Text Size

100 éve írták

Praktikus idea

Dr. Komjáthy László polgármesterünknek ismét van egy életrevaló ideája. Tekintettel ugyanis arra, hogy a köztisztasági s ezzel szoros kapcsolatban levő közegészségügyi tekintetből is fontos háztartási cikk: a szappan olyan horribilis módon megdrágult, hogy annak megszerzése igazán nehezére esik különösen a szegényebb családoknak. Egy hatósági szappangyár felállítását tervezi, amely minthogy a városnak a hozzávaló anyag saját marha és sertés hizlaldája révén áll rendelkezésre, legalább 30- 40 százalékkal olcsóbb, s ami fő: jobb szappant állíthatna elő, mint a most forgalomban levők, tehát sokkal alkalmasabb is lesz.

Veszprémmegyei Újság, 1916. május 25. 3. o.

 Madarak a háborúban

Hogy a madarakra, amikor ütközet közben a csatatérre szorultak, - milyen hatást gyakorol az ágyúdörgés és puskaropogás arról igen sok levél, számol be, amelyeket katonák írtak. Annyi tény, hogy a madarak nem ijednek meg annyira az ágyúdörgéstől, mint pl. a lovak. Csatamező közelében állandóan nagy varjú-rajok tartózkodnak, amelyek idővel annyira megszokják az ágyúdörgést, hogy ha egy gránát nem közvetlen közelükbe csap le, fel sem rebbennek a földről. A lövészárkok közelében leginkább énekes madarak tartózkodnak. A kis énekes madarak a puskaropogással szemben érzéketlenek, míg a varjak a puskaropogásra ijedten rebbennek el.- A nagyobb madarak minden puskalövésre idegessé lesznek, míg az énekes madarakat épp a puskalövés készteti éneklésre. Ismert dolog, hogy a kanárimadarak összetört üvegdarabok csörömpölésére énekelnek. A madarak különben kitűnően látnak és meg tudják ítélni, hogy a puskaropogás nem feléjük irányul. Ezért van, hogy a lovak egy bizonyos zajtól megijednek, - míg a madarakat ugyanez a zaj megnyugtatja. A különösen éles szemű varjakat a puskatüzelés azért rettenti meg, mert hozzá vannak szokva, hogy az erdészek állandóan puskával lőnek rájuk, míg az ágyúdörrenés nem izgatja őket. Minthogy az énekes madarak a vadászokat nem ismerik, ezért maradnak nyugodtak puskatüzelés közben is.

Veszprémi Hírlap, 1916. május 7. 5. o.

 A veszprémi mentőállomás

A belügyminiszter statisztikai adatokat kér az egyes városoktól arra nézve, hogy van-e ott mentőintézmény, s ha van, minő felszereléssel. Örömünkre szolgálhat, hogy Veszprém ama kevés város közé tartozik, amelyikben teljesen felszerelt mentőegyesület, illetve állomás működik. Az adatokat dr. Rosenberg Jenő városi tisztiorvos írja össze s a kérdőív majd minden, fontos adat után tudakozódó pontjára igennel felelhet. – Múlt évben a mentők hatvan esetben teljesítettek hasznos szolgálatot.

Veszprémi Hírlap, 1916. május 14. 3. o.

Kórházavatás

A veszprémi cs. és kir. Tartalékkórház Jutasi-úton épült barak-osztályának ünnepélyes felavatása folyó évi június hó 4-én, vasárnap d.e. 11 órakor lesz. Erre az ünnepélyes felavatásra ezúton is meghívja a kórházparancsnokság mindazokat, akik a kórház, valamint az abban ápolt betegek és sebesültek iránt mindenkor érdeklődéssel viseltettek.

Veszprémi Hírlap, 1916. május 28. 3. o.

 Török ifjak Pápán

A török kormány a magyar nyelv elsajátítása s mezőgazdasági szakképzés céljából tizenhat török ifjút küldött a pápai földmívelési iskolába.

Veszprémi Hírlap, 1916. május 28. 3. o.

