Text Size

100 éve történt

A vadgesztenye szerepe a közélelmezésben.  A katonai parancsnokságok megkeresésére a hatóságok egyes megyékben felhívták a lakosságot, hogy foglalkozzanak a vadgesztenye gyűjtésével, mert arra a katonaságnak hadi célokra szüksége van. A vadgesztenye métermázsájáért a katonaság tíz korona térítést hajlandó fizetni. Németországban a vadgesztenye gyűjtése nagy lendületet vett és különösen az ifjúság buzgólkodik ez irányban. Szakemberek szerint egy gesztenyefán átlag 30-40 kg-nyi gyümölcs van, amelynek körülbelül negyedrészéből tiszta, emberi élvezetre alkalmas lisztet lehet kivonni. A feldolgozás akként történik, hogy a gesztenye kesernyés részét, valamint az úgynevezett saponin-anyagot eltávolítják és a többi részt megőrölve, egyéb kenyérmagvakból készült liszthez keverik. Minthogy a gesztenye tápláló értéke jelentékeny, takarmány gyanánt is jól felhasználható. Igen kívánatos volna, ha vidéken nagyobb figyelmet szentelnének a vadgesztenyegyűjtésnek.

Veszprémvármegye 1916. november 5. 3. o.

A veszprémi katonai emlékmű, amelyet tudvalevőleg a Vásár-tér közepén fognak felállítani, terveiben elkészült és gipsz-modellje is készen van. A gipsz-modellt, amely középen ketté tolható és a belső berendezést is áttekinthető módon szemlélteti, a jövő héten Veszprémbe szállítják és a városház nagytermében közszemlére állítják. A modell mintegy másfél méter nagy és az összes részletmunkákat feltünteti.

Veszprémvármegye 1916. november 5. 3. o.

Katonai fölmentések szabályozása. Most érkezett meg a vármegyéhez a honvédelmi miniszternek 1990. H. M. 916. számú leirata, mely szerint a patkoló kovácsok fölmentésre való előterjesztése megszigorítandó, patkoló kovácsra ugyanis a hadseregnek égető szüksége van. Fölmentésre ezentúl a közigazgatási hatóságok által csak olyan patkoló kovácsok terjeszthetők fel, akik harctéri szolgálatra nem alkalmasak és a front mögötti országrészekben vannak.

Veszprémvármegye 1916. november 12. 2. o.

Vas kétfilléresek. A hivatalos lap legutóbbi száma közli a pénzügyminiszter rendeletét, amely elrendeli a vas kétfilléresek veretését és forgalomba hozatalát. Összesen nyolc millió korona erejéig veret vas kétfilléreseket a magyar és osztrák kormány, egy kilogramm vasból 360 darabot. Az új pénzből Ausztriában 5.600.000 K., Magyarországon 2.400.000 korona fog veretni. A vas kétfilléres rajza a ma forgalomban levő réz kétfilléresekkel teljesen azonos, de maga a pénz valamivel kisebb. Az új vas kétfilléreseket nov. 10-én kezdték kiadni.

Veszprémvármegye 1916. november 12. 3. o.

A személyforgalom korlátozása az élelmiszerforgalom érdekében. A cs. és kir. középponti szállítási vezetőség kénytelen az illetékes vasúti középponti hivatalokkal egyetértően korlátozást elrendelni a személyforgalomban, hogy az ily módon nyert szállítóeszközök segítségével az ősz utóján fokozódó, az idén a megszokottnál is nagyobb arányban megnövekedő élelmiszer-forgalmat a szükséghez képest lebonyolíthassa. … Ennek az intézkedésnek azonban szüksége van a nép megértő támogatására, amit olyanképpen tanusíthat, hogy az utazást csak a föltétlenül szükséges utak megtevésére szorítja. Egyéb utazások, mint a kirándulások, kéjutazások, stb. a legközelebbi időben mellőzendők. Nyomatékosan ajánljuk tehát mindenkinek, hogy ilyen utazásra ne is gondoljon.

Veszprémvármegye 1916. november 12. 3. o.

