100 éve történt

A vármegye és a város gyásza. I. Ferencz József királyunk elhalálozása alkalmából a vármegye ünnepélyes formában ad kifejezést részvétének. Ebből a célból hétfőn f. hó 4-én d.e. 10 órakor rendkívüli közgyűlést tart, melyen a gyászbeszédet dr. Rédey Gyula c. püspök mondja. – Veszprém város képviselőtestülete ugyancsak hétfőn d.u. 3 órakor tartja gyászünnepélyét, melynek szónoka Kránitz Kálmán felsz. Püspök lesz.
– A vármegye a közgyűlés második részében hódolatteljesen üdvözli IV. Károly király őfelségét.

Veszprémi Hírlap 1916. december 3. 4. o.

Pályázat. A kővágóörsi kántortanítói állásra december 12-re pályázat hirdettetik. Jövedelme: kétszobás lakás, konyha, kamra, pince, istálló és ólak, 4388 négyszögöl szántóföld, értéke 100 korona, 5 öl tűzifa, értéke 200 korona, készpénz a hitközségtől 800 korona, havi előleges részletekben, széna- és szalmaváltság címén 41, 60 fillér, legeltetési jog 56 korona, káptalani alapítványból 25,20 fillér, hegyvámváltsági kamat 5 korona, mise, stólajövedelem 20 kor. Ferenc József-alapból 47,50. Összesen 1295 korona 30 fillér. Ebből helyijárulék 800 kor. A többi megfelelő államsegély. Kötelessége az egyik tanteremben a mindennapi fiúismétlősöket tanítani, a kántoriakat végezni, a „Gondviselés” alapba beiratkozni. Személyes megjelenés kívántatik. Pályázatok Cséby János lelkész címére küldendők.

Veszprémi Hírlap 1916. december 3. 2. o.

Karácsony a harctéren. A harctéri katonák karácsonyi megajándékozására indult mozgalom, a Hadsegélyző Hivatal és a Vöröskereszt együttes akciója a legszebb eredményeket ígéri. Pénzintézetek, vármegyei és községi hatóságok, egyházak, iskolák, a vidéki Vöröskereszt fiókok nemes vetélkedéssel küldik adományaikat és remélhető, hogy példájukat egyre többen követik. – A katonák karácsonyi ajándékainak csomagolása is megkezdődött és nagy apparátussal folyik.

Veszprémi Hírlap 1916. december 10. 5. o.

A városi zeneiskolából. A szerdai ünnepies megnyitást bensőségessé tette a növendékek hálája. Előadás előtt Csapó Eugénia társnői nevében brilliánsszemekkel díszített gyönyörű nyakéket nyújtott át Kecskeméthy Margit igazgatónőnek, – Ugyanezzel az alkalommal Gobby Alajos az Orsz. Zenede hírneves igazgatója Óvári Ferenc dr-hoz intézett táviratában üdvözölte az uj intézetet s Isten áldását kérte működésére.

Veszprémi Hírlap 1916. december 17. 4. o.

Rekvirálják a fürdőkályhák rézalkatrészeit. A hivatalos lap kormányrendeletet közöl, amely szerint a honvédelmi miniszter a használatra felszerelt, valamint a fel nem szerelt szén vagy fa tüzelésű fürdőkályháknak tiszta fémfelületű, mázolt vagy zománcozott rézből készült víztartó hengereit hadicélokra rekvirálja. Az igénybevétel kiterjed a magánosok, gyártók és kereskedők birtokában levő, valamint azokra a fürdőkályhahengerekre is, amelyek más számára őrizetben tartatnak. A kályhahengereknek a birtokosai vagy őrzői kötelesek a kályhahengereket január 15-ig a városi polgármesternél, illetve járásonként a főszolgabírói hivatalnál büntetés terhe alatt bejelenteni.

Veszprémi Hírlap 1916. december 17. 4. o.

Városi ajándék a koronázás napján. A koronázási nap emlékére a városi hatóság 460 kgr. sertés- és marhahust mért ki heti szegényeknek s a hadbavonultak szegény családjainak.

Veszprémi Hírlap 1916. december 31. 4. o.

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, továbbá a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.
Adatkezelési tájékoztató Ok