Text Size

1915. december

Hadifoglyaink érdekében

Jankovich Bésán Endréné Gicen már régebben tudakozó irodát rendezett be, ahol készséggel jár kezére a hozzá fordulóknak, akik fogságban levő hozzátartozózik iránt érdeklődnek. Elvállalja levelezések, csomag- és pénzküldemények lebonyolítását. A nemes úrnő tevékenységét újabban a veszprémi járásra is kiterjesztette. A tegnap tartott jegyzői értekezlet szintén támogatja az ügyet, amennyiben a falvak lakóinak hivatalosan tudomására hozzák, hogy az irodát igénybe vehetik. Csak gratulálni tudunk Jankovich Bésán Endréné munkásságához, aki több irányú elfoglaltsága mellett így is megkönnyebbítést kíván nyújtani annyi szomorú szívnek.

Veszprémi Hírlap, 1915. december 5. 5. o.

Emlék az elesett hősöknek

A veszprémi állomásparancsnokság gyönyörű eszmét pendített meg. A 31-es honvédek hadkiegészítő kerületéből elesett hősök tiszteletére óhajt emelni alkalmas helyen egy kápolnaszerű nagyszerű emlékművet. Veszprém, Győr, Komárom s Nyitra megyék honvéd hőseinek emlékműve lenne. A katonai s polgári bizottság munkálkodik az előkészítésen. A pápai 7-es huszárok is hasonló eszmét valósítanak meg. A gyűjtőíveket már meg is küldték a veszprémi városi hatóságnak, támogatást kérve. A hatóság a gyűjtést megindítja.

Veszprémi Hírlap, 1915. december 19. 4. o.

Karácsonyfára

A katonák karácsonyfájára a veszprémi elemi kath. fiúiskola növendékei 51 kor. 19 fillért gyűjtöttek. Ez összeget az igazgatóság illetékes helyre beküldte.

Veszprémi Hírlap, 1915. december 25. 9. o.

A vármegye összes iskoláihoz

A kir. tanfelügyelőség, ezen az úton értesíti a vármegyei összes iskolákat, hogy az általuk összegyűjtött csalánt jó száraz állapotban, jól csomagoltan a kir. tanfelügyelőség címére portómentesen küldjék be. A szállítás költségeit a minisztérium visszatéríti.

Veszprémi Hírlap, 1915. december 25. 9. o.

Vaspénz

Az aprópénz pótlására az osztrák és magyar jegybank vaspénzt veret. A váltópénzhez szükséges más fém ugyanis most egyéb célokat szolgál. A vasaprópénz már készül, s mint a jegybank hirdeti, négy-öt hónap múlva forgalomba kerül.

Veszprémi Hírlap, 1915. december 25. 9. o.

1915. november

A hadiszolgáltatásokra vonatkozólag a honvédelmi miniszter rendeletet bocsátott ki, mely szerint az, aki a hatóság személyes vagy dologi hadiszolgáltatására kötelez, köteles a hatóság rendelkezésének eleget tenni az abban megszabott módon és időben. Hadiszolgáltatásra igénybe vehető tárgyat az átengedési kötelezettség kijátszása végett elrejteni, eltitkolni, használhatatlanná tenni, vagy a hatósági rendelkezés vétele után rendes helyéről eltávolítani nem szabad. Aki a rendelkezést megszegi, kihágást követ el, úgy az is, aki mást e rendelet megszegésére szándékosan reábír, vagy reábírni törekszik.

Veszprémvármegye, 1915. november 21. 4. o.

Gabonavásárlási tilalom

A kereskedelmi miniszter táviratilag eltiltotta a közvetlen gabonavásárlást, mint amely előmozdította a készletek elrejtését, s megállapította, hogy november 1-től fogva kizárólag a Haditermény Részvénytársaság van jogosítva vásárolni.

Veszprémmegyei Újság, 1915. november 18. 3. o.

Sürgős bejelentés

A kir. tanfelügyelőség ezúttal is kéri az iskolák vezetőségét, hogy a gyűjtött szederlevél mennyiségét a kir. tanfelügyelőségnél sürgősen jelentsék be, mivel erre a harctéren küzdő katonáknak szükségük van.

Veszprémi Hírlap, 1915. november 14. 6. o.

Összeírják a szánokat

A honvédelmi miniszter rendeletet adott ki, hogy a hatóságok összeirassák a hadvezetőség részére szükséges szánokat. Beleszámítják a személy- és teherszállító s kézi szánokat s a ródlikat is. Az összeírást hamarosan megkezdik, mert eredményéről sürgős jelentést kell küldeni a hadvezetőségnek.

Veszprémi Hírlap, 1915. november 21. 5. o.

1915. október

Iskolák fémtárgyai

A vallás- és közoktatásügyi miniszter felhívta az állami iskolák vezetőit, hogy az iskolákban rendelkezésre álló s nélkülözhető összes fémtárgyakat azonnal szállítsák be.