100 éve történt

XV. Benedek a béke-pápa. A Szent István-Társulat kiadásában most jelent meg egy egyszerű kis füzetke, mely még a mostani világfelfordulás közepette is a legnagyobb mértékben méltó a közfigyelemre. Szerzője Luttor Ferenc dr., ki XV. Benedek pápa életét s a béke érdekében kifejtett működését írja le meleg és közvetlen sorokban. Dr. Luttor, aki jelen volt 1914. május 28-án azon a konzisztóriumon, melyen X. Pius pápa átadta Delia Chiesa Jakab bolognai érdeknek a bíbornoki kalapot, tanuja volt annak a történelmi nevezetességű eseménynek, midőn X. Pius keblére ölelte és testvéri csókkal üdvözölte azt a férfiút, akit a Gondviselés Krisztus földi helytartójává és X. Pius utódává választott ki.

Veszprémi Hírlap, 1916. október 1. 2. o.

Mennyi árpát lehet beszerezni állattartásra? A földmívelésügyi miniszter ujabb rendeletben szabályozta, hogy állattartási célokra mennyi árpa, illetve zab szerezhető be. Ez a rendelet a korábban megállapított adagokat lényegesen leszállította.

Veszprémi Hírlap, 1916. október 1. 5. o.

A vármegyei közoktatás képe. Veszprém vármegyének 185 községe közül mindegyiknek van külön iskolája három csatlakozó község kivételével.

Veszprémi Hírlap, 1916. október 8. 5. o.

Nappali áram. A tanács október 8-tól kezdődőleg beszünteti a nappali áramot. Ez az olajbeszerzés nehézségei miatt történik. Az áramszolgáltatás tehát csak az esti órákban történik a világítási naptár szerint. Október hónapban a világítás esti 5 órától reggeli ¾ 6 óráig tart. A polgármester kéri s figyelmezteti a közönséget, hogy az áramhasználatban is takarékoskodjék. Fölösleges vagy fényűzési dolgokra ne vesztegessenek áramot.

Veszprémi Hírlap, 1916. október 8. 5. o.

Burgonya. A városi számvevőség elfogad jelentkezést burgonyára. A kiosztás a jelentkezés sorrendjében történik. Minthogy azonban a káptalan az átutalandó 8-10 waggon burgonyából a helybeli közintézetek szükségletét is fedezni kívánja, a város nem vállal kötelezettséget, hogy a burgonyát minden jelentkezőnek kiszolgáltathatja.

Veszprémi Hírlap, 1916. október 8. 5. o.

A cukorfogyasztás korlátozása. A hivatalos lap két rendeletet közölt a cukorfogyasztás korlátozása tárgyában. Az egyik rendelet a vendéglőkre, fogadókra, kávéházakra, cukrászdákra és italmérésekre vonatkozik, nevezetesen: 1. az egész adag italhoz 3 nagy vagy 4 kis kockát, 2. egy csésze vagy pohár italhoz 2 nagy vagy 3 kis kockát, és 3. egy kis csésze vagy kis pohár italhoz 1 nagy vagy 2 kis kockát. A második rendelet az ipari üzemekben felhasználható cukor forgalmát szabályozza: ipari üzemekre csak a cukorközpont adhat cukrot.

Veszprémi Hírlap, 1916. október 8. 5. o.

100 éve írták

Szüret. Somlyóhegyen a szüret, különösen a dobai részen, teljes erővel folyt a héten. A szőlő erősen rothadásnak indult, s így kénytelenek voltak a gazdák szüretelni. A must meglehetős, a termés azonban silány.

Veszprémi Napló, 1916. október 1. 3. o.

Hétórai üzletzárás. Fővárosban is, a szomszédos városokban is sikerült keresztülvinni a hétórai üzletzárást. A közönség is hozzászokik ehhez, s korábban végzi vásárlásait. Úgy halljuk, Veszprémben is mozgalom készül ennek érdekében. A kevés munkaerő napestig belefárad a munkába, s bizony elkel nekik a korábbi pihenés. Főnöknek is, alkalmazottnak is. De hasznos lenne ez a világítás szempontjából is. Igen sok anyagot meg lehetne takarítani ez egyórai korábbi bezárással.

