Text Size

1914. október

Menedékhelyek

A közoktatásügyi miniszter felhívta a kir. tanfelügyelőséget, hogy a községekben menedékhelyeket szerveznek. Helyről, fűtésről, felszerelésről a községeknek kell gondoskodniuk. A kir. tanfelügyelő ez ügyben már megkereste a községeket.

Veszprémi Hírlap, 1914. október 4. 5. o.

Sebesültek ápolása

A Vörös Kereszt Egyesület balatonfüredi fiókja, mint már egyszer megírtuk, a Szent Benedekrend tulajdonát képező Erzsébetszanatóriumban kétszáz ágyas hadikórházat létesített. Ebben egyenlőre 140 sebesült talál kitűnő elhelyezést és ápolást. A hadikórház, Ajtós Dr. főorvos vezetése alatt áll és röntgenlaboratórium felett is rendelkezi. Igen jó szolgálatot teljesít ez a siófoki és veszprémi hadikórházaknak is, amelyekből igen gyakran utalnak át sebesülteket röntgenezés céljából. A kórház betegeinek Balatonfüred összes gyógytényezői, valamint a szénsavas fürdők is ingyen állnak rendelkezésre. A vöröskereszt elnöke Vaszari Ernő fürdőigazgató és titkára Mangold Gusztáv, a „Balatonvidéki  Hírmondó” szerkesztője állandóan a kórházban foglalatoskodnak, és kellő módón gondoskodnak , hogy a sebesültek semmiben sem szenvedjenek hiányt. Langer István főszolgabíró, aki a helyi segítőbizottság vezetője, sok száz fehérneműt gyűjtött össze, úgy, hogy a sebesültek a hadikórház gőzmosodájából mindig kellő mennyiségű fehérneművel láthatók el.

Veszprémi Hírlap, 1914. október 4. 5.o.

Mi mindenre van szükségük a sebesülteknek.

A hadikórházaknak sok mindenre szükségük van. A szükségletek egy részét a kincstár fedezi, mindazáltal közben-közben a kórházvezetőség a társadalom támogatását is kénytelen igénybe venni. Újabban ismét kellene valami, aminek beszerzése a kórházakna sokba kerül, míg a társadalom meg sem érzi. A vezetőség arra kér mindnyájunkat, hogy akinek botja van s nélkülözheti, küldje el a gyógyuló katonáknak, nagy szolgálatot teszünk neki ilyen látszólag kis segítséggel.

Veszprémi Hírlap, 1914. október 11. 5.o.

1914. szeptember

Katonák elvonulása

A városunkba behívott népfölkelők közül ezen a héten a harctérre utazott egy teljes zászlóalj. Két század kedden este gyülekezett a vásártéren s felbokrétázva, lelkes nótaszó mellett s a nagyközönség tüntető szeretete mellett vonult az állomásra.

A jó Isten segítségére áldja s az otthonmaradtak imádsága, kísérje őket.

Veszprémi Hírlap, 1914. szeptember 6. 5.o.

Népkonyha

A hadbavonultak családjai közül többeknek államsegélye kiutalás alatt van. Hogy azonban a szegényebbek addig se maradjanak segítség nélkül, a jóléti bizottság a Holles-féle házban népkonyhát állít fel s az említettek részére főzet. Az ételt hazavihetik. Csak a hadbavonultak családjait segélyezik innen. A népkonyha felügyeletét dr. Komjáthy Lászlómé úrasszony volt szíves elvállalni.

Veszprémi Hírlap, 1914. szeptember 6. 5.o.

Sebesültek

Csütörtök este 329 sebesült katonát hoztak városunkba. Közöttük 117 súlyosan sebesültet. A polgármester az elszállításhoz kirendelt egy mentőkocsit, egy gyalogkocsit, öt hordágyat s három szalmával bélelt parasztkocsit.

Veszprémi Hírlap, 1914. szeptember 20. 5.o.

Pótkórház

A városi tanács a Holles-féle házat átengedte a lábadozó betegek részére pótkórháznak. A berendezéshez Rauschnitz bútorkereskedő hat. Weisz Lipót bútorgyáros tíz ágyat küldött használatra. Jótékonyságuk megérdemli a nyilvános elismerést és köszönetet.

Veszprémi Hírlap, 1914. szeptember 27. 6.o.

1914. augusztus

Hadüzenet

Ő császári és apostoli királyi fölsége 1914. évi július hó 28-án kelt legfelső elhatározása alapján július 29-én a szerb királyi kormányhoz francia nyelven hadüzenetet intézett, mely magyar fordításban következőképen szól:

„Mivel a szerb királyi kormány ama jegyzékre, mely Ausztria-Magyarország belgrádi követe által 1914. évi július hó 23-án átadatott, kielégítő választ nem adott, a császári és királyi kormány kénytelen maga gondoskodni jogainak és érdekeinek védelméről és ezen célból a fegyverek erejéhez fordulni. Ausztria-Magyarország ennél fogva a jelen pillanattól kezdve Szerbiával szemben hadi állapotban levőnek tekinti magát.

Ausztria-Magyarország külügyminisztere:

Gróf Berchtold s. k.”

Veszprém város közönségéhez!

A veszprémi m. kir. honvédállomás parancsnoksága királyunk Őfelségének  következő rendeletét tudatja Veszprém város közönségével:

Tek. „Veszprémi Hírlap” szerkesztőségének. Veszprém

„Ő cs. és kir. ap. Felsége a közös hadsereg, a haditengerészet és mindkét honvédség általános mozgósítását, valamint a népfelkelés felhívását és behívását legkegyelmesebben elrendelte.

A közelebbi tudnivalók a nyilvánosan kifüggesztett hirdetményekből vehetők ki.

