mozgalom, a Hadsegélyző Hivatal és a Vöröskereszt együttes akciója a legszebb eredményeket ígéri. Pénzintézetek, vármegyei és községi hatóságok, egyházak, iskolák, a vidéki Vöröskereszt fiókok nemes vetélkedéssel küldik adományaikat és remélhető, hogy példájukat egyre többen követik. – A katonák karácsonyi ajándékainak csomagolása is megkezdődött és nagy apparátussal folyik.

Veszprémi Hírlap 1916. december 10. 5. o.

A városi zeneiskolából. A szerdai ünnepies megnyitást bensőségessé tette a növendékek hálája. Előadás előtt Csapó Eugénia társnői nevében brilliánsszemekkel díszített gyönyörű nyakéket nyújtott át Kecskeméthy Margit igazgatónőnek, – Ugyanezzel az alkalommal Gobby Alajos az Orsz. Zenede hírneves igazgatója Óvári Ferenc dr-hoz intézett táviratában üdvözölte az uj intézetet s Isten áldását kérte működésére.

Veszprémi Hírlap 1916. december 17. 4. o.

Rekvirálják a fürdőkályhák rézalkatrészeit. A hivatalos lap kormányrendeletet közöl, amely szerint a honvédelmi miniszter a használatra felszerelt, valamint a fel nem szerelt szén vagy fa tüzelésű fürdőkályháknak tiszta fémfelületű, mázolt vagy zománcozott rézből készült víztartó hengereit hadicélokra rekvirálja. Az igénybevétel kiterjed a magánosok, gyártók és kereskedők birtokában levő, valamint azokra a fürdőkályhahengerekre is, amelyek más számára őrizetben tartatnak. A kályhahengereknek a birtokosai vagy őrzői kötelesek a kályhahengereket január 15-ig a városi polgármesternél, illetve járásonként a főszolgabírói hivatalnál büntetés terhe alatt bejelenteni.

Veszprémi Hírlap 1916. december 17. 4. o.

Városi ajándék a koronázás napján. A koronázási nap emlékére a városi hatóság 460 kgr. sertés- és marhahust mért ki heti szegényeknek s a hadbavonultak szegény családjainak.

Veszprémi Hírlap 1916. december 31. 4. o.

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, továbbá a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.
Adatkezelési tájékoztató Ok