Veszprémi Hírlap 1916. október 8. 5. o.

Bővebben: 100 éve írták

100 éve írták

Készülnek az utcák. A város tudott cementet szerezni s így fokozottabban hozzáláthatnak az utcák rendezéséhez. – Ezt polgármesterünk a legutóbbi városi gyűlésen meg is ígérte. A Jeruzsálem-utca betonszegélye is készül. Itt felhívjuk egy dologra a városi főmérnök úr figyelmét. Az északoldali betonszegélyt ne állítsa meg a Nagy-féle ház előtt, hanem vezettesse tovább a Liptay-házig. Egy keskeny kis járda igazi jótétemény lenne itt a két háztulajdonosnak. A Toborzó-utcavize hegyibük folyik, a falat nedvesítik s a Barták-féle házba be is szalad. Mindezt egy kis gyalogjáróval meg lehetne akadályozni. Az utca is szépülne vele. A háztulajdonosok készséggel megfizetik a rájuk háruló költséget.

Veszprémi Hírlap 1916. november 5. 4. o.

Városi hus. Mult számunkban megírtuk, hogy a városi marha-hizlaló üzemet az a veszély fenyegeti, hogy vezető hiányában beszüntetik. A polgármester azonban a képviselőtestület megbízásából sikeresen közbenjárt s a hadvezetőség Oblatt Lajost két hónapra a katonai szolgálattól felmentette. A városi marhahús kimérése tehát nem szűnik meg.

Veszprémi Hírlap 1916. november 5. 4. o.

Pápai hírek. Esterházy Jenő gróf melegedő szobát nyittatott a szegények részére. Egy másik ilyen helyiséget a város állítja fel saját költségére. Savanyu káposzta s zöldség állandó árusítására pedig kereskedőket hív fel. Ha ez nem sikerül, a város gondoskodik róla. A város 15 waggon burgonyát szerzett. Egész évi ellátásra elfogadott jelentkezőket. Pápavidéki földbirtokosok ingyen tejet szállítanak a városi szegények részére. A városi hússzékben nemcsak sertéstölteléket, hanem igen olcsó virslit és szalámit is árusítanak. – (Ha ezt nálunk is meghonosítanák, nem lenne panasz, hogy a sertéshús nem fogy el.)

Veszprémi Hírlap 1916. november 5. 6. o.

Házinyúltenyésztés. A katonai parancsnokság házinyúltenyésztéshez fogott. A telepet a komakúti kaszárnyában rendezték be. Felügyelője s vezetője Perényi József önkéntes tizedes, csepeli áll. tanító. Bárcsak a civil fogyasztóknak is jutna ebből a nagyon jóízű húsból.

Veszprémi Hírlap 1916. november 12. 5. o.

Itt a tél. Sirius bátyánk a mult héten megjövendölte, hogy Erzsébet napra megjön a tél. Mosolyogva vettük a hírt, hisz verőfényes, szép őszi napok nem sejtették a jóslás komolyságát. Tél apó azonban börzönködött mosolygásunkon s búra hajtotta fehér fejét. Ma pedig úgy megrázta nagy szakállát, hogy olyan szaporán hull a hópehely, akárcsak karácsony volna. Fehér takaró lepi be erdőt, hegyet, bércet, völgyet s az örökké víg fiatalság epedve várja, mikor szánkázhat, esetleg a sima jég tükrén tölthet néhány kellemes percet, akiket a szegény ruhátlan, cipőtlen gyerekek kicsi ablakaikból nem egyszer bánatos szemmel nézegetnek. Szóval itt a tél minden örömével, bánatával.

Veszprémi Hírlap 1916. november 19. 4. o.

100 éve írták

A király temetése. Városunk a király halálától egészen a temetésig az események hatása alatt állott. A benső részvét töltött el mindenkit. A temetés napján, d.e. 9 órakor ünnepi gyászmise volt a székesegyházban az összes hatóságok, a katonaság s nagy számú közönség jelenlétében. A szent misét Bíbornok püspök úr Ő Eminenciája végezte nagy segédlettel. A bécsi temetés idején a városban kigyúltak a fekete fátyollal bevont villanylámpák, jelezvén a  nemzet gyászát. – A hivatalos országos gyászmise holnap lesz a Mátyás-templomban a magyar kormány és az országos hatóságok megjelenésével. Ezen gyászmisén – a budapesti lapok jelentése szerint – az egyik abszolúciót Bíbornok megyéspüspök Úr Ő Eminenciája tartja.