 Balatonvármegye

A Balaton kultusz közhasznú mozgalmából született meg az eszme, hogy a Balaton közvetlen környékét ki kell kapcsolni törvényhatóságaink területéből, s mint Balatonvármegyét kell egyesíteni. Az eszme csakhamar lekerült a napirendről. Most azonban, hogy a Balaton ügyei a vármegyei közegektől függetlenül, egységes vezetés alá jutottak, újra szárnyat öltött a régi gondolat: az új vármegye megalkotása. A tervezők a Balaton vármegyébe Veszprém, Somogy és Zala megyék Balaton parti részét óhajtják egybekapcsolni. Azt hisszük, hogy ehhez a csonkításhoz, az ilyen kedves és értékes részek elvételéhez van maguknak a vármegyéknek is egy-két szavuk.

Veszprémi Hírlap, 1916. május 28. 5. o.

100 éve írták

Hangszereket a katonáknak!

A Hadsegélyző Hivatal kéri az áldozatkész, hazafias magyar társadalmat, hogy legyen segítségére a harctéri hősöknek gondűző hangszerekkel való ellátásában. A különböző frontok katonáinak egyre sűrűbben megnyilatkozó szükséglete az, hogy a vészes harcok pihenőin a zene hullámaiban mintegy lelki fürdőhöz jussanak, érzéseiket kifejezhessék, és harci kedvüket fokozhassák. Szájharmonikák, húzós harmóniák, hegedűk, réz és fafuvolák, klarinétok, tárogatók, citerák, gramofonok kellenének nagyobb számban. Aki csak teheti, küldjön egyet-mást a Hadsegélyző Hivatal átvételi különítményének, amely a hangszereket készséggel szállítja az összes frontokra.

Veszprémi hírlap, 1916. április 2. 5. o.

 A lakodalmaknak is egy órakor van a zárórája

A belügyminiszter rendelete folytán március 16-tól kezdve éjfél után minden nyilvános helyiséget be kell zárni egy órakor. A vendégfogadókban tartandó lakodalmaknak és banketteknek szintén egy órakor véget kell vetni. A kaszinók, olvasókörök nyilvános helyiségeire is kiterjed a záróra, de nem a kaszinók termeire, mert ezek magánlakás jellegűek.

Veszprémi hírlap, 1916. április 2. 6. o.

Iparvágány építés Pápán

Fa Mihály pápai vállalkozó engedélyt nyert az Esterházy uradalmi téglagyártól Pápa állomásig vezető 60 cm nyomtávú lóerőre berendezett, 1870 méter hosszú iparvágány építésére. A közigazgatási bejárás múlt hó 28-án ment végbe és a bejáróbizottság az építésre az engedélyt megadta.

Veszprémi hírlap, 1916. április 9. 5. o.

Eötvös Károly halála és temetése

A megyei székházon gyászlobogó jelezte, hogy a vármegyének halottja van. – Mezőszentgyörgy jeles elméjű szülöttje. Eötvös Károly, az országos hírű védőügyvéd, politikus és író halt meg Budapesten. – Holttestét Veszprémbe szállították felesége koporsója mellé, a családi sírboltba. Temetéséig a ref. templomban ravatalozzák föl. A temetésre megjelent gyászoló közönség a templomban helyezkedett el. Ott volt a halottat sirató fia, Eötvös Bálint feleségével, több budapesti gyászvendég továbbá a vármegye, város, törvényszék, ügyvédi kar képviselet s a rokoni és baráti körnek sok sok tagja. A templomban Demjén Márton helybeli, a sírnál Eötvös Sándor mezőszentgyörgyi lelkész mondott imát s szép egyházi beszédeket. A sírnál még dr. Perl Soma fővárosi ügyvéd méltatta az elhalt érdemeit.

Veszprémi hírlap, 1916. április 23. 5. o.

Az új időszámítás

A május 1-jén életbe lépő új időszámításról szóló miniszterelnöki rendelet megjelent. A rendelet első szakasza szerint az ország területén 1916. május 1. től kezdve 1916 szeptember 30-ig a jelenleg érvényben lévő egységes közép európai időszámítás úgy módosul, hogy az új időszámítás az eddig általánosan használt egységes közép európai időszámításhoz képest egy órával előbbre lesz. Ezek szerint tehát,1916. május első napja éjjel 11 órakor kezdődi, az 1916. szeptember 30-ik napja pedig – az új időszámításban kifejezve – egy órával éjfél után ér csak véget.

Veszprémi hírlap, 1916. április 23. 7. o.