Veszprémi Hírlap, 1915. október 10. 5. o.

Levél az orosz fogságból

A napokban a Veszprémi Hírlap levelet kapott Oroszországból. Hadifogoly tisztek arra kérnek bennünket, hogy ezúton értesítsük a sorsuk iránt érdeklődőket, hogy fogságba estek. A levél szeptember 19-én kelt, a helyet világosan nem lehet a bélyegzőn kivenni. Valószínűleg Moszkva. A levél küldői: Breyer József kadett Veszprém, Ányos utca 12., Haidekker Nándor zászlós Ercsi, Horváth Miklós hadapródjelölt Györ, Fácán utca 12., Reistadter József zászlós Veszprém és Varga Imre hadapródjelölt Pápa, Korona utca 26.

Veszprémi Hírlap, 1915. október 31. 5. o.

Harangokat ad Veszprém város az országos fémközpontnak. A három városi köztemető mindegyikében van két kis harang, összesen tehát hat harang, amelyekre nincs okvetlenül szükség. A tanács elhatározta, hogy a hat harangot a hadsereg rendelkezésére bocsátja.

Veszprémvármegye, 1915. október 24. 3. o.

Kivágott gyümölcsfák értékesítése

A fegyveragyaknak készítéséhez a hadvezetőségnek nagymennyiségű keményfára van szüksége. Kísérletek szerint eme célra minden gyümölcsfajta, de főleg dió, cseresznye, körte, alma, szilva és nemes gesztenye bizonyultak legalkalmasabbaknak. A hadügyminisztérium mindezen fenti fajú gyümölcsfatörzseket, melyek elélés, sérülés, szóval bárminemű ok miatt kivágattak vagy kivágásra kerülnek, ha azok törzse legalább 2 méter hosszú és vékonyabb végükön hántott állapotban legalább 28 cm átmérőjűek, 100 kg-ként maximális 10 kor. vételárban megvásárolja.

Veszprémvármegye, 1915. október 24. 3. o.

1915. szeptember

Népfelkelők sorozása

Újra szemlére kell jelentkezniük az 1873-77-ig terjedő, valamint az 1881., 1895. és 1896. években született népfelkelésre kötelezetteknek, akik még fegyveres népfelkelői szolgálatot nem teljesítenek. Az alkalmasokat, népfelkelő szolgálatra, előreláthatólag nov. 15-re behívják.

Veszprémi Hírlap, 1915. szeptember 26. 5. o.

Katonai kinevezés

A cs. és kir. 5. hadsereg-parancsnoksága Bokrossy Jenő népfölkelő mérnököt a 31. népfölkelő parancsnokság nyilvántartásában népfölkelő mérnökhadnaggyá nevezte ki.

Veszprémvármegye, 1915. szeptember 26. 2. o.

Szabadságolják a fronton lévő katonákat

A hadügyminiszter elrendelte, hogy a fronton egyhuzamban a háború eleje óta szolgáló legénység megfelelő turnusokban két hétre szabadságoltassék. A rendelet, amely erőnknek újabb ragyogó dokumentuma, már az összes katonai parancsnoksághoz megérkezett és a fronton levő csapatparancsnokok, most amint kedvező alkalom kínálkozik, a háború eleje óta megszakítás nélkül szolgáló legénységet szabadságolni fogják. Ma már leírhatatlan örömmel újságolják a háború kezdete óta családjaiktól távollevő katonák, hogy nemsokára két hétre hazalátogathatnak.

 

Veszprémvármegye, 1915. szeptember 19. 3. o.

 

1915. augusztus

Fogolytemető

Hajmáskéren elhelyezett foglyok részére a községitől külön 2 temetőterületet hasítottak ki. Egyikbe temetik a fertőző betegségekben elhaltakat, a másikba a többit.

Veszprémi Hírlap, 1915. augusztus 15. 5. o.

Katonáink Lublinban

A veszprémi 31. gy. ezred, amely a háború minden számottevő ütközetében hősiesen küzdött, keresztül vonult Lublinon. Katonáink számos lublini képes levelező lapot küldöttek hozzátartozóiknak s ismerőseinek. Ennyi lublini levelet aligha kézbesített még valaha a magyar posta.

Veszprémi Hírlap, 1915. augusztus 15. 3. o.

Tilos a harctérre utazás

A belügyminiszter leiratban ismételve felhívja a hatóságokat, hogy a harcvonalban levők hozzátartozóinak utazási igazolványokat ne adjanak, mert azokat a kormánybiztosok nem láttamozhatják. Hozzátartozóik látogatásáról le kell tenniök, mert szigorú tilalom folytán csak maguknak okoznak fölösleges fáradtságot és költséget.

Veszprémvármegye, 1915. augusztus 29. 4. o.

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, továbbá a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.
Adatkezelési tájékoztató Ok