Veszprémi Hírlap 1916. december 3. 4. o.

A katonakórház karácsonyának előkészítése. A katonakórházban ápolt sebesültek és betegek karácsonyi megajándékozására összeállott önkéntes ápolónők kimeríthetetlen leleményessége és bámulatos szervezőképessége – mint előrelátható volt – csak fokozta az első hét eredményét és rohamlépésekkel közelednek, hogy akkora összeg álljon a még hátralévő két hét eltelte után rendelkezésükre, hogy minden sebesült nagyon szép ajándékot kaphasson. […] És ha majd karácsony estéjén a férjtől, apától, testvértől, gyermekektől megfosztott családoknál a kiskarácsonyfákon ezer meg ezer gyertya gyullad ki, az el nem sírt, elnyomott és millió könny fényesíti a szemeket, akkor azok, kik szeretteiket kórházban tudják, hálával foglalják imáikba azokat, kik hozzátartozóiknak csak részben adhatták meg azt, amitől ezen borzalmas háború megfosztotta őket.

Veszprémi Hírlap 1916. december 5. 6. o.

Általános és korlátlan rekvirálás. A kormánynak november hó 28-án 3973 M.E. szám alatt megjelent rendelete felhatalmazza és utasítja a közigazgatósági hatóságokat, hogy az Országos Közélelmezési Hivatal utasítására, tekintet nélkül a minisztérium, vagy az egyes miniszterek által eddig kiadott rendeletekben megállapított korlátozásokra, rekvirálja mindama terményeket és őrleményeket, akár termelőnél, akár nem termelőnél, valamint magánháztartásokban is, amelyek emberi élelmezésre használhatók. Ez annyit jelent, hogy nem csak a feleslegeseket, amelyek esetleg idők folyamán keletkeztek, vagy amelyeket egyesek az előző rekvirálás elől elrejtettek, hanem a házi- és gazdasági szükségletre szánt gabona- és kukoricamennyiségeket is rekvirálhatja a közigazgatósági hatóság.

Veszprémvármegye, 1916. december 10. 2. o.

Karácsony a harctéren. A harctéri katonák karácsonyi megajándékozására indult mozgalom, a Hadsegélyző Hivatal és a Vöröskereszt együttes akciója a legszebb eredményeket ígéri. Pénzintézetek, vármegyei és községi hatóságok, egyházak, iskolák, a vidéki Vöröskereszt fiókok nemes vetélkedéssel küldik adományaikat és remélhető, hogy példájukat egyre többen követik. – A katonák karácsonyi ajándékainak csomagolása is megkezdődött és nagy apparátussal folyik.

Veszprémi Hírlap 1916. december 10. 5. o.

A zsírhiány enyhítése. Alig néhány hete a kormány egyik rendelete oly gazdaságtechnikai reformnak vetette meg alapját Magyarországon, mely rövidesen a zsírpiacon is fogja éreztetni hatását. Arról van szó, hogy több mint százezer métermázsa oly zsiradék kerül forgalomba, mely, ha nem is egyezik meg mindenben a sertészsírral, azt, úgy is mint tápláló hatás és étkezésre való alkalmassága tekintetében tökéletesen pótolja, kellemes és egészséges tulajdonságai folytán csakhamar keresett élelmiszer lesz nálunk is, mint Amerikában, ahol már évek óta mind több háztartásból szorítja ki a sokkal kényesebb és kevésbé higiénikus sertészsírt. Ez a zsiradék a tengeriből készült étolaj, melyet jól meg kell különböztetni az olyan olajféléktől, melyek különösen az olasz konyhákban ismeretesek és éppen nem kellemes hatásúak, kivált a magyar ember gyomrának.

Veszprémvármegye, 1916. december 10. 3. o.

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, továbbá a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.
Adatkezelési tájékoztató Ok