Folytatják a múzeum építését

A háború kitörésekor a veszprémi múzeum épülete építés alatt állott. A falakat már felépítették, tető alá hozni azonban a háború már nem engedte. Ideiglenesen befödték. Azóta úgy állott, várva a befejezésre. Ez a lépés most megtörtént, amennyiben illetékesek a múzeumot építő Csomay Kálmán építőmestert a katonai szolgálat alól felmentették mindaz ideig, amíg az építés végére ér. Minden intézkedés megtörtént, hogy a múzeum ez év folyamán készen lehessen.

Veszprémi hírlap, 1916. április 23. 5. o.

1916. március

Rendelet a magyar orvosok beosztásáról

Beavatott helyről két új rendeletről kaptunk hírt. Az egyiket febr. 16-án adta ki a hadsereg főparancsnokság és arról szól, hogy a magyar ajkú legénységhez ezentúl magyarul értő orvosok és ápolók osztassanak be. Ezért a mögöttes országrészekből a rendelet szerint ezen túl a hadtápkörletbe magyar állandó tartalékkor házakat is ki fognak helyezni. – A másik rendelet arról szól, hogy olyan sebesülteket akik, nyolc hónapig, vagy tovább voltak egyhuzamban a harctéren és a mögöttes országrészben meggyógyultak, mielőbb újból beosztanák a menetalakulásba, szabadságolni kell, ha szabadságolásukat kérik.

Veszprémi Hírlap, 1916. március 5. 5. o.

Kutatják a gabonát

A veszprémi járásban az eltitkolt gabonakészletek felkutatását megkezdték. Hír szerint több községben tekintélyesebb készleteket foglaltak le a pénzügyőrök. A hatóság ismételten figyelmeztette a közönséget, hogy a törvényes megtorlásnak ne tegye ki magát, néhány községben mutatkozott is eredmény, amennyiben többen is bejelentették feleslegüket.

Veszprémi Hírlap, 1916. március 5. 5. o.

 

A csendőrök új egyenruhája

A magyar csendőrök új egyenruhát kapnak. A forma marad a régi, de a szín csukaszürke lesz úgy a tiszteknél, mint a legénységnél. Az új egyenruha neve tábori ruha, jeléül annak, hogy a csendőr éppen olyan harcos katonája az országnak, mint a többi. A tisztek, tisztviselők és a lovas csendőrök domború dolmánygombokkal ellátott rövid szőrmés kabátot is kapnak. A csendőrség buzérvörös hajtókáit, az azonos hajtókát viselő csapattestektől való megkülönböztetésül, elöl és felül öt milliméteres acél zöld posztószegély veszi körül, a hajtókán túl, hátul pedig egy és fél milliméteres acél zöld nyúlvánnyal toldják meg. A köpeny – és Vál gallér vörös hajtókáit öt milliméteres acél zöld szegély fogja körül. Ugyanilyen egyenruhát kap a horvát-szlavón csendőrség is.

Veszprémi Hírlap, 1916. március 5. 5. o.

Nincs faszeg

Ezt a cikket ez idő szerint megszerezni nem lehet. A magyarországi faszegszükséglet nagyrészt békeidőben Amerika szállítja. Az Amerikából való behozatal most egészen szünetel, és úgy látszik, hogy a hazai gyárak egyáltalán nem foglakoznak ez idő szerint e cikk előállításával, mert faszeget most még elenyésző kis mennyiségben sem lehet beszerezni.

Veszprémi Hírlap, 1916. március 12. 6. o.

A 18 évesek összeírása

A hivatalos lap keddi száma közli a honvédelmi miniszter rendeletét. E rendelet szerint az 18998. évben született népfelkelésre kötelezettek sürgősen összeírandók. Ezen kívül elrendeli a miniszter az 1865. évben született és ennél fiatalabb katonai szolgálatot nem teljesítő orvosok jelentkezését, úgy szintén az 1865. januát 1-je és 1898. december 31. között született galíciai és bukovinai illetőségű és a Magyarországon tartózkodók hadkötelezettségi viszonyának megállapítását. A honvédelmi miniszter rendelete szerint a 18 évesek és az előzetes szemlékről elmaradt népfölkelők bemutató szemléjét április 14 és május 3. között fogják megtartani. Ausztriában már meg van határozva a bevonulás napja is, - május 3. Magyarországon a magyar állampolgároknak a tényleges szolgálatra való bevonulási időpontját később állapítják meg.