P.f.  Hautzinger. „

Veszprémi Hírlap, 1914. augusztus 2.

A főispán és az újságok

Hunkár Dénes főispán azt a figyelmeztetést intézte a vármegye területén megjelenő hírlapok szerkesztőihez, hogy rendkívüli horderejű  felelősségük tudatában hadi eseményekről kizárólag csak a sajtóirodától kapott közleményeket használják fel, mert ellenesetben a törvény által biztosított legszigorúbb rendszabályok lesznek a szerkesztőséggel szemben alkalmazva.

Az iskolakötelezettség és a háború

A tanfelügyelőség intézkedni fog az iránt is, hogy olyan családok iskolaköteles gyermekei, melyekben a családfő katonai szolgálatra bevonult, mentesíttessenek az iskolalátogatás kötelezettsége alól, ha a családnak a gazdasági munkában, vagy a háztartásban okvetlenül szüksége van rájuk.

Igazi hazafiság

Hazaszeretetből gróf Nádasdy Tamás nádasdladányi kastélyához tartozó épületében 80 személyre lazarettet állít, hogy a háborúban megsebesültek, ott a szükséges gondozásban, gyógykezelésben és teljes ellátásban részesüljenek.

A polgármester felhívása

Veszprém város polgármestere felhívja mindazokat, akiknek kocsijuk és lovuk van, hogy f.é. augusztus 11-én reggel 6 órakor a nagymezőn kocsival és lóval jelenjenek meg, mert ellenkező esetben intézkedett aziránt, hogy katonai karhatalommal legyenek előállítva….Figyelmezeti a város közönségét, hogy a hadiállapotra tekintettel hazafiúi és törvényes kötelességüknek tegyenek eleget….

Veszprémi Hírlap, 1914. augusztus 9.

Irgalmas nővérek a háborúban

A pápai irgalmas nővérek közül tizenkét nővért jelöltek ki harctéri ápolónőül.  A keresztény szeretet jámbor leányai örömmel várják a felsőbbség hívó szózatát.

Szentgál új lakosai

Ismeretes, hogy a szerb katonaszökevényeket s a már haza nem térhetett szerb lakosokat országunk belsejébe, internálták. Így jutott Szentgál község is két szerb hadifogolyhoz. Ott persze dologra fogják őket a rendes napi bérért, amelyből levonják az eltartás összegét, a többit pedig kézhez kapják.

Veszprémi Hírlap, 1914. augusztus 15.

Honvédeink búcsúja

A 31-es honvéd gyalog háziezred szerdán vonult a harctérre. Két csoportra osztódva vettek búcsút a várostól. A búcsúzás a vásártéren játszódott le, ahol a városi hivatalos egyéniségek s az ezred vezetősége beszélte. A legénységet a lakosság a szeretet különböző jeleivel halmozta el, gyalogszerrel kikísérte a jutasi állomásra s élénken tüntetett mellettük.

Új önkéntes ápolónők vizsgája

Miként értesülünk, az önkéntes ápolónők tanfolyamának vizsgáját f. hó 30-án tartják meg. Azt hisszük, hogy a nemes ambíciónak szép eredménye is lesz.

 

Elesettek és sebesültek jegyzéke

A hadvezetőség számolt közönség részéről megnyilvánult kívánságnak. Kifüggesztik a sebesültekről és elesettekről a hivatalos jegyzéket. A jegyzéket bárki betekintheti a hadsereg, haditengerészet és honvédség kiegészítő parancsnokságainál, az alispáni hivataloknál, rendezett tanácsú városok polgármestereinél, főszolgabírói hivatalban, valamint minden község községházánál.

Veszprémi Hírlap, 1914. augusztus 23.

Záróra kilenckor

Koller Sándor Veszprémvármegye alispánja életre való rendeletet adott ki, mikor a mulató helyek: kávéházak és vendéglők bezárását esti 9 órára rendelte. Helyén való intézkedés, hogy akik a haza védelmére fegyverbe állnak, magukkal hozott filléreiket haszontalanul el ne pocsékolhassák. Mindenkit takarékosságra int a háború…

 

Hol tanulnak a veszprémi kereskedelmisták és polgáristák? 

Tudvalevőleg a veszprémi állami kereskedelmi és polgári iskolát kórházzá alakították át. Ott ennél fogva előadások nem tarthatók. Az iskola igazgatósága a várossal egyetértve, abban állapodott meg, hogy az iskola pótlására a városi iparostanonc-iskolát és a régi ipariskolát veszi igénybe. 

Munkaközvetítő Veszprémben

A jóléti bizottság legutolsó ülésén az a terv merült fel, hogy a város állítson fel munkaközvetítő irodát ahol a hadbavonultak munkaképes feleségei esetleg nagyobb gyermekei munkát kaphatnának…

Veszprémi Hírlap, 1914. augusztus 30. 

1914. július

Veszprém gyásza

Városunkban is mély megdöbbenést s fájdalmas érzést váltott ki az a világszerte lelki utálatot keltő merénylet, mely Szarajevóban a magyar trón várományosát, Ferenc Ferdinánd trónörököst és szerető hitvesét kívánta ártatlan áldozatul. A vasárnap délutáni híradás hihetetlenül hangzott mindaddig, míg a kifüggesztett sürgönyök után szét nem futott a szörnyű valóság szomorú híre. Középületekre, magánházakra kitűzték a gyászlobogót és a járókáló közönség szemében, arcán ott ült a mély megilletődés és igazi sajnálat bensőséges érzése.

Veszprémi Hírlap 1914. július 5.

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, továbbá a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.
Adatkezelési tájékoztató Ok