Veszprémi Hírlap, 1916. március 19. 5. o.

Új záróra

A belügyminiszter legutóbbi, közismert rendelete alapján dr. Török Gyula veszprémi rendőrkapitány is megállapította az új zárórát. Hatályon kívül helyzete a városi tanácsnak ama további határozatát, amely szerint a kávéházak a háború tartama alatt éjjel 2 óráig voltak nyitva tarthatók és elrendelte, hogy az összes kávéházat éjfél után 1 órakor bezárassanak. ellenben fenntartotta a háború alatt kiadott ama saját rendelkezését, hogy a kocsmák és vendéglők üzleteiket este 10 órakor bezárni tartoznak. Kivételt csupán a jutasi vendéglő képez, tekintettel a nagy idegenforgalomra.

Veszprémmegyei Újság, 1916. március 12. 3.o.

100 éve írták

Gabona és lisztnyomozás

Veszprémben is nyomozzák az elrejtett lisztet, a gabonát. A nyomozást pénzügyőrök végzik rendőrségi segítség mellett. Úgy halljuk, hogy az eddig való fáradozás nem volt sikertelen. A hatóság a nyomozás befejezéséről, s eredményéről bizonyára tájékoztatni fogja a helybeli sajtó útján a veszprémi közönséget.

Veszprémi Hírlap, 1916. febr. 13. 4. o.

Vasárnapi munkaszünet

A kereskedelmi miniszter 7134/916.sz. rendelete a vasárnapi munkaszünetet visszaállítja s kivételt csak a napi élelmezési cikkek árusítására berendezett üzletekkel tesz. Ezek reggel 6 órától az illető helyen megállapított záróráig, legkésőbb 9 óráig vasárnap is árusíthatnak.

Veszprémi Hírlap, 1916. febr. 13. 4. o.

Koráll vörös zománcos edény nem készül

A zománcos edénygyárak eladási irodája közli, hogy koráll vörös színű zománcos edényeket a gyárak a megállapított maximális árak mellett előállítani nem tudnak. Ennélfogva ilyen edényt további intézkedésig nem gyártanak, és nem szállítanak.

Veszprémi Hírlap, 1916. febr. 13. 5. o.

A sárgaréz mozsarak ára

A honvédelmi miniszter a hadi célokra igénybevettnek kijelentett sárgaréz mozsarakért és mozsártörőkért járó térítést kilogrammonként 2 kor 50 fillérben állapította meg.

Veszprémvármegye, 1916. február 6. 3. o.

1916. január

Adjunk látcsövet katonáinknak

Jó távcső egész csapatokat megmenthet a meglepetés veszedelmétől és az ellenség kikémlelésére is a legbiztosabb segítő eszköz. Küldjük el látcsöveinket hős katonáink számára a Hadsegélyző Hivatal címére (Budapest, IV. Váczi utca 38.)

Veszprémvármegye, 1916. január 1. 2. o.

Alapítvány a hadiárvák javára

A hadbavonult veszprémiek árvái javára Óvári Ferenc dr. országgyűlési képviselő és felesége Silber Mária 10.000 koronás alapítványt tettek. Az alapítványtételt Komjáthy László dr. polgármesterhez intézett levélben jelentették be a városnak.

Veszprémvármegye, 1916. január 1. 4. o.

Újabb bevonulás

A kibocsátott falragaszok szerint az 1873., 1874., 1875., 1876.. és 1877., valamint az 1891., 1895. és 1896. évben született népfölkelők, akik a novemberi és decemberi pótszemléken alkalmasnak találtattak – ha közben név szerint fölmentve nem lettek – január 17-én tartoznak bevonulni az igazolványi lapon föltüntetett parancsnoksághoz.

Veszprémvármegye, 1916. január 9. 4. o.

Zár alá vett ásványolaj (benzin, motorolaj, gázolaj) beszerzése céljából beszerzési engedély végett folyamodni kell az illetékes minisztériumhoz. A folyamodványhoz fölhasználandó űrlapot a polgármesteri hivatalban lehet kapni.

Veszprémvármegye, 1916. január 9. 4. o.

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, továbbá a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.
Adatkezelési tájékoztató Ok